{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hobbes-Leviathan - Hobbes Leviathan Right of Nature...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hobbes - Leviathan Right of Nature: Bireylerin kendi güçlerini kendi kişisel hakları ve advantage ları için kullanması özgürlüğüdür. Liberty : Bireye dışarıdan bir baskı ve yönlendirme yapılmaması ve gücünün sınırlandırılmaması. Law of Nature : Bireyin yapmasının yasak olduğu yapması durumunda yokedici bir duruma düşeceği olayların yasaklanması için konulan kurallardır. Right of Nature'dan farkı: Right kişinin bireysel özgürlüğü ile ilgilidir ancak law bireyin başkarlının haklarına tecavüz etmesini engelleyen kurallardır. Aslında bireyler istedikleri şeyi yapma hakkına sahiptirler. Ancak öncelikle bir sebei olmalı ve bu sebep diğer bireylerin özgürlüklerini kısıtlamamalıdır. Law'un bulunmasının ana sebebi burdadır: Birey kendi barışını yaratmak için uğraşır eğer başaramazsa violence'a başvurur. Law bu yüzden bulunmalıdır. Bireylerin Peace oluşturma çabası ve isteği 2.fundamental law of nature'ı getirir. Birey özgürlük ve peace isterken diğer bireyler de aynı şeyi fazlasıyla isterse bu durumda bireyler bu özgürlüklerini ve güçlerini birbirleri üzerinde fazlasıyla kullnarak öne çıkmak isterler. Bu noktada obligation devreye girer yani bireylerin taşıdğı sorumluluklar. İnsanların kişisel haretkerli INJUSTICE doğurur. Böylece bireyler arasındaki anlaşmazlıklar artar Kişsel haklarara saldırılar olur. Ancak unutulmaması gereken bir nokta vardır ki o da Not all rights are alienable. Yani bireylerin hakları bir başka bireye aktarılamaz. Tabi ki bazı haklar başkarlı tarafından kullanılabilir ancak hepsi değil. Örneğin imprisonment hakkı birisne verilemez çünkü hiç bir birey bu duruma kayıtsız kalamaz. Kayıtsız kalsa bile bunun kendisine bir yararı olmaz. Bu yüzden bu tür hakların koruma altına alınması gerekir. Yukarda bir başka bireye transfer edilebilecek hakların olduğundan söz etmiştik. Bu hakların transferi CONTRACT( Mutual transferring of right) ile olur. Ancak unutmamak gerekir ki bir hakkın transferi ile bir nesnenin veya ürünün bir başka birine transferi arasında fark vardır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}