Nov21_constitution - Constitutionalism A preliminary...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Constitutionalism : A preliminary Discussion ( giovanni Sartori ) Ingiltere her ne kadar constitutionalism in anavatanı olsa da kendi anayasası muğlaktır, net değildir. Constitution terimi Ingilteredeki hukuksal terminolojinin gelişimine bağlı olarak net bir anlam kazanmaya başladı. Latinceden türeyen constitutio aslında constitution kelimesinin anlamından çok farklıydı. Constitutio aslında kanun koyma demekti ancak 2 yy sonra kralın ( sovereign ) koyduğu kurallar bütünü manasına gelen constitutiones terimi ortaya çıktı. Ingiliz anayasa avukatları yabancı hukukçuları ( Montesquieu ile başlayan) , Ingiliz sistemini yanlış anladıkları için eleştirdiler. Ingilizler yabancı hukukçuların aklını karıştırmaktan haz duydular( Parliament in sınırsız gücüne inanarak). Hatta Amerikan ve de Fransız lar provakatif olarak, Ingiltere’nin anayasası dahi olmadığını düşündüler. Gerekçeleri ise Ingilizlerin “kuvvetler ayrılığı” yerine “kuvvetler birliği”ne inanmış olmasıydı. Tüm bunlar sözcüklerin anlamı bazında doğrudur fakat anayasal hukukun ruhunu yakalamak yerine kelimelere fazlaca vurgu yapmaktır. Kaldı ki anayasalcılık (constitutionalism) özünde kuralcıdır( prescriptive ) halbuki Ingilizler “yapamazsın” yerine “yapmalısın” şeklinde konuşur. Parliament yani meclis, Ingiliz terminolojisinde, ülkeyi yöneten Kral, Lord, Avam Kamarası bütünüdür. Tarihsel gelişim bazındaysa, meclisin üstünlüğü( supremacy of parliament ) Kralın üstünlüğüne karşı çıkıştır. Yani aslında meclis dışında Kralın bir yetkisi yoktur. O halde şu şekilde bir sonuç yanlış olur: Ingilterede meclisin hakimiyeti daha büyük bir güce karşı çıkmaktadır. Diktatör sistemlerde “sınırsız güç olmaz”, “güçlerin birliği( fusion of powers )”,”temel hakları korumak için özel birimlere ihtiyaç yoktur” gibi prensipler vardır. Her ne kadar Ingilterede constitution hakkında bir gizem ve muğlaklık varsa da 19 yy da tüm Avrupa ve Amerikada constitution hakkında genel bir anlam oturtuldu. Avrupalılar kişisel hakların korunması ve özgürlüklerin korunması için bir sisteme ihtiyaç duydular buna da constitutional system, anayasal sistem denir. Amerikada ise kıtanın insanları, ülkeyi yöneten kanunların yazılı olarak belgelenmesini istediler. Ingilizler ise tarihsel süreçte yazılı kaynaklara başvurmuşlardı: The Magna Carta, the Confirmation Acts, the 1610-1628 Petition of Rights, hede. Yani Ingilteredeki kanunların bir yazılı belgede toplanmamış olması onların yazılı hukuk sisteminin olmadığına işaret değil.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 6

Nov21_constitution - Constitutionalism A preliminary...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online