Nov21_constitution - Constitutionalism A preliminary...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Constitutionalism : A preliminary Discussion ( giovanni Sartori ) Ingiltere her ne kadar constitutionalism in anavatanı olsa da kendi anayasası muğlaktır, net değildir. Constitution terimi Ingilteredeki hukuksal terminolojinin gelişimine bağlı olarak net bir anlam kazanmaya başladı. Latinceden türeyen constitutio aslında constitution kelimesinin anlamından çok farklıydı. Constitutio aslında kanun koyma demekti ancak 2 yy sonra kralın ( sovereign ) koyduğu kurallar bütünü manasına gelen constitutiones terimi ortaya çıktı. Ingiliz anayasa avukatları yabancı hukukçuları ( Montesquieu ile başlayan) , Ingiliz sistemini yanlış anladıkları için eleştirdiler. Ingilizler yabancı hukukçuların aklını karıştırmaktan haz duydular( Parliament in sınırsız gücüne inanarak). Hatta Amerikan ve de Fransız lar provakatif olarak, Ingiltere’nin anayasası dahi olmadığını düşündüler. Gerekçeleri ise Ingilizlerin “kuvvetler ayrılığı” yerine “kuvvetler birliği”ne inanmış olmasıydı. Tüm bunlar sözcüklerin anlamı bazında doğrudur fakat anayasal hukukun ruhunu yakalamak yerine kelimelere fazlaca vurgu yapmaktır. Kaldı ki anayasalcılık (constitutionalism) özünde kuralcıdır( prescriptive ) halbuki Ingilizler “yapamazsın” yerine “yapmalısın” şeklinde konuşur. Parliament yani meclis, Ingiliz terminolojisinde, ülkeyi yöneten Kral, Lord, Avam Kamarası bütünüdür. Tarihsel gelişim bazındaysa, meclisin üstünlüğü( supremacy of parliament ) Kralın üstünlüğüne karşı çıkıştır. Yani aslında meclis dışında Kralın bir yetkisi yoktur. O halde şu şekilde bir sonuç yanlış olur: Ingilterede meclisin hakimiyeti daha büyük bir güce karşı çıkmaktadır. Diktatör sistemlerde “sınırsız güç olmaz”, “güçlerin birliği( fusion of powers )”,”temel hakları korumak için özel birimlere ihtiyaç yoktur” gibi prensipler vardır. Her ne kadar Ingilterede constitution hakkında bir gizem ve muğlaklık varsa da 19 yy da tüm Avrupa ve Amerikada constitution hakkında genel bir anlam oturtuldu. Avrupalılar kişisel hakların korunması ve özgürlüklerin korunması için bir sisteme ihtiyaç duydular buna da constitutional system, anayasal sistem denir. Amerikada ise kıtanın insanları, ülkeyi yöneten kanunların yazılı olarak belgelenmesini istediler. Ingilizler ise tarihsel süreçte yazılı kaynaklara başvurmuşlardı: The Magna Carta, the Confirmation Acts, the 1610-1628 Petition of Rights, hede. Yani Ingilteredeki kanunların bir yazılı belgede toplanmamış olması onların yazılı hukuk sisteminin olmadığına işaret değil. Aslında bizim için amaç, telos önemlidir. Ve de Amerika,Avrupa,Ingilterenin anayasal telos u, amacı aynıdır. Bu amacı anlatan terim ise Fransızların dediği garantisme dir. Yani anlaşılan odur ki constitution : Sınırsız gücü baskılayan temel yasa ve prensipler bütünü ve de limitlenmiş hükümettir. WW1 e kadar Amerika, Avrupada constitution manası değişkendi ama sonuç olarak amaç aynıdır.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern