2008HIRBI3.Eiffel2 - 1 Agenda voor deze les Procedures en...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Agenda voor deze les Procedures en Functies Input/Output instructies Expansie- versus Referentie-Objecten Initialisatie en toewijzing bij expansie-objecten Toewijzing en clonen bij referentie-objecten 2 De gegevens van een object kunnen alleen veranderd worden door gebruik te maken van de diensten van hetzelfde object MijnTeller.stand := 45 Gevolg : Gegevens worden in een klasse samen beschreven met de routines die de gegevens veranderen, en omgekeerd (= ying/yang-principe) MijnTeller.herzetten MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen MijnTeller.verhogen . MijnTeller.verhogen 45 maal ! Principe 3 : Inkapseling 3 Principe 4: Strong Typing = harde typering Een object behoort altijd tot een klasse. Een object kan niet van klasse veranderen. Een klasse is een beschrijving van een object. Het is een tekst, die door een computersysteem begrijpbaar dient te zijn. Een object is een instantitie, een voorbeeld, een concreet exemplaar dat voldoet aan de beschrijving van een bepaalde klasse. Een transient object bestaat enkel zolang het programma loopt (in het hoofdgeheugen). Een persistent object blijft ook NA de uitvoering van het programma bestaan en kan terug ingeladen worden bij een volgende uitvoering. Het wordt daartoe op een schijfgeheugen weggeschreven. 4 start hoofdpgm ... A end proc A Een klassiek (monolytisch) programma start create A.make create B.make A.taak1 B.taak2 A B C taak1 create C.make taak2 C.taak3 taak3 Root Object-gerichte programmatuur: Alles is een object !!! Organisatie zoals een bedrijf ! Een object kan geen opdracht uitvoeren als het niet bestaat: ieder object moet dus gecreerd worden voor het gebruikt kan worden... 5 Procedures & Functies Procedures geven een opdracht (commando) en tonen geen resultaat terug Feature procedurenaam is do instructies end -- procedurenaam Functies vragen een resultaat (dat bijgevolg tot een bepaalde klasse moet behoren) Feature functienaam : KLASSE is do instructies end -- functienaam Result := ... 6 Features: een overzicht 7...
View Full Document

Page1 / 26

2008HIRBI3.Eiffel2 - 1 Agenda voor deze les Procedures en...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online