VHDPM1. - y l mc lc cc phn trong bi tiu lun chia ra mi ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- Đây là m c l c các ph n trong bài ti u lu n, ụ ụ chia ra m i ng i làm 1 ph n, CN này t t c g i ườ ấ ả ử l i các ph n t i bây đã làm !!! ầ ụ - Có th ki m tr c ti p = Eng trên m ng r i ể ế ế Copy vào, không ki m đ c Eng thì ki m Ti ng ế ượ ế ế Vi t xong d ch ra. ( chú ý ! n u ki m trên m ng = ế ế Eng thì fai d ch ra và hi u h t nh ng gì mình đã ế ki m đ c ). ế ượ - Có nh ng t nào ko d ch ho c không ch c thì khi làm ghi chú l i, khi nhóm h p l i s cùng ọ ạ ẽ d ch( đ ngh c g ng d ch h t s c có th , h p ị ố ắ ế ứ ể ọ nhóm không có nhi u th i gian nên không th d ch nhi u dc) - Vì yêu c u c a Miss Trí là 20-25 trang các b n c g ng vi t ph n c a mình kho ng 3-4 pages ố ắ ế ( bây h ch c l ng tb nh th thui ch không ỉ ướ ượ ư ế xác đ nh t ng ph n dài bao nhiêu đ c, c c ượ ứ ố g ng vi t nhi u nh t có th ) ế - Vì không th đ 1 ng vi t ph n 1 + ½ c a ph n ể ể ế 2, ùi ng i ti p theo vi t ½ còn l i c a ph n 2 ườ ế ế ạ ủ nh v y s không ăn ý t ng ph n l m nên s có ư ậ ẽ ầ ắ vài b n ng i fai làm nhi u h n nh ng ng i ườ ơ ườ khác. Mong m i ng i thông c m. ườ - Nh ng ai là xong s m thì ph nh ng ng còn l i. - V thuy t trình thì tính sau, c g ng ế ố ắ t4 hoàn thành hoàn ch nh bài lu n.( còn cái power point n a)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VĂN HÓA ĐÀM PHÁN C A M - Tuy n: ế ph n này là t ng quan, yêu c u m i 1 ý phân tích ra ng n g n 3-4 dòng ( ch y u là đ nh ủ ế nghĩa) + ví d ( n u có th ). ế Ví d : thích đ c l p là sao ?, vi d : d n ra s ng ộ ậ riêng s m. . Chapter I: Introduce the culture & negotiations style of Americans 1.T ng quan v văn hóa đàm phán c a M A-Con nguoi My ( ph n này t t c đ u c n ví d ) ấ ả ề 1 Đ cao tính cá nhân 2 Thích đ c l p ộ ậ 3 Th di n ít quan tr ng ể ệ 4 T khuy ch tr ng ế ươ 5 Luôn đúng h n B-Van hoa dam phan My 1.1 Quy mô l n c a các cu c giao d ch ( nh th nào lá l n ) ư ế 1.2 Th ng l ng ki u M ươ ượ 1.3 Các h p đ ng m u M ẫ ở 1.4 Ch t l ng hàng hóa - đòi h i hàng đ u ấ ượ 1.5 Vai trò c a h p đ ng 1.6 Vai trò c a các gi y ch ng nh n 2.T p quán và văn hóa kinh doanh t i Hoa Kỳ Th i gian là ti n b c Giao ti p kinh doanh ế G p g làm vi c M i c m làm vi c ờ ơ V trí ng i khi ti p khách ế Thông tin th ng xuyên ườ
Background image of page 2
Luân : ph n này ch y u là d ch wa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

VHDPM1. - y l mc lc cc phn trong bi tiu lun chia ra mi ngi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online