hfst5 - Hoofdstuk 5 Denken en Intelligentie Denken en...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hoofdstuk 5 Denken en Intelligentie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Denken en Intelligentie Deel 1: Cognitie Mentale processen nodig voor denken, kennen, percipiëren, leren, en herinneren, alsook de inhoud van deze processen (gedachten, percepten, concepten) Deel 2: Intelligentie De mentale capaciteit voor het verwerven van kennis, redeneren, en oplossen van problemen
Background image of page 2
Denken en Intelligentie Deel 1: Cognitie concepten, schema’s en scripts problemen oplossen denkfouten/biases
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Denken is een cognitief proces waarbij de hersenen informatie van de zintuigen, emoties, en het geheugen gebruiken om mentale representaties te creëren en te manipuleren (concepten, beelden, schema’s, en scripts) Uit Welke Componenten Bestaat het Denken?
Background image of page 4
Uit Welke Componenten Bestaat het Denken? Denken - kan dus bestaan uit een combinatie van mentale activiteiten, zoals: - redeneren - zich iets voorstellen - oordelen en beslissen - oplossen van problemen - creativiteit - maakt daarbij gebruik van zeer uiteenlopende vormen van info.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Concepten Conceptvorming Eén van de meest elementaire kenmerken van denkende organismen: Het vermogen om ervaringen onder te brengen in vertrouwde mentale categorieën (en om ze op dezelfde manier te verwerken of ze hetzelfde label/naam te geven)
Background image of page 6
Concepten • Bereik van het begrip ‘concept’: - Voorwerpen (deur, chevrolet)) - Activiteiten (werken, dromen) - Eigenschappen (rond, bitter) - Abstracties (waarheid, politiek) - Relaties (slimmer dan, even groot als) - Procedures (een dasknoop leggen) • Onderzoeksmethoden: Onrechtstreekse inferentie via gedragsobservaties (bv. reactietijdmetingen, hersenactiviteit)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Concepten Twee soorten concepten: 1. Natuurlijke concepten 2. Artificiële concepten
Background image of page 8
1. Natuurlijke Concepten Definitie : mentale representaties(classificaties) op basis van alledaagse ervaringen - concept van ‘vogel’ - concept van ‘droefheid’ - concept van ‘Oosters gezicht’ (visueel concept)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Natuurlijke Concepten Prototypes en fuzzy concepts - Bij bepaling of een voorwerp (bv. een bepaald dier) onder een bepaald concept valt (bv. ‘vogel’), maken we gebruik van een mentaal prototype : het ideale of meest typische voorbeeld van een categorie - Hoe uitgebreider het prototype, des te gemakkelijker de identificatie vb. zijn pinguïns/vleermuizen vogels ? - Natuurlijke concepten zijn vaak ‘ fuzzy’ (vage) concepten , omdat ze niet zo nauwkeurig zijn. Een dier kan dus meer ‘vogelachtig’ zijn dan een ander .
Background image of page 10
1. Natuurlijke Concepten • Onderzoeksbevestiging voor prototypes Vraag : is dit een vogel? Antwoord zo snel mogelijk met ‘ja’ of ‘neen’! Resultaat : kortere reactietijd bij typische vertegenwoordiger (merel) dan bij minder vogelachtig dier (struisvogel)
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Artificiële Concepten Definitie : Concepten die gedefinieerd worden door een combinatie van regels of kenmerken - vb. de wiskundige definitie van ‘driehoek’ - vb. de wetenschappelijke definitie van ‘cognitieve psychologie’ Ze vertegenwoordigen precies gedefinieerde
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON DT046 taught by Professor Vanavermaet during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 105

hfst5 - Hoofdstuk 5 Denken en Intelligentie Denken en...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online