2008HIRBI5.Eiffel3 - Agendavoordezeles Input/Outputinstructies 1 InputenOutput ( Int

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Input/Output instructies Toewijzing en clonen bij referentie-objecten Vergelijking van referentie-objecten  Software kwaliteitskenmerken
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Input en Output  De interactie tussen de computer en de gebruiker gebeurt via een user interface  (gebruikersinteractie). Interactief: de gebruiker geeft de input "online" via het scherm en krijgt de  output "online" via het scherm Batch: de computer leest/neemt zijn input van vooraf klaar gezette  bestanden en schrijft de output weg naar bestanden. Eiffel Console: primitieve basisfaciliteit voor interactieve input en output.   Console heet "io" en biedt een aantal diensten. Ieder computer-object bezit een  "io"-feature en kan dus gebruik maken van deze diensten: io.xxxx()
Background image of page 2
3 io.readline io.readint io.readreal io.putstring(some_string) io.new_line io.putint(some_integer) io.putreal(some_real) io.laststring io.lastint io.lastreal io.readchar io.lastchar io.putchar(some_character) io: diensten 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 io: voorbeelden  io.readline io.putstring(my_string) io.putstring(naam1) io.putstring(naam2) io.laststring my_string Monique naam1 Ann naam2 Bob
Background image of page 4
Een referentie-object is een complexe structuur heeft geen initi ë le waarde neemt een variabele hoeveelheid geheugen in ==> bij declaratie wordt alleen plaats voor een referentie             vrijgemaakt ==> Referentie-objecten behoren tot referentie-klassen ==> bij de eerste initialisatie moet expliciet gevraagd         worden om geheugenruimte vrij te maken ("create") ==> lege referentie/leeg object heet "void" Referentie-objecten 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 punt(x,y) Rechthoek: gegevens ?  diensten ?
Background image of page 6
creation make feature x, y, color : integer feature make (a,b,c: integer) is do x := a y:= b color := c end -- make feature left (distance:integer) is do x := x - distance end -- left ...
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON 43 taught by Professor Lemahieu during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 27

2008HIRBI5.Eiffel3 - Agendavoordezeles Input/Outputinstructies 1 InputenOutput ( Int

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online