{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sps303jan9 - American Exceptionalism Exemptionalism and...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
American Exceptionalism, Exemptionalism and Global Governance (John Gerard Ruggie) United States'in post-World War 2 döneminin global governance(terimsel olduğu için böyle aklınızda kalması daha iyi) sisteminden diğer ülkelere göre çok daha fazla sorumlu olduğu yazara göre bir gerçek. Amerikan exceptionalismin 2 farklı formu bulunmaktadır.(ikinci formu anlatmıyor) İlk formu US başkanlarından Franklin Roosevelt zamanında ortaya çıkmış. Roosevelt in amacı 1930ların isolationalist legacy sinden kurtulup düzenli bir international order kurmasında US engagement sağlamakmış. Bu amaca da US in mükemmel bir konuma sahip olmasına rağmen(okyanuslarla çevrili, komşuları zayıf ülkeler,vs) çok külfetli dünya savaşlarına sürüklenmesi sebebiyle kitlenilmiş. Roosevelt kurallara ve insan haklarını free trade yoluyla savunan institutionlara dayanan bir international order olacağını vaad etmiş. Bunun yanında Amerikan güvencesi, insan hakları, decolonization ve Amerika'nın aktif international involment ını (özel veya gönüllü olarak) planlamış.Amerikan insanlarının kendilerininmiş gibi değer verdikleri bir international order yaratma hedefini içeren bu ilk exceptionalist formu hala etkili olan global transformational agenda nın da temelini oluşturmuş. Amerikan exceptionalisme dayandırılarak; kendini savunması ve koruması, constitutionı dış etkenlere karşı korunması sağlanılmış. Hatta bu durum Amerikan kimliğinin çekirdeği olmuş: bizimki civic nationalism, institutionlar ve practices ler bizi birbirimize bağlayan -ne kan ne toprak- ve hiçbiri bizim Constitution kadar foundational değil. Exemptionalist resistance diye bir durum Congress te ortaya çıkmış. Bu kavramın human rights konusu içerisinde bahsi geçmiş ve sonuçları oluşmuş. Ayrıca sosyal konulara da bağlı bir kavram ki genel olarak state lerin haklarını federal treaty based incursions a karşı korumayı içermekteymiş. Cold War boyunca başkanlar Harry Truman dan Ronald Reagan'a kadar bu exemptionalist etkilerin getirdiği international utançları minimize etmeye çalışmışlar.(özellikle civil rights la ilgiliymiş bu utançlar) Şimdiye kadar parçanın girişini anlatmaya çalıştım. Çok kopuk kopuk oldu -ki öyle yazılmış- ama umuyorum ki bundan sonrasıyla oturacak. Yazar, bu chapterda iki argümanla karşımıza çıkacak. Birincisi 21. yy daki global governance birçok aktör ve ilgi ile oluşmaktadır. (states in yanı sıra nonstateler aktörler var) İkincisi ise exemptionalist posizyon, farklı doktrinsel özellikler setlerini özel bir idelojik yapı içerisinde göstermektedir. A New Global Public Domain
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

sps303jan9 - American Exceptionalism Exemptionalism and...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online