PSYCHO.samenvatting - p1 Inleiding tot de PSYCHOLOGIE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
p1 Inleiding tot de PSYCHOLOGIE AVERMAET, EELEN, LENS HOOFDSTUK 1 §1. Psychologie: een lang verleden, een korte geschiedenis. Ebbinghaus: “Psychologie heeft een lang verleden, maar een korte geschiedenis.” Lang verleden: de mens stelt zich al zeer lang de vraag over hoe het menselijk denken, handelen en voelen mogelijk is. Inzichten: theorieën van gezond verstand, intuïtieve mensenkennis; op basis van subjectieve ervaringen en toevallige observaties niet getoetst op geldigheid! Korte geschiedenis: wetenschappelijke inzichten = algemene uitspraken & wetmatigheden ivm psychische processen; op basis van empirisch geobserveerde en verifieerbare feiten, geobserveerd onder gecontroleerde omstandigheden getoetst op objectieve geldigheid! 1879: Wilhelm Wundt: ontstaan van het eerste experimentele labo voor psy. Psychologie ontstaat uit verschillende wetenschappen. 17 e eeuw: filosofie versus fysiologie en neurologie “de geest” de relatie tussen “het lichaam” Filosofie : 17 e eeuw: epistemologie (kennisleer): Grondslagen & inhouden van onze kennis rationalisme empirisme Rationalisme : Descartes De “denkende substantie” kan niet ont-leed worden want niet-ruimtelijk. Het lichaam kan wel ont-leed worden want wel ruimtelijk! Dualisme: denkende substantie – ruimtelijke substantie. Gevolgen: a) reflexieve (mechanisch, extern geïnduceerd) versus intentionele (intern, door de geest geïnduceerd) bewegingen mind – body probleem. b) onmogelijkheid van een wetenschappelijke psychologie, want “de geest” is immaterieel, dus onontleedbaar en niet meetbaar. : ERVARING als basis van KENNIS Bacon: uitgangspunt van kennis = onbevooroordeelde zintuiglijke observatie Niet vertrekken van theorieën, maar van geobserveerde feiten (experimenten) Doortrekking naar de studie van het bewustzijn, de geest, het denken empiristen: bouwstenen van kennis: zintuiglijke gewaarwording (= empirisch) associationisten: samenvoeging van kenniselementen via associatiemechanismen Gemeenschappelijke uitgangspunten: 1. alle kennis berust op ervaring (geboorte: tabula rasa ervaringen kennis) 2. Onze kennis is wèl analyseerbaar: complexe kennis ontleden in elementen. 3. empirisme: de elementen (bouwstenen): gewaarwordingen (perifere & inwendige) en voorstellingen 4. associationisme: mechanismen (cement): bv contiguïteit, gelijkenis, …
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
p2 Fysiologie en neurologie Lichaam als basis voor denken & handelen. 1751: Whitt: ruggenmerg stimuleren bij kikker poot beweegt gedrag beweging is iets lichamelijks. Galvani: zenuwgeleiding is een elektrisch verschijnsel. 1800: Bell: 2 soorten zenuwbanen: 1) sensorische (afferente) voor input van zintuigen naar hersenen en 2) motorische (efferente) voor motoriek (van hersenen naar spieren) basis voor S-R model Vraag: is dit onderscheid ook terug te vinden op het niveau van de hersenen?? Descartes: hersenen = plaats waar geest het lichaam beïnvloedt… Maar hoe????
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

PSYCHO.samenvatting - p1 Inleiding tot de PSYCHOLOGIE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online