zetler - Hafta:4 October 17 Civil law tradition centrality...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta:4, October 17 Civil law tradition; centrality of the person. .. Daha önceden Chthonic ve talmudic traditionlar oldugu için, bu süreçte civil lawları getirmek zordu. Cunku chthoniv ve talmudicler insanlara identity kazandıranlar. Civil law Bu traditionların arasında büyümeli fakat hızlı bir atlama olmamalı, çünkü o zamanlar yeni bi fikre büyük direnç vardı. Continental ve civil law un geçmişi büyük 2 perioda dayanıyo. Roman law ve modern continental law. Roman law basladı ve yok olana kadar europan da bi kaos vardı oranın law u ne olacak diye. Ama roman law her zaman vardı ve insanlar az da olsa bundan etkilendiler. Yani civil law un temelinde de aslında roman law yatıyo, cidification fln hep roman’dan gelme mesela. CONSTRUCTING A TRADITION Daha bu law lar çıkmadan once, europe da şimdikinden daha yogun nufus vardı ve mısırlılar o zamanlar bu piramidleri yaptılar, babylon dunyanın yedı harıkasından biri oldu filan. Daha birsuru yoktan şeyler var edildi ve en sonunda ozellike romadaki insanlar bunların sonuçlarının law a yansıması gerektiğini düşünmeye basladılar. Birsuru debate oldu ve sonunda bazıları halkı ıkna etmek için tabletlere yazmaya karar verdıler ve 20 Table civil law un ve roman law un baslangıcında goruldu. Yanı bunlar birazcık lawların baslangıç aşamasını, formalitesini gosteren şeyler. Sources and Instıtutıons Eskiden chtonic tradition da legitimate bişiyler yoktu civil law da oldugu gibi. Sadece ima edici bişiyler vardı ki insanlar hayatlarının govern edildiğini bilsinler. Yani kesin “sources of law” yaratamıyodunuz, o yuzden de yeni çıkan lawlar daha dogrusu chtonic e en yakın olan roman law da chtonic den esinlendiği için, daha az legislation ve codification vardı. Public tradition ı legal hale donuşturmek 2 örnek var. Birincisi roman law, diğeri common law. İkisi değişik şekillerde yapmışlar ama sonuçta ıkısı de public participation a bakmış law u geliştirmek için. Fakat sonra romans lar bu sistemle basa çıkamadılar çunku jugdes yaratamadılar aralarında, tek yaptıkları soylulardan birilerini bulup individual yargılamalar yaratmaktı amator bi şekilde. Ve de yargıçlar nobels ve patricians (soylular) oldugu için, kımse onlara bişey de söyleyemiyodu, official bi kontrol yoktu çunku. Daha sonra, sonraları oluşucak common lawdakine benzer olan bi sistem bulundu. Praetor formule ediyo vakayı,iudex te karar veriyo. Direk judge ın onune çıkma sistemi kurulana kadar ise yüz yıllar geçti. Sistem kuruldugunda da judges lar amatordu, neye gore karar vericekler, biyerlerden yardım gelmesi gerek. Sonra hukuk kurallarının yorumu da College of Pontiffs, yani papazlara bırakıldı. Sonralarıda zaten imparatorluk zamanında, roll şeklinde kagıtlara fln yazılarak daha resmı hale getirildi. Substative, secular Law.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

zetler - Hafta:4 October 17 Civil law tradition centrality...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online