2008HIRBI17.Eiffel8 - Agendavoordezeles Herbruikbaarheid...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Agenda voor deze les Herbruikbaarheid Overerving Meervoudige Overerving Persistentie van objecten Persistentie met structuren
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Economische afwegingen 10 % vermindering in 40 % vermeerding in ONTWIKKELTIJD INSPANNING (PM) Software HERBRUIKBAAR Software HERBRUIKEN MAKEN vraagt 50% MEER vergt 20% van de INSPANNING !! INSPANNING voor nieuwbouw. .. T.o.v. het “ge- middelde” 1.5 * 1.2 = 1.8 < 1 + 1 Algemeen: 1.5 * (1 + n * 0.2) < 1 + n !
Background image of page 2
3 Herbruikbaarheid moet je  regelen. .. Class Features STACK push pop top ARRAY enter entry QUEUE add delete oldest Class Features STACK put remove item ARRAY put item QUEUE put remove item
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Herbruikbaarheid loont !  TO S HIBA m e ldt dat 50%  he rb ruikb aa rhe id re s ulte e rde  in e e n  ve rm e e rde ring      va n de  pro duc tivite it m e t 57%  HUGHES AIRCRAFT berekende dat herbruikbaarheid hen 37% kosten    heeft bespaard  CELCIUS Tech Systems AB heeft bij de ontwikkeling van een controle    systeem voor de scheepvaart zijn productiviteit verdubbeld als gevolg    van het opdrijven van de herbruibaarheid van software componenten tot    70%. De kostenbesparing bedroeg 20 miljoen U.S.$  US Naval Surface Warfare slaagde erin om de herbruikbaarheid van software    componenten op te drijven tot 90%, wat resulteerde in een reductie van het    aantal fouten met een factor 3, en een verhoging van de productiviteit met    een factor 8 !!!
Background image of page 4
5 LIST[BOOK] LIST[BOOK] SET[BOOK] SET[BOOK] LINKED_LIST [BOOK] LIST[PERSON] LIST[PERSON] LIST[JOURNAL] LIST[JOURNAL] GENERALISATIE SPECIALISATIE PARAMETRISATIE PARAMETRISATIE Patronen, Genericiteit Generalisatie/ Specialisatie Generalisatie/ Specialisatie
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Enkelvoudige  Overerving/Inheritance Persoon Student generalisatie, supertype ancestor specialisatie, subtype descendant Inheritance laat toe dat een klasse de kenmerken (features) van andere klassen  overerft: attributen, procedures, functies Mogelijkheden voor undefine, redefine, nieuwe features, . .. Overerving naam thuisadres nummer kotadres
Background image of page 6
7 Inheritance in Eiffel Class PERSOON ...
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON 43 taught by Professor Lemahieu during the Spring '09 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 32

2008HIRBI17.Eiffel8 - Agendavoordezeles Herbruikbaarheid...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online