{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sps303.oct10 - AN ISLAMIC LEGAL TRADITION THE LAW OF A...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AN ISLAMIC LEGAL TRADITION: THE LAW OF A LATER REVELATION - Muhammed’in Tanrı’nın seslerini duymaya başladığı zamanlarda aslında ortalıkta bir sürü değişik kanun vardı. - Jerusalem Talmud bir kaç yüzyıl önce yazılmıştı. - Muhammed in doğduğu yer, Mecca o zmanlar Roman imparatorlupunun sınırları içerisinde değildi, ama Beirut ta law school vardı. Bu sayede roman law talmudic law gibi biliniyordu. - Bu bölgede sınır kavramı o tarihlerde çok katı değildi ve bazı topluluklar, insanlar göç ediyorlardı tabi kendi “law” larını da götürüyorlardı, bu sayede bu topraklarda bir çok kanun bilniyordu. - The notion of written law was therefore firmly implanted in the world by the time of Muhammed. Written law chthonic law un yerine geçmedi. Muhammed inananları daha öncelerinde farklı olarak simply tells people of their way to live. Bu nedenlerden, Islam “successor civilization” olarak tanımlandı. A TRADITION ROOTED IN LATER REVELATION - jews, christians ve muslims aynı tanrı ya inanıyorkar esasında( prophets- >Moses, Jesus, Muhammed). Son olmak daha önce söylenenleri çöpe atmak anlamına gelmiyor, onlarda Tanrı nın sözleri sonuçta. - revelation lar arasında bazı farklılıklar var. - Moses was relatively concise(kısa) and limited in time, though rich in meaning. - Jesus’ teaching of the word of God was through his own words. - Muhammed, kelime kelime tanrı nın sözlerini 23 yıla yayılmış bir süreçte vahiyle aldı. Basından itibaren kelime kelime yazıya döküldü. Ve şöle bir sey denmiş; Koran, taklit edilemeyecek bir çalışma yani hiç bir insan eli bunları yazamaz(inanlar için) Aslında koran içinde çok fazla law yok; ve olanlarda çok dağınık bir biçimde ve belli bir kesin düzeni yok, yani bulması zor. THE SHARI’A: SOURCES - islamic law’un source ları da talmudic deki gibi bir pyramid şeklinde düşünülebilir, ama talmudic pyramidinin ters şeklinde(inverted form). En temelde Koran var ve herşey Koran ın üzerine kurulu ve ordan yayılmış. Koran ın üzerine konan yeni sources yüzyıllar almış. - İslamic law ların toplamına genel olarak shari’a deniyor. (halakhah gibi)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Koran ın dısında en önemli islamic law kaynağı , Prophet in kendisidir. Bu özellik Talmudic ile de benzerlik gösteriyor . (formal written revelations, and less formal, oral, development of the Prophet’s revelation. Jesus ise sadece konuşmuş ve christianity ‘feeble juridical intensity’ bir din olarak tarif ediliyor. - Muhammed yaşamı boyunca Koran ı anlatmış vs... bunlara da Sunna (literally the path or trodden, by the Prophet himself) deniyor. - Ve Sunna nın içeriği hadith veya traditions larda bulunuyor.( muhammed den bu yana bir communication chain le geliyor). Bunların arasında islamic law için çok önemli.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}