kadirTalmudOct10 - KADR AKIN nternette talmuddan gzel bir...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KADİR AKIN İnternette talmuddan güzel bir söz buldum, sizinle paylaştıktan sonra özete başlıyım dedim: "...bir kadını ağlatırken cok dikkat edin, çünkü tanrı gözyaşlarını sayar!  kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı, ayaklarından yaratılmadı, öyle olsaydı ezilirdi;  üstün olmasın diye başından da yaratılmadı,  ama göğsünden yaratıldı, eşit olsun diye; kolun biraz altından korunsun diye;  kalp hizasından sevilsin diye. .." TALMUDIC LEGAL TRADITIONS THE PERFECT AUTHOR En eski legal tradation yunan mitelojisinde de geçen chthonic lawdır. Talmudic legal tradation ise en eski ikinci “legal tradition”dır. Hz musa (moses)’dan önce de yahudilerin bazı toplumsal kuralları vardı. Fakat musa sina dağında tanrıdan vahiyleri aldıktan sonra bu eski kurallara ya yenileri eklendi, yada eski kurallardan bazıları çıkartıldı. Böylece bu vahiylerle yahudilerin yeni kuralları perfect author (yehovah) tarafından yazılmış oldu. A TRADITION ROOTED IN REVELATIONS Talmudic kurallar tanrıdan gelen vahiylerle kökenini 5 kitaba dayandırmış oldu. . Pentateuch- Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ve Deuteronomy isimlerindeki bu 5 kitap hebrew bible(torah)’ı oluşturdu. Hıristiyanlar hebrew bible’a old testament demektedirler. Torah “devine teaching” (kutsal eğitim) anlamına gelmektedir. Aslında torah üç farklı şekilde kullanılmaktadır, yazılı torah, sözlü torah, herşeyi içeren torah. Yahudiler roma imparatorluğunun saldırıları sonucunda yenildiler ve roma imparatorluğu yahudileri dünyanın dört bir tarafına dağıttı. Yahudiler de kendi kültürlerini kaybetmemek için oral traditionlarını içeren bir kitap yazdılar. (yahudilerin günümüzde hac için gittikleri ağlama duvarı roma tarafından yıkılan kutsal tapınaklarının sağlam kalan tek duvarıymış, güzel bir genel kültür bilgisi ) THE WRITTEN WORDS Allah musaya bir yazılı torah (pentateuch) vermiş, bir de sözlü emirler vermiş, işte Mishnah ms 2. yy da yazılı hale getirilmiş sözlü torahtır. Mishnah sonradan yazıldığı için yazılı torah (penteteuch) ‘dan daha kapsamlı olmuş. Mishnaha ayrıca direk olarak Allahtan gelen sözlü emirlere ilave emirler de yazılmış. Talmud ise ms 5.yy da yazılmış. İki tane talmud var, bunlar jerusalem talmud ve babylonian talmud, aralarında çok bir fark yok ama babylonian talmud biraz daha sert kurallar içeriyor. Talmud’a yahudi toplumunun gelenekleri (tradition) yazılıyor, fakat bu gelenekler kökenini dinden alan gelenekler oluyor, böylece talmud aslında torah ve mishnah’ı kendine kaynak olarak kullanılıyor. THE WRITTEN WORDS PROLIFARATE(ÇOĞALMAK)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

kadirTalmudOct10 - KADR AKIN nternette talmuddan gzel bir...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online