{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

oct10part1 - Hafta October 10 A Talmudic Legal Tradition...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta : October 10 A Talmudic Legal Tradition: The Perfect Author Musevilerin bu şeriat kitabı (telmud) Yahudi kimliğini oluşturmakta büyük rol oynamıştır. “Chatonic law” dan sonra gelen, hala yaşayan en eski legal traditions’tır. Bu da onu Chthonic ten ayrılan ilk traditions yapmaktadır. Bunun bir başlangıç noktası var mıdır yok mudur bilinmez; çünkü Musa’dan önce de Yahudiler ve onların kuralları vardır. Onlar da aynı tanrıya tapıyorlardı (yahveh veya Yehovah) buradan tanrının Musa ile Yahudi kanunlarını tamamıyla değiştirdi diyemeyiz. Dğişikler sadece ufak eklemeler ve düzenlemelerden ibarettir. Musa’nın peygamber oluşu Jewish Rule’ a yeni bir başlangıç verdi. Vahiy olayı da dünyaya yeni bir anlayış getirmiş oldu. Kanun artık O’nun ismini barındırmaktaydı. A tradition rooted in Revelation Musevi şeriat kanunları şuanda Pentateuch-Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ve Deuteronomy nin oluşturduğu 5 kitapta geçmektedir. Hristiyan dünyasının Old Testament olarak bildiği bu 5 kitap Tevrat’ı oluşturur. Tevrat genellikle “kutsal bilgelik” ve bundan yola çıkılarak “kutsal öğreti” anlamına gelmektedir. Zaman geçtikçe gelenekler ya da dini töre kavramları karmaşıklaşmıştır. Tevrat yazıtları, yorum ve açıklamalarla bu karmaşayı çözmüş, şeriat kanunu kavramını geliştirmiştir. Yahudi tarihi en muhteşem zamanını Musa, Davut ve ilk tapınağın kurucusu Solomon devirleriyle; bu ilk tapınağın yıkıldığı Babil hükümdarlığı arasında yaşamıştır. Bütün bu zaman boyunca insanlar Tevrat ile ilgilenmiş onu benimsemişlerdir. Musa ile başlayan “sözlü gelenek (oral tradition valla böle çevirdim ) zincirleme devam ederek yazılı olanla aynı statüye erişmiş. Artık sözlü olan da kutsal olmuş. Bu da elimizde 3 tevrat’ın olduğunu gösterir. Her şeyi içine alan Tevrat, yazılı Tevrat, sözlü Tevrat.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yahudi toplumu İ.Ö. 6.yy. da politik gücünü kaybetmeye başlıyor (babil saldırıp elegeçiriyor ki 1948’e kadar bu düzensizlik devam etti). Babil’den yunanlılara, ordan Romalılara geçti. Bunlar gerçekleşirken de sözlü olan kurallar değişmeye bozulmaya başladı. Sonra da bu sözlü olanların da yazıya geçirilmesine karar verildi. The written words Yazılı tevrat’ın yanında bir de yazıya geçirilmiş olan sözlü tevratımız var. Basitçe ona “Mishnah” denmekte. Mishnah kelimesi “to study” den gelmekteymiş, bu yüzden orijinal yazılır tevrat’ın daha da bi kapsamlı ve gelişmiş versiyonu olmaktaymış. Yorumlamalarıyla ilgili olaylar bir 300 yıl sürmüş bu da roma imp.’in zayıflamaya ve hristiyanlığın güçlenmeye başladığı zamana denk gelmekte. “Divine tradition” ‘ın anlamıyla ilgili sorular çoğu kez cevaplanmaya çalışılmış, birçok düşünce ortaya atılmış hatta bunların çoğu o karışıklıkta öğrenilen öğretilerden gelmekteymiş. Bunun üzerine bu biriken (musa’dan direk öğrenilenler
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}