rights - Hafta December 19 Jeremy Waldron Rigths Rights...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta: December 19 Jeremy Waldron, Rigths Rights Toplumda insanların çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklar sayesinde, devletin ya da diğer toplulukların insanlara yaptırımları sınırlandırılmıştır. Ülkeler vatandaşlarına çeşitli haklar verirler. Mesela, hükümetin bireysel özgürlüğe karışamaması, dini özgürlüklere karışılamaması gibi. . Bu haklar ayrıca, uluslararası arenada insan haklarının önemini de vurgulamaktadır. Analysis Mesela P’nin X’i yapma hakkı 3 sekilde aciklanabilir. 1) Diğer insanlar P’yi X’i yapmaktan alıkoyamazlar. 2) P’nin interestleri (X’i yapmak gibi) korunmuş olur. 3) P, X’i yaparken hicbir utanç ve ya disardan zorlama hissetmemelidir. Bu 3 madde, righti legitimate yapar. Ama bazı yorumcular righti bu sebeplerden dolayi cok egoist bulurlar. Onlara göre rightlara daha fazla responsibility yuklenmelidir. Ama yanlış dusunmektedirler. Çünkü, zaten rightlar responsibilitylerle kol koladir. Ayrıca, bircok right universal olarak dusunulur. Yani, P’nin Q üztünde belli bi hakkı varsa, Q’nun da P ustunde aynı hakkı vardır. Bazı yorumcular da righti erkeksel değerlerin dominesi altında gorurler. Ama bu dusunce de yanlıştır. Çünkü, insanların rightlarina sadece disardan saygı duyulmaz. İnsanlar da kendilerine olan guvenleriyle ayakta durabilmelidirler ki rightlarini koruyabilsinler. Right, bireyin bir konuda kendisine gosterilen saygının, birey tarafindan algılanması ve bu hakkın korunmasıdır. Bazıları da sole yorum yaparlar. Rightlardan ziyade insanların needleri ustunde yogunlasılmalıdır. Bu da yanlıstır. Çünkü, zaten bugunlerde rightin anlami human needs’e olan concerndir. Bu need bazen liberty olur, bazen de maternal satisfactiondur. Bir çelişki daha vardır. O da sudur ki bazilari da righti moral concern olarak da isaret edebiliyorlar. Mesela: tabi ki kimse ben sunu oldurecem dememelidir. Bunu zaten bicoumuz yapmayiz. Ama baska biri baskasini oldururse, onun ceza almasi icin hepimiz agiz birlii yapariz. Peki bizim oldureni engelleme gibi bir imkanimiz olsa napariz? Onu engeller miyiz? Onu engellersek basimiza belki bizim de sikinti gelecek. İste burda problem var. Bazı dusunurler sole dior: burada oldurulenin righti size dusuyor. Cunku onun yasama hakki var ve siz onun oldurulmesini engelleyerek bu hakki ona geri vermelisiniz. ‘agent relative’ kuralı Bir de ‘agent neutral’ die bir olay var. Bu da sole bisey. Simdi siz, kimseyi oldurmemelisiniz tabi ki. Ama baska biri de baskasini olduruyorsa, siz buna karısmazsiniz. Yani oldurenle bi munasebete girmeniz gerek yoktur.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bazı araştırmacılar diyor ki: moral justificationi baskalarının hakalrı yerine daha cok kendi haklarımıza odaklayarak yapmalıyız. Ama sole de bisey var: right is point of imposing the duty. Dolayisiyla, eger birisi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 12

rights - Hafta December 19 Jeremy Waldron Rigths Rights...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online