SPS303-07Fall-ozetlerADVANCED

SPS303-07Fall-ozetlerADVANCED - Hart Law and Morals 184 200...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hart -- Law and Morals 184- 200 GİRİŞ Morality ile law arasında bir bağ bulunduğu barizdir. Ve her law bir moralityden etkilenmiştir bundandır ki Her law bir morality ile uyum içerisindedir muhakkak. Ama bu demek değlidir ki her law bir morality veya adalet kavramını açık veya gizli referans alır. Bu yazıda Legal Positivism ve Natural Law dan bahsedeceğiz. Legal Positivism burada “bir kanun, herhangi bir morality nin belirli gerekliliklerini sağlamak zorunda değildir” görüşünü temsil ediyor. Natural Law ise “insan davranışının nedenlendirilebilecek yani açıklanabilir belirli prensipleri vardır, bundan dolayı da geçerli bir yasa bu insan davranışı prensipleri ile uyumlu olmalıdır” demektedir. John Stuart Mill, law kelimesinin mesele olduğu söyleyerek, Montesquie ye karşı demiştir ki: Kardeşim montesquie, sen diyorsun ki hayvanlar doğalarına uygun hareket ettikleri gibi insanda doğasına uygun hareket etmelidir aksi takdirde günaha girer. Ben de diyorum ki doğa kanunları gözlenebilirdir fakat insan için böyle bir şey yok. Eğer yıldız dönme kanununa uygun hareket etmezse kanun değişir, ama insan farklı. Su 100 derecede donar darken insan 20 yaşında askere gitmelidir dersin. Ought to should statmentları kullanırsın. Legal positivism ciler genelde natural law un Divine Governor inancının bir uzantısı olduğunu söylerler. Yani Natural Law culara “bir yaratıcı inancınız olduğundan dolayı, doğru olan budur şeklinde görüşleriniz var” derler. Fakat diyebiliriz ki, Eski Yunanda da (ki bu açıdan gayet seküler bir yerdi) descriptive-prescriptive law tartışmaları vardı. Yani olay aslında daha temel bir noktadadır. –law and morality- ilişkisindeki görüş farklılıklarını anlayabilmek için dikkat ediniz: POSITIVIST VS NATURAL Legal Positivist düşünce, Modern Seküler düşünce, canlı-cansız evreni anlamayı evrendeki regularitynin bilgisini elde etmek olarak görüyor. Yani olacak bir olayı ne kadar iyi öngörebiliyorsam o kadar iyi biliyorumdur-anlamışımdır evreni. Bir scientific theory de buna binaen gözlemlenebilir gerçeklerle uyumlu olduğu ölçüde açıklayıcı ve kabul edilebilirdir. Natural Law görüşününe gore ise, canlı-cansız evreni, modern sekülerlerinki gibi bir regularities evreni değildir ve evreni anlamak da doğal olarak bu regularitiesi gözlemlemek değildir. Bunun yerine her varlık kendisi için optimum olan bir duruma bir sona “end” e gider. Tabi böyle söylediğimizde olay çok fantastic geliyor mesele. Ama aşağıdaki örmekte ne denilmek istendiğini anlayacaksınız. Karşılaştırma 1. örnek Örneklendirecek olursak bir çekirdek düşünelim. İki yol var: Ağaç olabilir, Ağaç olmadan çürüyebilir. Bu durumda “Elbette bu çekirdek ağaç olmak için var olmuştur, çünkü onun varlığının neticesi budur. Yani “çekirdek neden vardır, tek başına ele aldığımızda ne işe yarar?” Dediğimizde biliriz ki, çekirdek çamaşır yıkamaya yaramaz, ya da klavyenin tuşlarının
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 35

SPS303-07Fall-ozetlerADVANCED - Hart Law and Morals 184 200...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online