PSY.vbexamen05 - Studietoets Psychologie (HIR) 2005 prof....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Studietoets Psychologie (HIR) 2005 prof. E. Van Avermaet Meerkeuzevragen 1. U kiest één van de vier alternatieven, of u kiest niet. 2. Kwotering: voor elk juist antwoord: +1 voor elk verkeerd antwoord: -1/3 (correctie voor raden) voor een niet-antwoord: 0 Waar-valsvragen 1. U kiest 'waar' of 'vals', of u kiest niet. 2. Kwotering: voor elk juist antwoord: +1 voor elk verkeerd antwoord: -1/2 (correctie voor raden) voor een niet-antwoord: 0 1. Welke van de volgende 3 stellingen zou Wundt onderschrijven? 1. Het bewustzijn is een sommatie van enkelvoudige gewaarwordingen. 2. Het bewustzijn als proces wordt ook van binnen uit gericht. 3. In zijn meer elementaire uitdrukkingsvormen kan het bewustzijn gemeten worden. a. 1 en 2. b. 1 en 3. c. 2 en 3. d. 1 en 2 en 3. 2. Het begrip 'subception' of 'subceptie' verwijst naar gevallen waarbij a. men een prikkel bewust herkent, maar men het antwoord onderdrukt. b. men een prikkel onbewust herkent, en men het antwoord niet probeert te onderdrukken. c. men een prikkel niet herkent, maar men er toch emotioneel op reageert. d. men een prikkel niet herkent, maar men toch de betekenis van de prikkel kan raden. 3. Op basis van de resultaten van correlationeel onderzoek kan men a. geen verbanden tussen variabelen afleiden. b. oorzaak-gevolg conclusies trekken. c. de waarde van één variabele voorspellen op grond van de kennis van de waarde van een andere variabele. d. geen oorzaak-gevolg hypothesen formuleren. 4. In het experiment waarin men de groottewaarneming van kinderen en van volwassenen met elkaar vergeleek, a. waren de nabije voorwerpen even groot als de verre voorwerpen. b.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON DT046 taught by Professor Vanavermaet during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 4

PSY.vbexamen05 - Studietoets Psychologie (HIR) 2005 prof....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online