psychologie-examenvragen(reeks22)

psychologie-examenvragen(reeks22) - Heal I flglke...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ; Heal I flglke uitsprnak 1: correct: J De nnufhnnkelijke varinbele in gen experimenteel nnderznek i: 3‘ Inna flituntinneel. 13; De vgriabele geriacht kan nauit can nnnfhankelijke Virilbelg 211:: “mm den per daflnitie niet kin gemnipuleerd warden. TQIC} De hypothele in can nnderzoeF’hetreft Iteedi da invlaed van de nfhnnkelijke variabele up 111;: Eva-drag. {D1 Du experimentele— En contrnlegroep incen EIpEtitflEnl: mgen in nintl “n elk“: versehillefn. [Tu-J? fimalke uitsprnk 1! fan? JE Her: aptreden van nan gedragwerandering is ten nnndznkelijke an "R vnldnende mar-wands: an t: besluiten dlt er 21:11 een lacuna-aces wont-deed. n _ (B1Dnvnnmardelijke :edctian up can prikkel zijn per definitie nie: he: gevnlg van een leerprnéns. Q {G} De pzncedure nnn‘hnbituntie i: dazelfde :1: d: prunedure vnn ' uifidnving [extinctie] hij klasaieke conditionering. ' [DLIn’klassieke conditinnering is de Vunmurdelijke‘renctie de :nfhanlmlijke variabela- . ‘Efi'fielke van de vnlgendc uitspraken vertegenvnnrdigt BEER fundamentele nvertuiging van Sigmund Fraud? {A} Seen enkel gedrng of gednchte it 'tnevnllig‘. man: inteEendeel ,\ gedetermineerd don: wank onbewunte. intraptychiache motiEVen an i ; processen. {B} De structuur van lemnnds persnnnlijkheid unrdt van: een grant - stuk bepaald in de vrnegfl kinderjaren. 3.; IX Hanneer iennnd znrgvuldig nndenkt aver de redenan unarnm hij bepanlde dingen denkt of duet. kan hij steeds 'de nnrzaak van zijn gedrag of gedachte achtarhalen. {D} Biznr cf pa:holagisch-gedrag kan warden verklaard vanuit de- zelfde fundamentele principes en mechanismen :15 £113 under normnal gedrag. ilndien fie opponentvprocess theorie van SGleDfl :nu tnegepast warden bij verslavingen. welke uitszaak is dnn Eerkeerd? {A} Eij herhaald gebruik van een drug die initieel eufnrie teueeg- brengt. :51 he: eufnre effect verdwijnen. —-—J Eij ugglv-uldig gebruflggfan e__en _e__u_fnriserend udddel blijthg; J’ Subjectiene nnfnre gevnel unsaveer hetzelfde. man: als het pro- dukr. uitgwerktlis ervaart men een tegEngeatelde emntinnele toestnnd. {C} finLuanningsverschijnselen zullen heviger zijn naarnate men near en meat de drug gebruikt. {H} De Enige mogelijkheid om bevrijd Le taken van de verslauing. is het niet meer innemen Van de drug van: een langE periode. Jag} Uw huur beef: de Gnhebbelijke geunnnte om midden in de nacht zijn Stereo zeer luid te laten Spelen. U hebt nntdekt d3: Hanneer u keihard 03:: de muur klnpc. hij nnmiddellijk dasrnp he: vnlume ver— mindert. Hoe verklaar: U uv gedzagizijn gedrag? {A} U“ gedrag :15 pn51t12ve bekrnchtigingffiijn gedrag als negatiEue straf. ' [3} flu gcdxlg III negltieve bekrnchtigingfzijn Etdrng 11: ne;nn£ev¢ ltrlf. . /} Ur gedrag all patitieve ItrIfIZIJH Stdflfi Ill negltiev: be- " krnchtiging. .25 {D} UM gedrng 11: health“ bekrachtiglnzIZI-jn and“: n1: positing "* straf. . fiflelke van volgende uitspnken is fit in verbnnd met de new. a itie-curvef i .Het primacy effect unrdt niet teruggevunden indien dc Hflfirdfifl if ' in dazelfda Vulgorda dienen herinnerd t: Harden. {a} He: primacy effect 1: vournl ta varklnren dour d: uezking tin. bet permanent gaheugcn. [:1 Eat tenancy effect in te verklltln decor 6: vetting “a he: onmiddellijk gehnugen. (nq Fiance: meet unorden nan can sneller Lempu nan de :uhjecuen Vunrgelezen warden. :11. dit can duidelijke invlned'hebhcn up but primacy effect. H a}: In men experimenteel underznek 1: men geintereneerd in het effect _ van slupdeprivatie op de unfiacht.‘ Het Haul urea :laapdepriu. j tie is ' {A} de afhankelijke ?ariabele. de controlevariabele. 3C 1‘, tie onnfhnnkelijke val-inhale. de hyputhese. II a. Walk van de wlgende begrippmparen women 339:: 15111 fiat mumps?— Chnlogisch geaien niet smEnhucrt? {A} Verbnle infomtiavewarking en linkerhemisfegr. [31 Rechterhemisfeer en hulistische infarmatieverwarking. Rechterhemisfeer en ruimtelijke infurmatie-verwezking. jifigfii Veldafhnnkelijkheid Ln linkerhemisfear-dominantie. 9 Iamnd die 1:311 :Lijn dirgcieur ta hare-n krijgt at hij nntslagen is. blijft kalm bij dit bgfichi. Eij taut thuis en begint zich razend kuaad te maken up zi'n vruuw? Van walk verdedigingamechanisme is e: sprake? ///} (A) Projectie. {E} Reactie-formitie. L { Driftuntlnding. --:r (1% ‘Jerplaa Ls/i/ng. ,5 10 Ha observatie van een hunderdtal kinderEn. vind je dat jongens die speelgneduapens bezitten dubbel zcveel hun speelkameraadjes slaan 1 dan jnngens zander speelguedwapens. Je kan terecht besluiten dat ;_~ { spelen met spealgnedwapens leidt tut agressief gedrag._ dk7_3i§§j at Ben positieve correlatie is tussen spelen met speelgned- ' uapens en agressief gedrag. er unvoldaende informatie beschikbaar is an van een relatie tussen Spelen met spEelgaedw:?ens en egressief gedrag CE spre— ken. (D) E: geen causaal verband is tussen spelen met SPEElgGEdvapenE Efl Egressief gedrag. 'e - "—3 de oriénteerreactie fierschijnt D‘pnieuw vanneer -- —d- ilh'l- uptuszgn y&=_ rekentahen beta: is in can candid: met EEIHdUCBtl-‘de ttrcss dun 1,: can conditie znnder Strtii. De prncfgrnepen hestnn L111: jams“, I: meisjes. Hen vindt fie vulgar-d: resultaten: Hal: 5371.51: geniddeld :nntul_cpgeloste taken hi'j Junggns: 3 - 3.5 _ bij meisjes: X H 12 lander sflyemiddcld {1:11:31 npgelmte taken Wm Liza-[ph— H ,2, hij jungens: E - E 1': . I _F_ Hr; bij meisjes: X H I"! - git. daze regultnt'en besluit men tint: @421: 21311 hoofdeffect is van de fatter gar-lacht en de facto: SLEESB. of ——“= er- uitsluitend can interactive: is tussen beidé factnren. _ a h? J 2: can hnnfdeffect is van die facta: Stress en een internattie _ , tussen the factor stun an tie facts: geslacht. ___.. _ men glean hnufd- of inturnctie-effecten km berekanen vemit: " ' dit gear; :uiver experimented ma: een differentials]. underzeek A: is. "- Habituatie van de'crifinteer—reactie cap Een harhaald hangeboden ‘ auditieve prikkel is ruler. lnuter hat gavulg van sepggrische Ming:- tatie. Dir. laid: men af uit een van vulgende gegefiens: —' {Ad/- d: habituatie treedt: an}: op bij ZEEI wealth: auditieve prik- (f kels. 3fi{ de DriEnteerreactiE verschijnt upnieuw wanneer m herhnllde 3 i aznbiedingeh van da vauditieve prikkel ean viauele prik‘kel word: anngehoden. '"‘ m. herhaaldc '- aanhiedingen van een vrij zwakke auditieve prikkel Ben inten- sere auditieve prikkel vnrdt aangebcden. * @\ geen van d¢=e bevindingen szaaft hngergenoemde uitspraak. In EEI‘I handleiding van een test ward: vermeld dc}:- de Emu-what». _ .Jggidr- gamete-n vi: hertesting, eEn currelatictnEffiqient nplevtft WW1?!“ van flmflflt- Tevens wardt anngekundigd dz: :1: prdiEIiEIE¥VEIEEIEE£t van daze 1:55: bij het vanrspelleLvan studiE-uitslagen een carts- latiean-Eficient oplevert v:n{-::D=ED.- Ha lazing Ivan daze gtgevens : gm je hasluiten dut: - Eur-5"“? I I __ Er ergens een drukfuut meet :ijn vermin de predictieve Vali— : A” J" diteit niet grater knn :ijn dun tie betrnuubnnrheid- (E) daze test niet hruikhanr is van-nits much 15: batruuwbaarheid nnch de validiteic hang is. figf - A” {C} de tesr. 1:21. min of meat betrcuuhaar is mar niet erg valied _3 _ vermin men hienunr Eenmfimfefiifirpmfiflr 1 {D} de ten in‘rmudelijk vrij overlappénd is met de studie-uitsla— gen. .puli' lg. f . E_en heurss‘petulant mnkt grave verliezen findznks fie stijging van de belangrijkst: beutsindicas. “strap is he: burden}, gebaseerd :5 .b : .1: i T . a! eu Especulant cabal" am s 225 _ % .I' VEmEEEdEIingSPFiHEiPEnP ‘ 0’0"}: r. t. : F. . c Cova.u.1apr-n-1pe. J Vemndering sprincipt "—0 Heervnudig nnad:akelijk Causaal scram-m. c”; \/ _.- WI” r945. 15. DE Panza-illusia kamt tar :tand ands: _ (A! de huge: getakand: lijn aan klaincr natvliasbaald aEuerp;_ {a} d: lager gatakandc lijn dirhtarhij staat. E'—ab{51 d: huge: grtrkcnde lijn schijnbaar vrrder Statt. :5. xiD} can var voaruerp ran kleinar natvlirsbeald afuerpc_ .;15. Hadgt 10 uunrdtn HDOrgElEzen uarden. muaten subjectan in graep fi de wourden in dazelfde vulaorde reproduceren an in groap B krijggn za vrije'reprnductia. Walk: resultatan kan men varwachtan T W. {A} Hat primacy-affecr zal kleiner :ijn in graap A dam in groap a, {a} Hat primacy-affect :al grater zijn in gruep A dam in group a. _; {c} Her primary-effect zal grater :ijn. man: he: raaency-effacr i klainer in group A dan in group B. Her. tenancy—affirm 2a]. klainar zijn in groep A dam. in grnep L x” \- w! 1?. Welke uitspraak is gargaggd 1 {A} PatiEnten met verlmnningrn anuden vulgans da perifera amatieu :henrie een afname in Emotionale belaving moaten rappurteren. 1}{B} Vulgent Cannon (central: amntiathaurie} Vflrdflfl. emetic: nigt bapaald dour lichAmelijka varandaringan. 'i Vulgans da cognitieve amntieahanrie van Schnchtar an Singer baszaat van: alke emutiunela baleving tan ander patruun van lichamalijka varandci‘ingén. #2:. :1 cl. was-L 1:. ._ W :5? {DJ Ean'ifispuiting met een farmacalngischa :tuf die lichamelijka veranderingen inducaert, zou valgans da parifere emntietheurie ern emfltiOnale beleving varaarzakan. l5. THEE persunen brrngrn can beznak aan aen sauna {9D‘ C. huge Yach- tighriHSgraadJ. Von: persufln A is dit hat aerate baznek: paragon E daarantegen brangt reeds sind: maanden uektlijks aen bazuak aan d: sauna. Eeida persunan ervaren dit bezoek EIE verschillefld- Flt znu je vonrspellen up basis van Solumun's 'Dpponent-prficess' thecrie ? " - {A} In da saunaruimta arvaart A :ijn tnastand :1: stark anaange- naam. B als Herder nautraal. Ha ha: saunabazaek vflelen zonal A air 3 zich gedurende geruima tijd zaar hahaaglijk. relaxed. eh uitgerust. ‘-;;:é:} In de saunaruimte ervaart A zijn toastand als stark 9354335- 5 I naam, 3 A15 eerder neutraal. Ha hat saunahezaek vaalt fl filth behaaglijkI relaxedI en uitgerust. maar A merkt weinig van dit pnritiave gavual. - {C} In de saunaruimte ervaren A an E hun toeStAnd als stark nnaan* genaam. HA her saunabaapek vurlt 3 zich behaaglijk. relaxed. an uitgerust. want A mark: vainig van dit Fusitiave gavnel. [DJ En de Saunaruimtfi [Dual :1: na hat saunabaznak arvaazt parsnnn A. zijn toesrand als nnaanganaam. 3 daarentagen vuelt zich behaaglijk an relaxed revel tijden: als n: he: saunabezuek. 19. At: parsuun K-nagencag Sterds [p - .ED} aen FAniakaanval krijgt wannee: hij rich allran in de suprrmark: bagaaft. mAAr slechts af en tn: {p r .Zflj uanneer hijfzij vargazald ward: door persnan Y. zal persfian Y vanuit aen Pavloviaansr ccnditiuneringsvisie de I ward: krijgrm van ‘H ear: inhibitnrische prikkal roar panirk. J EB: neutrElE prikkel van: panirk. {C} er: licht excitaterischa prikkal vunr paniak. ED} gEén van voorgaande alternatirvan. "- u.” I..qu n-d-m— -- - "' 20. Walk van :1: vnlgand: uitaprakan is juica 1 {A} Wannaar cantingann up can gem-as zen avert-lava Erikkcl verfi dwijn: {of word: uaggenoman}. is 111' negaaiave ' warkzam‘ fix? Hegatiave bekracht$g駧 doat da frequanaia {of da prnb1b111_ teit} van can gadrag mean. + -._.')~. Pnaitiava an negatiava bak:achtiging hebban haaaalfde affect, f: up d: :nekomstflifif frequentia of prnbabilitait van can gadrfl3_ ()3 Hegatieve alfaEMan hahban hataalfde affect op i?“?naknmstage requentie of prnbabiliteit van gen gedrag. i "’d 21. Dndarstaand vind j: vifir EEfiPI-‘Efii'flren' Eén firm“ be”; U”: be' gripper: die vatansaha filnaufi‘a'ch gazian aardar mnailijk samen- gaan. Walk? ’- If {A verklaranda wet. achappen 1:3: nomnthatiach nndarznek —“:J ' idaugrafiaah n daranak Ef-natuuwetenschappan :Jacfimlb a; 4mm ’3 'a} ‘varatahanda' mathoda Elmenaelijka zingeving {D} causale 5m hangan E waardE-vrij *ondarzuak 772. ’hutflshaping‘ bij duivan dnaa ziah vac; {A} wanneea‘ er sen confingentia beataat tuaaan 'net pikgedrag van de duif up her. plnfitja [slant-:1] :Ien hat Lflediencn van earl graankarrel. ' . ._ {E vanuit een klaaaiaka canditinnazing waarbij he: _p1aatja~ da- *""' valoruaardalijke prikkel FLIP.) an Ida graanknrral de Drum-or- vaardalijke prikkal is {0.21.}. {c} wanna“ da duif aerdar bij tnaval op ha: plaatje pikt an e: vnedael volga. {DJ-wanneer de duif earst up nan variabal-intawal program ge- tra'ind ward. "I I_ 23. Wan-fleet vour hat verband tuaaen een bepaalda gabaurtani: {D} an he: Stella-n van a-an_bepaa1rd adrag {Rh tie, vollganda uigt-Epraak_ : ‘ geldt: pififfl} - piflffifi' - r _ h.“ '1. ___,H.. Jag-fin r -'f,W/dan is daze. gebeurtenis niat vuoragelbgar. '- I; %dan is daze gahaurteni: vnoraEalbaar maa: niet cuntrclaerbaar. A ,.,- J flan is daze gehenrtenis niet vuursgalbaa: maar 5:51 contra-leg:- a" Loam—Fancy: Wit Fifi-Lift - r “I! haar. '3, gear. van vanrgaanda alternaaiavan ia juiat- ILFP'lEf-‘- -' fail, 2r... India-n uit ondcrzuek blijkt fiat LT vanuit de unmourdan up een kliniacha vragenlijst kan vcurspellan hue gnad [of alecht) 11:11 psychische stnurnia hij een patiflnt in da Lnaknmst zal evolueren. da'n moat daze vragenlijat up :ijn min“. on}: één van de vnlgenda eigenschappen hflbbEfi-I EA} inhoudsvaliditfiit- : "fi'f‘ @ batruuwbaarheid. _r; W #{ It begripsvaliditeit. ' {D} girl-fin van vuorgaande alternatiwan. 25. In da Eroaf van Brunt: an Goodman mar. galdaaukjea word: nagegaan of d: fiaarda van can vans-tarp een invlned haaft up 6: uaarncming. In cnsu muaaan de prDEfp-zz‘snnen Ben schatting maker. van :12 dia- meaer van verachillende geldstukje: enarzijds an gelijln'ozmige kartflnnetjea andarzijds. A15 we da diameter van ISL-:1: vonruerpfin beachnuwan ala earste unafhankalij‘he variabale (facts: A} an he: {Bit fiat. he: um Bald versus kartun gaat als tread: unaf‘hankalijke [a: fist beide enafhankelijke variabelen resulteren in een hee£d_ ; . (1 f? variabcle {fuctfir_3}i dun b1ijk: uit de resultsten van den: proaf; ' 1 effect sender interaerie. G {E} flat er een huefdeffett is van fatter B. seen effect van f‘ttnr A en geen interactie. da: er een heefdeffee: is Van factor A. een heefdeffect van factor 3 en een interareie tursen beaden: , dat er een heefdeffeee is van faster 3. geen effect van fact“: a near vel een interretie. . - eel: , Egg E‘E :j9ncgabfiflfl 25. Helk van de velgende uirapraken is eerreetf Ew- _ ~1L(A} Een cerrelatieeeeffiriEnt - a tussen variabe an x en_Y. slui: # per definitie eEn eaesale relatie tussen X en T ult. q {a} In die emstandigheden wearin d: prnefleider d: unafhankelijka I variebele niet ken manipuleren. lea: een methedelegissh ear- F . dram: uitgevosrd: differential: shag LEWWW. den tussen variahe;en Le detecteren. 3 Li Jk~d£*¢‘¢£ 35 4:) 3:: sterkere pesitieve eerrelatie tussen x en Y dan tussen x {5 en 2. impliceert da: man up basis We: x beeere voarspellingen kanfidcen met betsekking tut Y den met hatrekking tut 2. {DJ Carregetinneel underznek Iaat Causal: uitspraken toe. enkel en aLIEEn up vcnrvsnrde dst d: gevnnden chrrtlttie in minstens twee unafhsnkelijk vsn mekaar uitgevnerde studies uusdt terug- gevnnden. 2?. Ha eanhieding van veerrig zinvelle unarden meeten eve: greepen deze unerden reprodureren [‘free reeall'}. In greep a negen de unorden in villekeurig: velgarde _opg:scmd warden. In: greep B meeten de vuorden in deeelfde velgorde gereprndueeerd warden. W ke resultsten kunnen theeretiseh verwaeh: warden? Het recency-effent in gruep A is grater dan in gruep E: [a He: primaeyeeffeet in groep h is grater den-in gruep E. RLET'De middensee weerden warden in greep a beter entheuden den in grnep E. - . A- ..n '.l‘ EQJHIr zijn geen vereehillen tuaaen beide grueptn. 23' FLU-F. I' I. _J:__ 20 E3 {A.V. = Afhankelijke Variahele) 4;. "" - r1 Vde Q'I firth (La 2;, (F4. _.r In dtt fieeief experiment Herden 2 Onafhankelijke veriahelen {A en E} gemenipuleerd. A met twee niveeus en 3 met drie niveaus. De resulzfiten kunnen als volgt umsrhreven warden: #éfifflflnnfdeffec: van A en hoofdeffett van 3. ffi3rgHenfdeffect van A en interettienefEECt van A en a. Hunfdeffert van 3 en ifiter=Ctie-eff::t van A en 3. ){ ‘7i=t5} Enkel iutereCLie-efEEtt van A En 3- ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

psychologie-examenvragen(reeks22) - Heal I flglke...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online