psychologie-examenvragen(reeks5) - a" g “E.“ fig...

Info icon This preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
Image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a. "' - g “E...“ . . .._. fig; ,-__' fad". .. - - g .. 1 - : nct :elaxatitrtactie: =Dbfiz-tielijk 1.1: vnnr can .actcs-urflle hchnndeling win 'ecn slungenfnble. matte Eek-ail: vzn em 'juknmefnput' Ti: gem-mug pra— at fifldE-T'zflfik ”“1 Burdens“: nantonndc d“, hat firmengnit}. v1.1 :éreéiprikktlf- 9 G cedure is een glued vuurbeclfl Tan 0 n_.het inlassen van curreluinclt clematen in ten expe:imen:ee1 annual-1:. E—.het inlassen van can bijhztnde experimental: varn'fllr- - _ ___ 1|. .nctievfi :antrnle ave: sure-ad: factnren. 1 ‘pliEiE'fi'? CUfitIDlE EVE: SIIIEndE flEtDIEfl. . r : I ' E. '1. _.f x... ‘ ‘ Q!- 222 anfierzoek van Elzkenq an Hacflnughtun ‘blijkt def. but Dfirdeel we: Etr. 1" 'idI-BT- V39: Bil-111M511 fl???“ neantiwer 1-3: nznmte angmstig: hfnmtie if ‘53 kandidnnt WDEE£$ 1—"- EE‘: jubinterrieu ‘15.. vnnrgeknmera. D: 115:: Lug: _ _ ._,..-. van Iii: nuderzne‘k zijn een flitstrafi: van _ \ {I 1.“! «1’. . _ r _ Q .2251 negativiteitnffect. . 1 a‘ Q, .ean primacy effect: - : _ - \I.3 5? _ .een negativitlits- t: can Finley :ffe:t. ‘ .- El,“ @-=eker as: primacy-effect = :isschien an}: :2: nEgEtiTi:EititffEl:t. 21:1- : "h lantxtn kan Tznuit :12 blfiirijviug 7;; her. anderzaek an zijn resultztcn \ niet npgmakt wordez. .1" 31 - _. Dufiers die bu: kind 1::2: afielij}. undefgehrriken deartij nag L1 can: in ' 1w" :de pruceéire. Eden: Int: :1: :ifflerlea flu: be: kind can vulle _hlns V I: _J {-uf d1: :fieiflea til: 12:: f it__dafi: hat kin: 'rle billetjn dict: ijpr.‘:. nulen :ij hat kind :7. bet pctie’um; E: ezthzusinst Tugeren hij fixes. O 35.1: ‘is een vrij Efficiézte EH-E'ia' , L'zzf‘flnn: .:-..-. avg-11:15]: ‘42: tijd 1w: kin-£1 tit. zithE1f 'bij as: valid: hints/E}- te: patje gut. 2.5.: 1':- P .r” ="""" f ' L.‘ - __ ._ . HE“ t*=fl'l IT “Eh 1T 11 EL: 2:: H I ‘- .:._. H :- D - ,Hea km: rt:- voa}: him: Ffittcn .11; can 2 en be? :11: bet purge EM: fittgn =1: “Lazar: n .. ten uremznt van-wag: mcn vérzterkt vomit. Pa 1- - _ |-" III.- .F E I- - -_ ‘ :1- ’ -’W .. ‘n - WW3_ _ r ”in-1|:- ”3.1. L'vhl1l M‘fllll'l'r" ' .1 1 _.I... -. it? 1' "x” _ i. ' I annfi fiffifi een nnficrznck. wgarin prnefpersuncn.‘~'ifl 5': ”lawn manscn :rtn: méestc: La::etten deal te nenen nan can bloed1n=lmfilin3?‘ctie" Indian d2 t:- Ptrimcztele :lzipmlztil rt: attrih=:£¢ van} fifgiukkiéfl :llec: fie succeSEEr- cachtingta :21: bzznvlntitn van muse: mar. tan lEE-Enflfn-tlfi‘ “tributhstijl' walk: van c::'ez'5:r.:ni= 51934211 :91: fit: best dc “sultnen "335E311“ 3 Q,Figuur .Figuur ;Figuur .figuur I150." I a 1. cutie-1e stijl - B variabele stijl ._Jsuccesver- ' I i - “f __ I‘ vachtlng I . 'l +.5 - + |-" ‘I saucer-:2:- -.-.=; :hting . Seen .stabicl .v:ri:b¢1, gecn :tabiel -v:rinbe1 1.11:5. mimnipulntit attributitmuipulut it . Figuur z: ' Fi mar 11 . lg..— _ 3 3' )2 “’5" x c mnhodalnsicche 5.1.19- *- n; he: underzoek wax-in men can VtrEElileing mnkt uncn '5': E‘Hr'flnfl'fl'fll H: at: V?! :1: can ‘FIP is :ri‘n gnlegcn fiat. qttlken: tuerdierm Eclijhijdifi ”Eric: geconditiunfllffi. Eén met can ‘1'?!" an can under an: an: "IT. _ uunrdt unguound fiat E1: 7-? lcifit to: un hngt: npenntendebi“ dan Een VIP. ' walla duiven uit de WEE-3:131: even-weal versurkers krijgenm =5w-5-dd'1‘1 KEEPER“ d! Iii-Ht: uiL' a: VEP-conditie hetzelfd: natal «renter- 1““ krijgcn “P ““3““: Efzclfdc momenta-n. :1: dc diern nit due VIP-candi- tie. _ a ‘ {>4 " 11.1: d: vulgande definitiu VIII. hat. bEgrip {Eqwegmgsggnlhzi is juis: If 1 ”fine perceptie van EB: 'rertnie:=_ug- in de and-2:11:13: nfstand um can nnbij en gen we: vnnrverp. ten gevalaz van hnofdhewegingen. . .D: percaptie van can vex-Lining in dc underling: nfttand van een twee— dimensinnele projectie vin'nn nzhij an as: v2: vuumup. ten gevulg: van hmfdbn-egingen. -' ' . . 1D: flatteptie ta: sen baa-9.5;: 7:11 vex: an mhije wuwcrpen. indien w an: houfd biz-vegan. .‘ in: percepti: van de unver::£:rlijkheid vin d: nfstznd'tussen ten nabij en een vet vbcrverp. cudaaks h::£dbevegingen. ' ‘ j '1 .7. In ccn [dcnkbccldigl §IPEIIFtnt hubbcn we de :pring-nperant van rzn nict-gefi hon:afstnurde manneliJke hitter under stimuluscuntrnle gtbrlcht van eerI'S Eelniésyrikkzl van 1500' Hz. [Vat d: lnkrutpfr2quentie i1: Inn can vrnuwelljk: kit-iv: fan in: uglbcpuldt snort}. Tijdcu: III: tern: £55: ".7111 hat experiment.” curd: hat tpringgeflrll in fluid gEhuudtn ntt can Vfll'ilbil prcpurtinneel PTO‘ gr:::1. Tijdcns de_tu:ede fISE vardt getn :nk:1c_FPri“E°P£rflnt DUE “erFteikt In: spring: :3 kikkar flu: unfit: uitdwingfl'nnn15rdzn. De manhongtc van de gtlfldsyri‘flccl card: niel: nu: constant up lfiDD Hz. gehoudan nu: ruin-art :Izr. sugpan van mu 3:. stand: an 11:”: 1-1;, tor. span 3:. Jule frequantiu wurdan 10 .1111 gangebnden op luuttr tuenllige vijze_ In d: undustnaade figuu: sun language; in haunt” daze prikkels stimuluscuntrole rermrven hehben up in springnparant. ' I I alntll I spriingcpruin I I I —-.-— I I !- I I‘ I I ' - I I I I I I I .-; f '. II: . I II- :IIIII 1m 2m am Hi!- Gaga-.2: Iii: :Esuluttnpatruun, well: v2.11 nnderstzande 111.155.2an Ten-achLE-fl 1.1:!!! :5: her. Eryeriment :au herbalen bij e51: eveneens nin-gahnnrgestuard: :1::alijk= kikkar 7an quFIfde :qn;t met can 5 van EDD 32.? " -"""" f ...'. I I I | Huh! IEPEIH III I :uIiI . FER-IF!“ | | EprIngcplrullr I I Springegsrtnhl I I I I I I 'I I I I I -—-I.--I.-.--—.—-———.. --.—-.—-—n———..._..—._ "'I . .. Wit“ ”"'l 3%! IIIJEEIB HIE ”III EEIIII JflIl‘I- E. ~— I 1 . ...... 1...”... III m IIIIIIEIFH :IuIzI | I HIIIII I ' :pmgmmlu {WEIR I; I S-FTIIIEIOPII‘IIIIH :WIIFI 2H 32” H“ 21“ 3" ELIE" HI I”! III“ 3391 3:. H —|.I----I—1u.——_...— I I I I I I I I I a gene-en gevnel van eigenuurdg 11.11 een FEISOU‘H ken warden npgevat alsl — . 4 ‘. .3171 '1“: II .1 de EigenL-urde verbonden up dc bclangrijkstfi cnmpnnent 1wee. he? z'elf.‘ fifth- apeelling van de. Eigenvnnrde verbnnden met. de versehillende enmpnnenten van bet. “if. I: L5“ #33:???“ zenfiddelde van de giggnu;grfle verbanden net in verlschillende 1 cncynnentnn var. Per. nelf. ‘ Ii $111!: :gupgen gmddeldc 1.1:: de eigenvggrfig vex-bundles NE: it ve:s:h;11gnfie 1 emnneneen van het :elf. i a 1 i- D. . u {re EEI: an: hangerige rat die van: hen cent in beer leven ;:. een :egnneende skinneete: genlutsn wrdt'. Len een enn de wndfin Wm fie Skinner‘nn: is use: drnkglu-Lfie enngehrauh:_dat. n-nnneer ingedrnkt dour de rat. lee: vnedselhellh “a deg: vennhijnen in een he'xje an. rechtetreeks :negengkelijk is 1,“, her. _*%er£§n diet. ‘u‘enneer de :et in de knei is hrengt :e een gent: Terschei- denheifi'vzn geiregi‘ngee. Hit. 1: detain de age: {11}. Spitsi it area {1121. blijfe enbeueeglijk {13}. link: me: :1: ltken-enepne: up nee plenkja {an}. . ennwucfiu in giant is fine-1.1.13: tie: ' Ialenkel in can upernn'; it. ungezien nil: gedrng Ben nuttig 'instrmEnt' is n: . de 11:51:: te sullen. EDI-nuke]. an en npeznnt is, ungenien flit genre: een ‘nperetie' =? d; fingeyin: implieeert. . - “G needed 11: en: nperant is. enngenien de nnderzneke: {relish-nee unite-nix) bepnli heeft fiat di'l: genre: znl gevnlgd warden dual: vnedsel. @al den: andrlgingen npernnten :ijn. . -l". D .._ ' «- e faflchufjsicn is fie Elia-feivnn ' ‘fxc ‘ J' . de r_e1e:ie Lassen fysinlbginehe e: psychologisehe processen. - dale rein-f: tussen fysieehe prildcelkennezhen en de lineman beuwnnrdenfie gmnfiwriingen. -- prichnfjtitche Lin-namingsfennnenen. Ipsynhit'ie pronenen d_ie can re]. upelen in de unneneming. '3- 4r . fl . 2.? nd met tn: rpm-:nfnbit us Ei‘ttrfifi een' :pin in genvinepnnlde A 1'. 1: hi} it.“ lean-er bimffiisflt. “055‘; 5” bin-roar flagship! verrterh. J Eh. 1: 11.1} fine luau: nict binnengut. 931'“ h-U “FEEL“‘I V‘r‘tflh'?’ " 'I + -. rural 1.1: hi1 himengnnt 415' Humane: E1 fiift bitmannnnt. wrdt 5'5 “”5" - ef verankn. I hiL‘fizaengut. unrdt hijjesetief eertterL'tr' 51‘ 1113 11121 b11941“:- 1‘": rd: he; :neitief verster‘kt- .1 wmmm—“H‘ 11 m4- Ei'TuLl. rhs-l'.r.lL-me1-nl_:..-uru. ::rr a. '."..' flillllli'l 3": '.I .94. ."-' 12. _ Eat cziersthtid tuSSEn intuitllve menstnhcnnii an uttenschathliJkE psycho- lusgg :nfif: vnurll betrekking up the: fei: fiat intuitiev: menscnkennis vazk verkeerd is- Cara: feit fill int“1titVE Hflnstnkennis air: kin gebrnikt un:£:: nls hande- 1izgsbuis ' 31‘1“: Eti: that vetE=$EhIPPBlij'te psychnlugische kEIL'Iii in 1at=rntnrin tDt ' 51:5 knzt. - g :1“: urschil in gabruiku methndm a: tan; gedragsknnui: u Eugen. q. _}fings; :5 ryfigs =.h.t. 2a: e=zacn kin Un:den upgevat 3. Hi: ear: :zhmdaiz'e negatiave versterker. fi-gz;s nan ;.i::ire nagltieve ve:s:erker. Llal; ea: :::~uarL-z£rdelijke reattie. ©lili as; vxr—"dfifllijke “Attic, 1. {1? 1 -2: EZE-ve:5:2:kinssprng::==1 gttft an: dz: like: mtijflsinufifl tune: rue: UPEenvul ende- rersufltin sbaurten W E 5 3:11.11: iahuuden is. - ©[hi1 :ijfisiaten'nl tuner: m: upeenvnlgenfie mugelijkhefitn tt: tarsierking J altijd are: great is. . _ . " c} are: i: he: inurval tune: we: operanun. coatinu vent-1:11: Erin. flirt: 1';::=a:£s:h an: varsurmg :11 tucgedimd martian 1:: can fllbengld {an Ct:£1an: gehuudenj tijdsvzzlnrp sinis d: vuurgaande versterk;;;. @h In: undermfl: fan Snyder u Cantu: hilt-£1 d“. prncfyursunn. die hunter: unrdelfl m1: :5: gcschihnhcid 1n: can pertafin Your e=n ban :1: rangnemke- lur, daze yarn-ban :1: gun-3.1.111: btnurdnclden. may: prurEF-srsnzrn. die unettc: unriclcn 07:: d: gcschitthaid 11: ten persona van: cc: ban: :1: bibli‘rficnis. btnnrdccldtn fizz: per-man evenen: 11: gccthikt- intuit: dagen tetrur: war. in: person:- III: de prnuipersmaen hatchrcucn :1: Q. ‘ Emmi 121:: ":1 crtrzvcn: hurt“, @- : 122:4 2c: urn-:1 intruvtrtt kmezken. - (a I Land :21. 11:15:21 artrzverte 5.1: inuwgrt: temcrkcnfi 51==::d 2:: vccl extravertc htnmtrkgn [Hannctr hij lntcr mars: bcuarfieeld vain; a;- zijn gasthikthtifi L1: vutzocdmkclun pf 192115 2: urn-:1 5:“th “trtz kczémrkeu {unnnccr hi; later nmes: bneurdetld “trig: up :jjn RE! _ ‘_.. ...--—--—-'—r—-——_.._._ . f2": ‘ . Erat: wardienSLE Van Pavlov i: erin EElcEgn fiat hij .de egr31e :1: a: hen {enumccn van klgggilke gunditiunering was: It :tellcn. _-ul i prik'fifls Egproducterd human Harden, ilhtt k1:ss£ek conditioneringsfennmeen under nnuvknurig cantrnlec:hn:e vant- g. ‘L'Lfll'éE: wish u; bestudertn an verklaren. . Lantcazie dn: 6: be:us:=ijns?:r=hnlosie aiet bij “55h1' “35 EE: u=tEZECEEPi s pelijke :sychnlggifl vnnrt t: brengen. fl . _ . q. ‘ besprzktu Ben prnef unarin fie granitepnrceptie van kinderc: #ergeleken :5 :en die van vulvassentn. DE feitelijke gagevens van de ki:ia:en vn:den '1 GE? i: -1}: : v:: 52 nnfierstaznéa grafiet. Indie: fie kinde:e: uel ade- :c In :f;:::d hadfien kunzan schztten. walk ran‘de finder: lijEE: :L: d5: hat :t uin jrzatteschattingen ?Efi:gtven 3 iii: E. ijn 13...! lijn :. tha—d. .. i.- x '2 .4! : 1 5 _ Tfi 2D afsnanESeenheden . _ ~11: . _ ltbrtng;235prub!b£11tc1t_v:n can no; punit egrdeg gecunditiunecrit upgrant 11 ut:=::n Andicn a!" 1=1ddcllijk gcrnlgd dour tun posititv: verstnrker. Didlf’mliijk gem-clad door can negaticv: varstcrktr- "qu5 farntcrkt. attic: ¢t:s:t:kt. ;ta: het :nzicht kvzm dnt fjiinlngische [QEELiES oak-dun: niet fraialugische X .1. m "‘- “a! . . \S’fint bi} Dnflubbelzinflige rcgduidige stimuli d: invined vs: cm attrdcrhgfli -.---- fl: 3 Jucu: L'! :au warden non nan vulgenfi: :qurcurdtm} TulL-zn :fjn : _ @ dagnake: van :1: In.“ .sgczindhai d I.-L:: d2 mterdcrheiflsg- DEF .aarhr Ham van de censgezindheid E: social: Helm VDDI’ fit HER“ “Fin”- “.15: met eerst can hundgenaut htbhen, die van-I: 1521:: d- ”nun. mar d: - :Egrfierheid- f l é‘:‘“—‘El {by :1: {c} :ijn EDTrEEt. _. l . 1' i' ‘ I. l D an“. . . : £5" a , 1:51:53- je, :15 1.. I! van can minderheidsgroep. can veran— 111:; i: ea: 5”“ 3 5:2; :ril duormerun. Ila: bun-.11: :12 hast: :tntegia us. 5 J 1; “35:12:: je 5-125135: titeen tI: zeta-.21: en tn blijven 1::iedigez. in 'i‘flt- ‘ -.'_-_‘_ Ira: :egenstand Vinuit de grate group. @mansisunt bij jI: nandpufi .I: bliij-n an errant u at: :: 5.5:. szmigu 1-2:: j: anuzanfien EH51: nit da 5:: I:..e 5:15; Micbin It: 31:11:: nu:- j:::*-- 121:; =-:::'1I: agar. - Ii: laden vat: I5: gate swap :11: tfznndarlij‘x 1.: prubered 1:1:v1aeden. % 3,315 Hrs: vs. II'. tutgeven in d: has}: flu: Ii: grnt: grnep £1: as}: in baa-aging i :31 heath. 1. F .:I 5:: nnéerzuek van Furl-1.15mi: e: (tun-pt: Linn. dc 212:1£ verwllegde - 1 i=5 raring: mar-.2 2:: blank: sullicituten geinumr—fi dam: blank: E HIS. ‘ a l' D I é.__::i file: :5: 31.13:! c: blank: snllici. antes wrfin van: Fgflnind 5.: 1w: r01. 1:21: :1: hunk: in: erriem: 2:: are: wonf 3:133:45 in hI.:_ :ul = '3: . 1% ficrstzznii chel geeft d:- resuluten {I PER} ”“1" ”“1 Corttzn an L555: "f ' ' ' 3:: £.v.m. prikkelvernlgemening bij scmanLiEEhE Frikk915- . a 51:: human - -' .1; szaésnnmn —-— 1 lanai"- flfl “5:1 km [email protected]flzllen in Hindi: d: vergelijking 'vnn _de cijfer: up :1: cent! rij bligkt prikkélvenlm 3532:; van 'nude' nut 'niewa‘ Hadsnmpn. Emit g: urgetijking an d: cijfen in d: BErStE kale: 1:15.th her. direct canditicneringseffect. suit. fie vergelijking “a d:- cijfer: up 6: tw'ed: rij blijkt :riklulveral- 33:32:? van 'W19‘ 23:1.“ 'nieuu-e' :iet-stnflsnzmen. ' :. :: vergeiijkinz van I5: tijfers in de tweed: hula: blijk: Ea: infiirect -cnditicneringseffen. _.- i. " . a hat. 12:; rims-.1: van Hdnnvici 2: Panama: Hanna. dc htncrdceli: kit-:1: van I .luw: 153‘: an huh mbeald] warden d: unrdtlen Litm— he: rJhelld flied: it“: nitaehncht. en div. zen-:1 duo: d: medeuerker van de prmfleide: a1: a]: dc ;:=efper5nn: “if“. ”an lit: Husmvici d: mhuldnurdnlen niet public}: ain‘t-ranger; he: d: mafia- :ker. a: slecbts priwz: dear dc proefpersann LEE 3' Ihfln. hi5 d:- nnrenie invlned van her. public}: nnrdeel 1111 r5: ZEdEi-‘Efker Hilda verzijden. _- . r5231“: IE: prnefpergonen flan smaller 11: 1.1:: bedoeling van he: exp-arisen: : 4: begnptn hebbgn. Dada: Ej mild: autumn 11:: de proefpersunen. 11:11:35:- het :e1:' 1:: vet-tn. :Dch belt:1uefi were: gwqrden. ' 13:5”. hij wild: “mum-n an :in. all“: can public}: antyunz'f. Luz: no}: :r-_=e Eric:- :2: dc werkelijflzeid 1:: bekifiken veranderu 1:512:31 dunr' can :inficrhzid. .1 1 “than fun viswele illusics lever: Hal-Lu van: de annhnngcn v1: / Gfittnlzpsycholngie. 1: Elmrzzzrisme. fysiulcgische nclhuda. Muzijnspaycholugic. ', . - Wfiffifi' " _ rift-.1 If} I" p ' 1 L-L :_..:r..':.. -' I '.' -'.: . 11 vs ‘v k. . a ante: me: can psycholngiithe test ‘fnggmt in hft finder van een andcrzaek dam 5:511 he: Illun mar: gun can can translational finderzuck. . dun km ha: “11W!i m” Sim um tun cxperimcntctl underzaek. dgn kan 11H: :uuel gun an: can experimental :15_Eflfl correlationttl under- zuek. am kg“ an uitsluitend 5mm an d: acting rim ten bapuld' karma-:1: van ten persucn. .._.____ Qt:- Us 1:. LED in d: .112: _ccr.ti_ng:ntifi near alleenf :anti limit hat Q Q E altar: ‘1 2 11:11:11 van de posi Lieu-e candid: gelijk :ijn geweest :3: L22 v: :1 dr: Lnevzl'igctc canditie {gem tname arm 7:225 bij geluid]. payiziE-a :unfiitie {toenLe van wree: hij 321115.11). ‘1: :asuluu: van de pasitieve cunditie hogan: gauges: :ijn dar: 5..- de ine- rzlliga :cnditie. *- ie- :es~.*i..a:r.: 1: LEE negatieve canditie gelijk'mneten :ijn nan dinfiran dE LuEVEllige canditie [seen tnename van vrees hij galuidl. ~ 5 I . ..| I, -l I :en semi-M ' ' I ‘1' .s can tfpiiqh voorheeld van respundent gating. :_ ' ' typischourbeeld van nperan: gedrag. L 4.: Jar-11 warn-.1: 351$ Irespnndeat :ijn. 2:. fenuzs- '11 uptrant gen-Era; lijken. man: is eigenlijk respond? _-t gedrag in. JD 'j r f'fluflh ‘ ”3‘5“” "3“ “1“” Mn intern: fectDrEn en misluk‘hing een ex- :i'ne f:::=:e= ken veflzlenrd “0rd“ Mn *5: hand van het pruces wen ...:elfeval-.:e'.£e. ..:31£'re:‘::::f:'£:g. ,zelfcer.eis;entie LgelfereleeLEe-en :elfverheffing en zelfcnnsisuneihfi '- I it. )26 .. een e:-;:e:_:e::t beluitteren pruefperennen een enllieitetie-interriew van een ragtfl. 115 p; bevel van de. Rijksdie::e TDD! Mheidemiddeling eu Eeee sul- eieeei :ee: deelnenen. Eur—4e; vefliest hij :ijn :tempelgeld. De wer‘eluee uwue teen :ucbeens liflet hebb'en. Tijiens her. interview In: fie enl- e... :7. eiegesgareken 'htruvert' over. In cemditie 1 writ de i=5. ueervoer sellieieee: vni-gt. unsehreven e1: een job nerve—e? men 'ie:r:vere'____=get JB- 3; :;:_51;ie_2fi-eeeiet e‘e job een 'eztrevert' pee-seen. i-el'ee ::'_£i:i= eelle: fie. proefremunen-E'e snllicieene eke-es: fl int-re- rt beanie-1e: T . {1.111 eniizie 1. -In eziieie 2.: .‘L’enL-i: fie beenhikbere infnmtie he: geen vonnpelling e-urfien efcmuleerd. _-e= Eel-.51: eerdeel in :nndieie 1 en 2. 'E' II ken: 52:15: uper‘ment over he: eutu‘ldmetisch effect. ancientel lie: fl 1- perenen elk 1D keer Elli he: scheming we later: when. 11:: scheming 1 reflexierelijk 12 1:11. 1-! cu: en 21: m :01: bedregen. Hen brcg: echee: :t penenen i: feite nnmiddellijk hij ell-.321.- en ee moe:_en .hun stfi'etingen 'idfiellijk Iuidep in ell-Leer: eemrezigheid maken. He 1‘: heurten betegen hm: .e': iaie: :especeiev'elijk 1? cm. 1! :1: en 15‘ :2. “H”— : men deem: fine 3 persunen ma; 1!) heu'ten :on gever Danie: alien-van'naer- :. welt: ten undeuuende petrunen zen den Thu: schettingen best benederei'a 1 l?==.15:=en19:m. - 15:2.13cne3132- 4 _ . - _1fl a1.lflmen 22 m. - / 12 1:1, 13 cu an 21.1 I21- -._;f;.-r'“"*'"‘—‘#_d"’ _ afiflfibé:;} - ._ . _ . -. . - . . _-..-_. .__ 12 *? ._.HL-:_.1:-'--‘-r':"~”-=:£kkfls :ijn smengnuld uit n: neindig grout nantal J ‘1 5“: —__-:_:.'J:els. I u fil'n. '- 32:12:- sedvng 5: 512th“ nndgr situational: Emmi" 33—“ ‘15 mm a? de 4- . .J. "" _.—-—-u- l '- s.;-F__§E~'£ Etarfiéf’r alt; tutu: ftnt. 1 \l ‘ I 3, ...._- - ' ' I i E Jr“: min-5:11. ‘T-amtie-integratuthaurie Ran nut MEIUPEEJ}: "cm“ i' 'J 1 --- - - bk - - - I . I a __ _ -. an: a .fi4.--..?e:krtaen moment we: can P3333941 and“ 1m“ 1' at— " .. -‘F_-:d i ' ‘ rt-.-J:ghed‘== ’11:; at 2 van: het. global: curdeel cu finest: ”1‘5“!“ 7 =-_-'::-_".i=- ‘ f I R -1— L; at. . _ u a? i - - 'E " ._._-_-_-_:z_t"¢ :thr— u. . en ELF. van-4.1:: muffle verbamu; 413”: '5“ Fmb" “Hui: fiat 145?— ul gevalfid warden finer-DJ. an I?! Fmflfflt d“ v'P' ...-;- "J Berni-£31 "5:55“ d5”: DJ" ' I \{ 1 'I .- If In . 1 ' ‘ I .- 35. ‘ ' .15 l‘: hi5 n: -.....-- helijklflij“ an}: publifizc veranfierizg Up ._-n.r-- 7:.“ 4:1,» - Wigwam. 'fi. ______.. . Erderheidsinvlned private hefivlueding DPLIEEdt, dun treefit E: 1 : HIV "3 km 5:: vgrsturk: wrdm doc: .11: tnedicning 71:: ten ”“31“” 1" .x. h cagn-tievc bcnafiering in de psychologic Ran warden OPEevnt 51: can terun- _L. I“: mm: :5: bcxustzijnsptychnlogie. .r- -_ : HF-effzct {'het Prim! Inttr Parity-Effect} 5.: can uitdruflzizg van een azdmfi :nt :elfefinluntie 1554; social: vergelijking. \s . ~-- -.-":"~'i . .2- : :efleL-gaertmre 5:_ .151“: 11:: result::: v3.11 ante un.ug_unetis:h: sentie- fi' ”'1' ""1 van “1"“ f.‘a'inmgiernsmustn't geschiefienis. \h .__. “L. y . u}:- Eliflufiflrde “"3513: Titan unit can “1:55:55“: baa-aging fijm “A lit—5‘. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern