macroeconomics test 1

macroeconomics test 1 - MUTHIKINHTVMI HCKINMHC200607...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M U Đ THI KINH T V Ĩ MÔ I H C K I N Ă M H C 2006 ­ 07 (Th i gian làm bài: 60 phút) Yêu c u: Ch n 1 ph ươ ng án tr l i đ úng nh t t m i câu h i sau đ ây. 1. Kho n m c nào sau đây không đ ượ c tính vào GDP c a Vi t Nam năm 2006? a. M t chi ế c xe đ p s n xu t t i Công ty xe đ p Th ng Nh t trong năm 2006. b. D ch v c t tóc đ ượ c th c hi n trong năm 2006. c. Thu nh p mà ng ườ i môi gi i b t đ ng s n nh n đ ượ c trong năm 2006. d. M t căn h đ ượ c xây d ng năm 2005 và đ ượ c bán l n đ u tiên trong năm 2006 2. Kho n ti n 50.000 đôla mà gia đình b n chi mua m t chi ế c xe BMW đ ượ c s n xu t t i Đ c s đ ượ c tính vào GDP c a Vi t Nam theo cách ti ế p c n chi tiêu nh ư nh ư th ế nào? a. Đ u t ư tăng 50.000 đôla và xu t kh u ròng gi m 50.000 đôla. b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xu t kh u ròng gi m 50.000 đôla. c. Xu t kh u ròng gi m 50.000 đôla. d. Không tác đ ng nào vì chi ế c xe này đ ượ c s n xu t n ướ c ngoài. 3 . L i nhu n mà m t nhà hàng c a Vi t Nam thu đ ượ c t i Mat‐xc ơ ‐va s đ ượ c tính vào: a.GNP c a Vi t Nam. b.GDP c a Vi t Nam. c.GDP c a Nga. d.Câu a và c đúng. 4. Gi s năm 1994 là năm c ơ s và trong th i gian qua t l l m phát hàng năm c a Vi t Nam đ u mang giá tr d ươ ng. Khi đó, a. GDP danh nghĩa luôn l n h ơ n GDP th c t ế . b. GDP th c t ế l n h ơ n GDP danh nghĩa tr ướ c năm 1994 và đi u ng ượ c l i x y ra sau năm 1994. c. GDP th c t ế luôn l n h ơ n GDP danh nghĩa. d. GDP th c t ế nh h ơ n GDP danh nghĩa tr ướ c năm 1994 và đi u ng ượ c l i x y ra sau năm 1994. B ng 1. Xét m t n n kinh t ế gi đ nh mà ng ườ i dân ch mua hai lo i s n ph m là sách và bút. N ă m c ơ s là 2000. Năm Giá sách (nghìn đ ng) L ượ ng sách (cu n) Giá bút chì (nghìn đ ng) L ượ ng bút chì (cái) 2000 2,00 100 1,00 100 2001 2,50 90 0,90 120 2002 2,75 105 1,00 130 5. Theo d li u B ng 1, CPI c a các năm 2000, 2001, 2002 l n l ượ t là a.100,0; 111,0; 139,6 b.100,0; 109,2; 116,0
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
c.100,0; 113,3; 125,0 d.83,5; 94,2; 100,0 6. Theo d li u B ng 1, t l l m phát c a năm 2001 là a.0% b.9,2% c.11,0% d.13,3% 7. Theo d li u B ng 1, t l l m phát c a năm 2002 là a.0% b.10,3% c.11,0% d.13,3% 8. Gi s t l tăng tr ưở ng hàng năm là 7%. Theo qui t c 70, GDP th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/17/2011 for the course ECON 180364203 taught by Professor Edwardmcdevitt during the Spring '09 term at UCLA.

Page1 / 6

macroeconomics test 1 - MUTHIKINHTVMI HCKINMHC200607...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online