2008HIRBI6.Eiffel4 - Agendavoordezeles...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Software kwaliteitskenmerken Voorkeursopbouw voor systemen Voorbeeld: administratie van  1 student-object Structuren in routines Selecties: keuzestructuren
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Software Kwaliteit 1.  Onderhoudbaarheid : opportuniteitskosten !  correctie van fouten  platformmigratie  compatibiliteitsonderhoud (externe software componenten)  externe factoren (wetsverandering, fusie van bedrijven,…) Het moet mogelijk zijn fouten in een systeem te corrigeren  zonder daarbij nieuwe fouten in een systeem te brengen. Systemen moeten gemakkelijk de evoluties van de platforms  volgen.
Background image of page 2
3 Software Kwaliteit 2.  Aanpasbaarheid Het moet mogelijk zijn om basisfuncties (bedrijfsfunctionaliteit)  in een systeem aan te passen, zonder noodzakelijkerwijze dat  systeem volledig om te moeten bouwen. Goede systemen zijn “continu”: kleine veranderingsvragen  moeten resulteren in kleine veranderingen. Voorbeeld:  De BTW-voet wordt een “REAL” ipv. een  “INTEGER” Is dit onderhoud of aanpassing ? Voorbeeld: De invoering van de EURO (€): aanpassing of  onderhoud ?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Software Kwaliteit 3.  Doorzichtigheid Het moet mogelijk zijn om op relatief korte termijn inzicht  te krijgen in de (interne) opbouw en de aansturing van de  functionaliteit van een systeem. Wat gebeurt er als een systeem niet doorzichtig is naar andere systeemontwikkelaars ? Systemen moeten ook “doorzichtig” zijn naar de platforms  toe, en derhalve vlot overdraagbaar zijn van één platform n aar een ander.
Background image of page 4
5 4.  Gebruiksvriendelijkheid De gebruiker moet de gewenste functionaliteit “spontaan”  terugvinden in de werking van het systeem. Gebruiksvriendelijkheid is meer dan het gebruik van een  grafische gebruikersinteractie: deze is  nodig  maar niet  voldoende… Een gebruiksvriendelijk systeem maakt gebruik van “ defensief programmeren ! Software Kwaliteit
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Software Kwaliteit 5.  Betrouwbaar Een systeem moet foutenvrij zijn, en fouten moeten  gemakkelijk op te sporen en reconstrueerbaar zijn. Vooral voor “real-time” systemen een  dwingende  eis. 6.  Efficiënt Een systeem moet in principe slechts die middelen gebruiken  die strikt noodzakelijk zijn.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

2008HIRBI6.Eiffel4 - Agendavoordezeles...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online