nov7 - On the Social Contract Rousseau Yazar civil order da...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
On the Social Contract Rousseau Yazar civil order da yönetimin ilkelerinin bazılarının meşru ve kesin olup olamağacağını sorgulamak istiyor. Bu civil order da insanları olduğu gibi kabul etmek ve kuralları olabileceği gibi kabul etmek gerekiyor. Yazarımız ben ne prensim ne yasa koyucuyum sadece politika hakkında yazarım eğer ben bu tarz bişi olsaydım sorgulamakla vakit kaybetmem asar keserdim diyor. (3. kişi ağzından 1. kişiye geçicem biraz sıkıcı oldu böyle). Ben özgür bir state te doğdum oy hakkım var ama en nihayetinde az bir söz hakkım var. Mutlu muyum sayılmam ama araştırmalarıma sorgulamalarıma devam edeceğim ülkemi seviyorum. Chapter I Subject of the First Book İnsan hür doğar ama sonra bir şekilde özgürlüğü kısıtlanır. Artık başkalarının köle olduğu kadar kendisinin de köle durumuna düşmesinden kaçınamaz. İnsanlar bir şekilde itaat etmeye zorlanmışlardır. Ne zaman ki esaretlerini üzerlerinden silkip attılar işte o zaman çok daha iyi oldular. Özgürlüğü geri almak anlam olarak çalmakla aynı gibi; kimi toplumlar justify etti kimileri gerek görmedi. Chapter II Of the First Societies En eski ve doğal society ler den birisi de ailedir. Çocuklar bakılmaya ihtiyaç duydukları sürece aile ile bağları sağlam kalır. Ne zaman ki çocuklar kendi başlarına bakabilecek duruma gelirler ve aile de onlara bakma zorunluluğundan kurtulur o zaman eşit şekilde özgürlüklerine kavuşurlar. Eğer birlikte kalmayı tercih ederlerse bu bağ doğal bağ olmaktan çıkar anca gönüllü bir bağ olur aralarındaki. Bu “common liberty”, “nature of man” in bir sonucudur. Buradan ilk kuralı çıkarabiliriz. Öncelikle onun bakımını yaparsın onunla ilgilenirsin o senindir (oğlun kızın) sonra aklı selim olduğu zaman onu kendi yargı gücüyle yalnız başına bırakırsın artık kendine bakabilecek duruma gelmiştir, kendinin patronudur Aileye baktığımız da political society nin prototipini görebiliriz. İşte baba da bir lider imajı vardır. Populance ise çocuklardır, hepsi eşit ve özgür doğar hiç biri hürriyetini elden bırakmaz. Ama arada şöle bir fark vardır baba çocuklarını sever sevdiği için bakar büyütür. Liderlerin halkını sevme gibi bir zorunluluğu falan yoktur. Görevi olduğu için onlara bakar. Grotuis a göre all human power yönetimin yararı üzerine kurulmuştur. Misal köle olarak hizmet etmek. Groutuis demiş ki; şüpheli olan bir şey vardır ki insan ırkı 100 adama aittir ya da bu 100 adam insan ırkına aittir. Burada sölemek istediği insan ırkı büyükbaş hayvan sürülerine ayrılmıştır her birinin başında onları koruyan bir lider vardır. (grotius böle başta bir gaddar zalim lider olsun demiyor daha mantıklı bişi bulunabilir diyo) Aristotle diyo ki bütün insanlar doğa da eşit değildir bazılar köle olmak için bazılarıda dominant olup insanları yönetmek için doğmuştur diyor. Aristo nun haklılığını söylüyor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 13

nov7 - On the Social Contract Rousseau Yazar civil order da...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online