2008HIRBI8.Eiffel5 - 1 Agenda voor deze les Structuren in...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Agenda voor deze les Structuren in routines Selecties: keuzestructuren De meertalige groeter Keuzestructuren Voorspelbare en onvoorspelbare iteraties Iteraties met keuze: menustructuren Tellersysteem met menu 2 IFTHEN ELSE END IF voorwaarde THEN n of meerdere instructies ELSE n of meerdere instructies END -- if instructie instructie voorwaarde waar vals 3 Keuze Instructie: IF THEN ELSE END Voorbeeld: korting van 10% als de totale som van de aankopen boven de 250 is. aantal : INTEGER eenheidsprijs, totale_prijs : REAL limiet: REAL is 250 korting: INTEGER is 10 io.readint (aantal) io.readreal(eenheidsprijs) totale_prijs := aantal*eenheidsprijs if totale_prijs >= limiet then totale_prijs = totale_prijs * (100-korting)/100 end -- if io.putstring("%NTotaal te betalen:") io.putreal (totale prijs) 4 de VOORWAARDE is een uitdrukking van het type BOOLEAN Voorbeelden x, wedde : INTEGER; tewerkgesteld : BOOLEAN: x > 1000 (1 <= x) and (x <= 10) tewerkgesteld and (wedde >= 100000) not tewerkgesteld or wedde <= 500000 not (tewerkgesteld or wedde <= 500000) tewerkgesteld := wedde > 100000 tewerkgesteld = false not tewerkgesteld tewerkgesteld = true tewerkgesteld Voorwaarde/Conditie 5 Operator Betekenis Voorbeeld = is gelijk aan antwoord = J /= is niet gelijk aan leeftijd /= 35 < is strikt kleiner dan leeftijd < 65 > is strikt groter dan temperatuur > 20 <= is kleiner dan of gelijk aan leeftijd <= 65 >= is groter dan of gelijk aan wedde >= 50000 DEZE VERGELIJKINGS-OPERATOREN WERKEN ENKEL VOOR EXPANSIE-TYPES voor referentie-types moet de betekenis van de vergelijking expliciet gedefinieerd worden in de klasse ! Voorbeeld : naam.is_equal(Guido Dedene) VERGELIJKEN IN EIFFEL 6 If . Then . Elsif Then Else End if voorwaarde1 then elseif voorwaarde2 then -- en niet vw1 ... elseif voorwaarde3 then -- en niet vw1 en ook niet vw2 ... else -- niet vw1 en ook niet vw2 en ook niet vw3 end -- if 7 If . Then . Elsif Then Else End feature graad (examencijfer: REAL): STRING is-- berekenen van de graad do if examencijfer < 50 then Result := Niet geslaagd elseif examencijfer < 68 then Result := Geslaagd elseif examencijfer < 78 then Result := Onderscheiding elseif examencijfer < 86 then Result := Grote Onderscheiding else Result := Grootste Onderscheiding end --if end -- graad Examencijfer ... < 50 50 <= ... < 68 68 <= ... < 78 78 <= ... < 86 86 <= ... 8 Conditie Actie E < 50 50 <= E <68 68 <= E < 78 78 <= E < 86 86 <= E Niet geslaagd X---- Voldoende wijze- X-...
View Full Document

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON 43 taught by Professor Lemahieu during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 31

2008HIRBI8.Eiffel5 - 1 Agenda voor deze les Structuren in...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online