2008HIRBI2.Eiffel1 - Agendavoordezeles Software&Eiffel...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Variabelen en Instructies Objecten en Klassen Procedures en Functies Oefening
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2  Complexiteit van software     kunnen inschatten /appreciëren  Inzicht krijgen in de werking    van programmatuur Doelstellingen ? doelstelling van de cursus
Background image of page 2
3 Inleiding Programmeren  Aansluiting bij eigentijdse software technologie => onafhankelijk van een concrete     computerconstructeur Begrijpen hoe belangrijk software is binnen de werking van bedrijven Goede software is georganiseerd zoals een goed bedrijf… et alors ???  Keuze voor een zo eenvoudig mogelijke software technologie… Software wordt ter beschikking gesteld via  Internet Web Service:  Eiffel Education Environment (EEE) => Monitoraat!
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Waarom “Eiffel” …? Eenvoudige, ondubbelzinnige, maar consequente objectgerichte programmeertaal => klemtoon op essentiële aspecten van software problematiek Eiffel is basistaal aan belangrijke groep universiteiten in Frankrijk, Duitsland, Zweden,  Prof. Dr. Bertrand Meyer (uitvinder van Eiffel) is opvolger van Prof. Dr. N. Wirtz  (uitvinder van Pascal) aan het  prestigieuze ETH Zurich (Swiss Federal Institute of  Technology) Eiffel is “Open Source” gepubliceerd en in 2006 de eerste programmeertaal die als ISO- standaard aanvaard is… Er zijn vele (open source en commerciele)  EIFFEL tools beschikbaar
Background image of page 4
5 “Eiffel” in het bedrijfsleven… (Standardisatie van sociale zekerheid Australië (GEHR-project); Bancaire projecten (AXA);  NASA) http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_(programming_language)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Computer Programma = verzameling van instructies die door een computer uitgevoerd kunnen worden om een  bepaalde taak uit te voeren ~ recept. .. ? Voorbeeld: Recept voor een chocolade-cake 70g boter 3 à 4 eiwitten 125g suiker 2 eierdooiers 125g zelfrijzende bloem 1/2 koffielepel bakpoeder 200g chocolade wat melk Smelt de chocolade in de melk. Roer de boter eronder. Meng de suiker en de bakpoeder erbij.  Voeg afwisselend  de dooiers en de bloem toe en roer tot een glad deeg.  Klop de eiwitten stijf.  Hef ze voorzichtig onder het deeg.   Stort het mengsel in een bakvorm en bak gedurende 25-30 minuten in een oven op 180° C. ingredienten instructies Object-gericht ontwikkelen  van programma’s
Background image of page 6
7 Basisconcepten voor  "Ingrediënten" en "Instructies" Ingredienten: variabelen = containers, "recipiënt"  basistypes = Wat mag er in ? expanded types, reference types
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON 43 taught by Professor Lemahieu during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 32

2008HIRBI2.Eiffel1 - Agendavoordezeles Software&Eiffel...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online