_A305__ergonomi_ders_notlari__turay_gokcen_

_A305__ergonomi_ders_notlari__turay_gokcen_ -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ~--\1~1-..i-=-_J------------,~i2.or-cr-rueA~ GO\LGEW,!:r2.GOlVOH,(-rOl-'LUjNV&L.n~iENDÜSTRIMÜHENDISLIGININTANIMLARI•EndüstriMühendisligi:Tesis-makina-teçhizatveinsangücÜnttl'enekonomikveprodüktifbirsekildekullanmakamaciylametodetüdü;isölçumüvedigermodemsevkveidaretekniklerinikap'sa:i!ri.'inaalan mühendisli~disiplinidir.LiEndüstriMtilieITd~sHgi:Mamülvehi~m0nerin~sözk.onusuoldugusistemlerefekibeseri(iuGm)faKrt:0rfer€r€tiEl:hi;10j~m.*üzere, bü~nunsurlaramühendislik görüsününuYgH1apffi~si4~;.'ENDÜSTRIMÜHENDISLIGI'NINKONULARi· IEtüdü,..•~"'".ft\;.•Yerlestirmeplanlarininyapilmasi(Tesis Planlamasi)•Takimvemastadarinhazirlanmasi,makinavetezgahl}wfHlseçimi-.-~yöney lemarastirmasitekniklerL_ilYardimcifonksiyonlar(isyeriorgartizasyônM,,isdegerlendirme,personelegitimI, tesvikli ücretplilnt.~ftHii~li,4sgüvenligi)2. ,:i------------.-----------_._---~._----._---ERGONOMIKAVRAMiErgonorninIn Tarihi ve GelisimiErgonomiriindogusvegelisiminenedenolançalismalardanilkizamahvehareketanalizleriolarakbilinmektedir.Zamanvemetotçahsiiiii~iiiihgelistirilmesineaitilkincelemeler'F.W.Tayiôr(1856-1915)taf~IlIHi!if;iyapilmistir.Hareketkonusundakiçalismalarisebirmühefiats'd.1ahF.B.Gilberth(lSt68-1924)ile psikolog olan esi L.M.Gilbert'eaittir.taMi~Hihyaklasi'i:tiigerikalanzaman,elemanlannad:ahaetkilibff,~s~~~f~ekullanilabilmekiçinyararsizçalismasüreleriilm :aynlmasinai~a~~~~~4ii.OnUn ortaya koydugu bu prensiplerle üretirnin;&ahain~~lenme:s~Oj'" ....~.,o'.,elemanlarabölü11Ifiesindebazigüçlüklerle ikaf.s\ii;a~ilnu~tir.(~ftarafindanyapilari bölümleriçok kaba1J1d.1l:Itl.Wlf~liigi~i(§~·:,··birbirinin tam oiarak ahaliL"ye daha möM~fli·afiainzte1a.'1iM'ilkadimlanatanhareket·vezamansistemlerinIfibilinmektedirler.ERGONOMININTARIHI VE GELIsIMIBuyüzyilinbasindazamanvehareketçalismalarinindezavantajlannaveözellikle yüksek is yüldi ve agir çalisma kosullarindan dolayi Avrupa'daisfizyolojisi hizla gelismistir. Is fizyologlan üretim artisindan çok çalismalanminsanisyükününazaltilmasiiçinyogulllastir'fnJslardir. Buçalism:ailMuygulamada isyeri yerlesimini çok etkilemis veba.Zit€hHkeleryerine teori veuygutamada çalisan tüm arastirmacilann birlikteligini $a~lamistir.19?O'deh bu yana ABD'de,karmasik ihsan götev sistemi ile insanibitlesHt~hmodern ..bilimselisletmecilikteknigi,'eiiclUstfiyegiIniistir.Bttg'e!isUi1,Taylor,Gilbetth'inçalismalannadayaliöl6l:Ugü:kadm-'is'fi~~~~]*s,idiedeneys€l psikolojinin arastirma sonuçlat1hada'daYa,lf@lT:Çw.liM~~t~~J:k~@i.:,·i.\.:',":,•.'nokta,. hizveduyarlilikölçmelerine.d·ay:a1iin~tltiHs!"l~~~swjhdegerlendirilmesidir.BÜJ<apsamda iIk düsünülen· In$aiii'1ffl:1~~~~i;"'Ve~ainsan degiskenleri fi1Uh~iidi$1igi;uygunölinayan bir aditiS!_~':',,". ',.".."·"'.1'''';4·~;-y\~H'.,'....
View Full Document

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 91

_A305__ergonomi_ders_notlari__turay_gokcen_ -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online