psychologie-examenvragen(reeks10)

psychologie-examenvragen(reeks10) - :1 Deal I a J.I:e...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :1 Deal I - a: J_..I:e nitspreek in correct! _ . De enefhenkelijke veriebele in een experimented ennemek 1: x- ' eleijd eieneeieneel. {3,} De veriehele gesllcht ken neeit een Dmfhankelijke vminbele eijn Vernier dene per definitie niet ken gmnipuleerd mien. flit.) De hfpntheen in een undereee ’heerefe steed: de invlnedimn a: nfhenkelijke veriebele ep h gedreg. {El} De experimeneelev en cuneiflegrnep in een experiment m in nine: VIII. either vereehfl . [us-J .- Eafielke nitepreek 1: font? JE Eet opereden ven een gedrege-rerendering is een nnndzekelggte an M wideende veemerde an ee berluiten det er 21:11 een leengezneer veerdeed. r. _ , re: Onvnemerdelijke reeeeiee up gen prflckel zijn per deffhieie niet her. gevelg van een leerprneee. h [C] De preeednre «werei bebituetie 1e dezelfde 51: de procedtuze van :6' nitjdeving {extinetle} hi] fleasieke eenfiieinnefing. _ ' [DJ n_2Ln ‘kleeeieke ennditinnering in de wemerdelijke rent-:12 de :e'fhnrflmlijke veriebele . g! 1Wellee vnn de velgende uitepreken vertegenunnrdige GEE! ftmdmerrrueele evertniging Iwen Sigmd Freud? {A} Geen enkel gedrtg of gednchte in 'tnevellig'. meet integerfldnel sedeeermineerd deer vent nnbeuueee. intrepirchitche mtim en a preeeesen. (a: De etrueennr wen iemenne perenenlijkheid vnrdt we: een garnet ., ltuk bepneld in de vroege kinderjnren. _ -'-- x n; -‘Henneer ienend :nrgvnldig nedenkt ever de redenen wen-nu. thij bepeelde din—gen dent: nf deer, ken hij steeds ‘de enrzenlr mu zijn gedrng of gednc‘hte echterhelen. (D1 Bizer ef perhelngiseh-gedreg ken warden verkleerd vnnnit cane- zelfde fundementele principes en meehnnismen n15 elle en-nfler normal genrez. Indien de opponent-prams: thenrie ven Solomon zen toegepese Herriéen hij verslevingen. uelke uitiprfl-Ek 13 d!“ EEEEEEE” {A} aij herhenld gebmik van een drug die initieel euferie reveng- x * ' brengt. zel her. eufnre effect verdwijnen. “fig 31;] veelvnldig gebruik‘dw‘ren e_en_ egfnriserend.midde1 blijtheeet J3 subjectieve en’r‘nre geveel ongeveer heeeelfde. meet ale hee pm- du‘et nitgeverkt_ir erveert men een tegengeetelde emetieneiie teestend. {C} Dnewenningrversehijnselen zullen heviger :ijn neermete men mean: an ueer de drug gebruikt. (D) De enige mngelijlrd'xeid em hevrijd te reken wen de versleving. in: her. niee meet innemen van de drug vnnr een lenge periede. £1! Uu buur heefe de enhebbelijke gewennte an midden in de necht :ijrm rteree :eer luid te leten spelen. U hebt ontdeke det Vermeer Len keiherd op de nuur klnpt. hij unmiddellijk deernp her. unlume vet:- mindert. flee verklaert U U'H' gedregfzijn gedrng! {.5} [hr gedreg e'le positie'ure bekreehtigingizijn genreg e15 negetieveee strnf. -""- ' '_' :I ' .".-= ..|'_.-' -' -I"'ra'.- '1'-'-.'--- ---""'"" " -:. : -' -3:-....-.-.--1-nr - m an; {3] U2 gedreg e1: ncgttieve bekcnchtlgingflijn gedrng 11: negetLE1e '“ Itrlf. /. 'Uw tech-es c1: Pctitieve umflzfln Ecdreg n1. negatieve ht ‘58., ' krechtiging. .f. can [DJ E? gedreg Ill negetieve bekrechtiglnngIjn genre; ‘1' Pasltieve " ‘ Itref. _ fli‘i’elke vnn vclgende uitcprnken it in Yer}:an met de aerial. itie-cune? Het primacy effect nor-1t niet temsgevcnden indie]: de warden J in detclfde vclgctde dienen herinnetd te warden. {3} Her. primacy effect 1: tunnel to verkleren dcnt dc necking m but permanent ge‘hcugen. {C} Eet recent: effect in te verflnren dccr de vex-icing van ht: middellijk gehengtn. {DI "dunner nee: warden een een cneller tempo can fit subjectun vncrgeleeen wcden. eel dit een dcidelijke invlced'hehhen up bet primacy effect. El In ten experimented under-noel: in men gelnterecceetd in het effect ‘ _ can clenpdeprivntie cp de nendnchti Hct nentnl nten tlfla‘pdEptL“- 3 tie in - {A} de efhankelljke ?eritbe1c. de ccntrclcvnriehele. x "I, @de cnafhenkelijke variebele. dc hypothese. 1 a. welt van dc vulgcndt begrippenparen vcrmtn ten tttl dnt neurons!— chclcgiseh gezicn niet senenhccrt? {1L1 Verbale infcmtievenretking cn linkcrhcnisfcgr. (E1 Rechterhemi‘cfcer tn halicticche infcmctievemerking. Rechterhtnitfeer en mimic-11 jke infumetie-vcwezung. :5? D Veldnfhnnkelijkheid en 1inkcrhcmicfecr-dnminnntie. 9. Inmnnd die van :ijn dirgfiieu: te hcren krijgt dnt hij cntslngen is. blijft helm bij dit byichi. Eij kcmt thuit en begint zich Intent! kwnnd tc mnkcn up :i n vrccw? Van uelk verdefiigingcmechnnisme 1: er sprake? //’j [A] PIDjECtiE. {B} Reectie-ffl { Driftcntln n3. afi®Verplnntc fig. ’ .fl £;fl. Ne observatic van een hunderdtcl kindcren. vind je dct jcngens die speelgceduapens hezitten duhbcl zcveel hun speelknmernadjes than . den jungens zcnder spetlgceduepens. Je ken terecht beslniten det 3"!“ I: spelen met speclgocdwapans leidt tot agrescief gcdreg. 19$ er een pcsitieve ccrreletie is tussen cpelen met speelgced- Vapens en tgrcssief gedreg. er nnvcldcendt infatuatie henchikbner is cm can can reletie tussen epclcn me: cpeclgcedvnpen: en ngressief gedrcg te spre- ken. (D: e: geen ceucnnl verbend is tussen Spelen met speelgfledtrnpens en egressief gedrng. r 11. In can {fictisi} undersnek wards, mgcgun of has npiossen wan reksnuksn hate:- is in ass: canditi: us: gllnducenrds stress dam in cm. conditie sander stress. D: proefgruspen hestasn nit, jgngcns an msisjes. Hen virus: it vulgtnde resultsten: Hat 11:35.1: gas-iddeld ssntlengles-s taken I, [flJ bi-j jungens: E -' 13 '11 7d 1:15. meisjes: x — 12 ii __.H.J . Zander strESs gemifideld ssntgl opgsluste taken W; LIE-1. hij jungcns: E " 3 f 1 1 I jug: {A hij neisjes: I u 1i: Uit daze resultsten bcsluis men :1“: . fl 31' “11 hDDfdeffttt is man dz factnr geslncht en de facto: stress. a! $7 sr— uitsluitsnd can inttrlctie is 'tusssn beide‘ factnrcn. a fit. :- 2: can houfdeffsct is van :12 faster stress :11 can interned: V tussEn de factor stress en de fscsor gsslscht- .. _ men gesn hnufd- cf interactiseeffesten Jun berskencn-vemits “’ din gesn :uive: expert-tanned mar can diffcssntisel undersosk ' is. ‘L Habituatie van de'nriEnLEEI-rsastie up can herhsald sangebnden ‘ suditieve prikktl is niet lnuter he: gas-s1; van s;;1_s_n_risc'fie ldlpfs tstis. Di: leidt 'men If uit em van valgende gagevens: "' {Hf sis habituatie tread-t: an}: up bij zser zwskke auditisve Fri}:- I-HI-n- a / kels. . tie DriEntserrEACtie verschijnl: npniemr warmest M herhaslde i1 ssnbiedingsn van de _aud.i|:ieve prikkel sen visuals psikkel ' wrdt ssflgcbcdtn. n. - 4._-——..‘ 1|" . . - .. s "h. - _ ' dc assenteerrssctss vessthunr. npnuusr warmser as herhsslds ET ' - " sanhiedingen van ass. vrij swaths auditieve pri‘zskel 13:11 inten— sere auditieve prikhel words ssngebaden. ' gees; van daze berindingen susft hngesgenusmde uitspr4ak. "I3. In can handleiding v3.11 ecu tsst ward: vemeld sin-ci- d: Win-urn. . . . Aliidr gsmsten via hertesting. can carrslstiesnfiffiqient epic-weft 9 van finifls. TEvens ward: nsngcknndigd fist dc prtdiurimtlifilt—Eit W van daze. test bij her. vuorspe11e__1-1___vsn studie—uitslageg een casre- lstieanfficie-nt uplcvert vant-flflfl: Ha. lasing van daze gegevens _ _-__ je bssluiten fiat: ' “E, “Wig-LG. = '-_.a_ tr lessens esn dru‘kfaut must :ijn vermin sis predictiave vali- f ‘2'” ditsit niet gross: hm zijn dun de betrauwhsnrheim {Bl daze test: niet bruikhnnr is vcmits noch d: hetsuuubcsrheid ranch d: validittit has; is. )1." {C} d: test. vel min of mes: hE£IDUHbtfir is mar nist erg valied fi' _ vermin men hien‘uu: Hm WET—ifififlacfiflr m ._.,. 4-“ {In de test inhnudelijk vrij Overlappend is met de studie-uitsln- I -"7- gen. 332:1 heursspeICulsn: maul-ct grave verliezen underflss due stijging van 9; d: bslsngrijkste baussindises. Waste]: is he: ourdesl gehaseerd d dexheussspsculsnt unbskussm is T -} VimserdesingsprinsipsHome; ' Covariatisprincipe. f v ' Vemndsringsprincips.wfi/Wfiafifirm-fir- E Heerfioudig noodzskelijk Csussnl schema. 39,!” CL. . 'm (£0; a! ‘5‘ PM My» 1; De Panza-Illusie heat tut etand ands: ! {A} de heger getekende lijn een kleiner netvliesheeld efuerpt. [31 de lager getekende lljn diehterhij stunt. X M} d: hanger getekende lijn eehijnbAAr uerdtr staet. A jffi} een ver veeruerp een kleine: netvliesbeeld efuerpe. 15. ..15. Hadat en éeurden wourgelezen uerden. mneten subjecten in green A de unurden in deeelfde velgerde repreduceren en in greep a krijgcn :e vrije'repraduerie. Helke resultaten ken men vernachten I -, [A] flat palmetyéeffect eel kleiner xijn in grnep A dan in greep a. {B} Set primary-effect :al grater xijn in greep A den in grnep n. _;:;{c} He; Primacy-¢ffect :al grater sijn. maar htt reeenar-effect 1 J , _ kleiner in groep A den in greep B. _ [email protected]‘1 get tenancy-effect zal kleiner xijn in grasp A den in groep a. ,a k ‘—“——_” 1?. “Elke uitspraak is reggegrd I {A} PatiEnten net verltmmingen zuuden velgens de perifere emotie. theerie een nfname in emetienele televifig neeten rapporteren. 1}[fl} Vulgens Cannon [centrale emetietheerie} warden emuties niet bepaald deer lichanelijke veranderingen. '_ Velgens de eegnitieve emettliheerie van Seheeheer en singer bestaat veer elke emutianie helering een under patrnen van lithemelijke veranderingin. A“: u. me e. ... .22 {DJ Een'inspuiting met een farmscnlngisuhe :tnf die liehemelijke veranderingen inducisrt. tau Vulgens de perifere emutietheorie een emetienele Peleving vernorxnken- .r’ 1e. Tuee persehen brengen een bexuek Ian een sauna (90' C. huge vanh- tigheidsgraad]. Van: persoon A is dit her atrste hexuek: persann E daarentegen brengt reeds rind: neenden vekelijks een bezuek as: de sauna. Heidenpersonenvesuaren-dit“be:nek erg 'rerschillend. use xau je vuurspellen up basis van Salumnn's 'oppunent-praeess' theerie 1 — [A] In de saunaruimte ervsart A zijn teestend als stark anaenge_ naam* B :15 eerder neutrsal. HA he: saunebezeeh vnelen ZDHEl A ale 3 xich gedurende geruine tijd xeer heheeglijk. relaxed. eh uitgerust. In de saunaruimte erveart A zijn toestand als sterk Qnfiggfigu naem, 3 air eerder neutreel. Ha he: saunebezeex veelt B :ich relaxed en uit er t. maar A merkt ueinig van dit babe: 11 ‘k pasitieve gevael. In de sauneruimte erveren A en E hun tuestend els sterk unann- genaem. HA he: seunabexuek veelt I zich behaeglijk. relaxed. en uitgerust. meat A merkt weinig ven dit pesitieve gevnel. {D} In de reunaruimte eavel als n3 het saunebezoek ervaart persnun A nijn toeStand als aneengfiuetm. E dearentegen veelt xich beheaglijk en relaxed zeuel tijdens als nA het seunabexaek. . {C} 19. At: persnen xvnegenneg Steed: (p - .ae: een paniekaenvel krijgt wannee: hij rich alleen in de supermarkt begeeft. meat slethts ef en tue [p - .Zfll uanneer hijfzij vergexeld uurdt deer perennn Y, :al persden Y venuit een Pavlovieanse canditianeringsuisie de u rde krijgen van ‘ #5 g:§ sen inhibiterische prikksl vaur paniek. J een neutral: prikkel veer penlek. {C} een lieht exciteterische PrikkEl V00: Punish. {D} seen van vuergeende alternatieren. . _____ .,_.. ,._,_..a..,.-.- .1.rsm*- 1-H“ H:- ‘bsir :- 1: a- - ‘ L; mud-en} ca. ff! 'ax= r'n 2U. Walk van :5: volganda uitsprakan i: juitt I “.1 Hanna: cunningcnt up can gcdrag can avarriava rikkel y¢:_ duijnt {uf uurdt “Eggannmanl. is a: negatiave @uerkzam‘ fig} Haganiava hakracht in; fine: da fraquantla {bf da prubabili- taitj van can slat“: nemen- ' q® Positicve an nagatiava bakrachtiging habban haazalfda affegg {-1 up de toakamsa} a fraquanaia cf probabilitai: van aan gum-5L .r CK? Hesatinye Eifaf «an neang hehbfln hetzalfde f affect up :5: am: :aquanaia of prubahilitait van aan gadrag. "é 22L. Gndarstaand wind ja via: agrippgn'iaaran. Evin anran. haval: tuaa ha- grippan die vaaanscha filusuffiis'ch gazian aarda: muailijk same“- gaan. Halk? __.—' {a varklaranda vat aahappanfi numothatisah andarzaak —'§7 idengrafiscwerzflck E: atuuwuanschappen :Janfimlb d. flail-2M ""° ' } 'vzrstghcnde' mathada E annalijka aingaving {D} causala 5am hangan I: 1rkaarda-wrij *undarznek 2,2. 'Autushaping‘ hij duivau dual; zich vnqr (A) HEMEEI a: can confiingentia battaat tuasan hat pikgedrag van d: duif up' ha: plaatja [alautal}:an hat anadianan van can _ graanknrrel. I I irgga; _ vanuit aan klaniieka condition-arias vaarbij hat plaatja da ' _ A _ VDDWflflrdElijkE prikkal {v.11 an da graarficurral de unawar- waardalijka pri'idcel is {0.13.}. {C} wanna-2: da duif aarder hij tnaval up hat pinatja pikt an a: vaadaal Volga. {Dy-wa‘nnaa: d: duif earn up aan_v:riaha1-intarra1 prugrama Eb. traind ward. 1_ 23- Hanna-er valor hat verband tussan aen bapaalfia gahaurtanis In) an ‘ hat stallan Van aag._bapaaLd earn; $13 a3+ vn;ganda ufl Eprnlk _ i galdt: pmm - pwmfiWfi 4‘ _ _ _1_ as. 311-. . flymdan is daza gebeurtanis 115.3: Earsgalbaar. "" I; 0&0 %dan is daze gahaurtania voongalhaar max: niat. :nntrulaarhaar. It 1 dam is daze gabaurtEni: niat vnorsgaiigga: mar tr 1. cuntrcle :— ’5‘": Lam.fi+~ur¢MA-£ W41- LEI/SL1" baar. _ '3, gear: van vuurgaanda altamatiavan is juiin- 6-1-1"- '- H7 21.. Indian uir. undarznak blijkt dat U vanuit da antuuardan up can _ klinischa vraganlijst kan vuorapellan hm: guard [nf slatht} EEn xi" psychischa stnornis hij Ban patiEnt in due tnekmsa zal evolueren. dan mast dEIE vraganlijst up :zijn mil-us: on]: één van da vulgende aiganschappau hahban: {A} inhoudsvaliditait. _ __ wig“ @ hatrnuubaarheid.w¢ “mi in: } begripsvaliditait. ' {D} ga_an van unorgaande alternatiaven. 25. In de Eruaf van Brunet an Sandman mat galdstukjas ward: nagegaan DE da 1i'ltaann‘hl: van can «mun-var]: can invlued haaft up d: vanrngming_ 111 can: muatan da prnafparsnnan aen :chatting make-n van :5: dia- maaer van varschillande geldstukjas anerzijds an galijkvurmiga kartunneajas andarzijds. his we d: diameter van daza vaumcrpan basahuuwan a1: aarsaa nnafhankelijka va:iabala {facmr M an he: fair. dat her. on: geld varsus karmn gaat ais aL'eIada enafhankalijka : veriebele [fnetarJLEfKHi-jkt “it 15! “sultlttn van deze Praef: {M de: beide anefhenk ijke variehelen :eeulteren in can 11de 1 effect. zander inc! genie. D {a} an: er een haafd feet is van factor B. geen effect van fut“ , A en seen interygie. dun er een haa'fdeffeat is van feetar A. Een haaEdeffee: v.“ . fectar 3 en eefi interactie tussen beiden.‘ ' J der. e: um haafdeffee: is ven fence: 3. geen effect Van. Em“: A me: Uel an: internatie. I ' - manta .1;ng 26. Well: van de vulgEnde uiupnken 5.5%,? him] Een carrelenieaaeffleilnt‘ - O unseen neiehe en 1: en 1'. $1.111; per definitie een eeusele relatie tussen X en ‘2' 111:. ' GI [31 In die amstandigheden maria de prflefleider e: anafhznkelijke ‘ variabele nie: ken manipuleten. lent een methadalagiseh car. 1 E: f ' _ rear. uitgevaerde differentiele 5% tea {aarzngegégfifi we ban- ' den tussen variebe'lea he detecteren. 3‘ *1 wt": Y Q zen stgfkerc pasitieve carreletie tussen X en '1’ den tusEEn x {a en 2. implieeert den men ap bani: van 2: hetere vaarspellinggn ken‘vdaen. me: betreklging ta: 1' den me: betreklcing tat z. {D} Ca:1;e}e‘r.ianeel anderzaek 1:41: eeasele uiFspraken tae._ ankle]. en allele-n up vaameerde det de gevanden carteletie in minstEns FI-fi . _ . ' twee anefhenkelljk VIII. aeku: uitgevaerde studies ward: terug- gevanden. . r“ 2?. Ha eenhieding ven veertig zinvalle vaarden meter; twee graepen deze warden :epradueeten [‘free renell'}. In. graep A magen de waarden in uillekeurige wlgarde apgesamd warden- In graep E maeten. de waaraen in dezelfde 'u'algarde gerepraduceerd warden. ‘J lee tesultnten kannen :hearetisah vemeeht warden? fl He: reaenejr-effecr. in graep A is: grater den in graep E, E Het primay—effece in graep A 1.: graze: {inn graep B. My: middenste wuordfin warden in graep J. beeer anthaudeu den in graep E. , ' - . We zijn geen Vernahillen tunen beide graepen. zfl_ JIHV. 2E! 15 ($.13. = Afhenkelijke Variahele) 1D 5 4' p .I If . J .a' \f‘f In d4: fietief experiment 1are-mien. Z anefhenkelijke veriebelen in en E} gemenipuleerd. A met. tvee nivenu: en 3 met. drie nivenus. De I resuirfiten kunnen e1: valgt unschre'ren warden: {If} Mflaafdeffeet men A en haafdeffect Van E. u' Wflaafaeffeee van A en interactie-effee: van 3. an a, Haafdeffen an 1‘. en i1tereczie-effect van A 12:: 3. )5 {E} Enkel innereceie-effee: van A en E. 5. & - 'u..'!- - 16.153:Hem-flipMia:fimfivfimdfli-firfifiéh' .-' IL-‘i. .-:_- {ah-'5" - ' . 25'. 11:11:: van de vu‘lgend: uitsprnkzn is jfiist? [All Negatiev: hakrnchtiging hceft Lot gcvalg dat hat gedrlg d“; - erlnn vantafgaat in frekuenti: afneemt: z (a: He: tucdienen van een :trnf nu acn bcpuld gedrag beef: tat EEVflIE dat nfhankelijk van under: facturcn dit gedrag in d: tuekomst sum: :51 went-men uf sums 2:1 dalen in frekventih qfi Positiev: en negaticve betrachtiging hebben altijd tut gavel; J? dz: he: gedng datvtrun vuurnfgu: in fI‘Ek'H‘Entie :31 me- V nemen. « {D1 Een negatieve Straf in. negatieve hekrathtiging hehhen 6:11:1de effecten up tie frekwencic van het Eating in de tneknmst. 3D. Helke van de vols-nude uitspnken is correct? M} D: fennmenolngische en dc Eachu-analytische benaderingen in d: psychologie firmnan’fiam vemantschap wan: betreft hun ‘ deterministisc e mensupvatting. - {E} In nitrate :in vertegenwurdigt d: tognitieve henadering can 'hnck to the roots' baweging. lumen. new. :15 Hun-fit defini— eert zij d: psycholagie :1: d: studifi van de mentnle processen .via the}. .. '«a.g¢£PHr'¢u—L~i5,1~ ,5 ai' 1 @De cugfiitiave an d: behavinristische hammering vertcnen name A verwantschn 'vnt betreft hun 11111:.” in van intros ectie a1: ‘ - P F E P fluid: wing-«5L 1 d: ultielma undermekmenhndolugie van: de psychfllngifl.m LL11: am“: an {DJ Hat methndnlagisch behavinrisme an d: neurnpsyphulngischc be-i' 3“! E11553 ' nadering hebben minrtnns één_d.i.ng\glzmcen: heiden vewerpen met klem her. hasnaan van gffl'fin'r ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

psychologie-examenvragen(reeks10) - :1 Deal I a J.I:e...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online