{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

28 NOVEMBER-freedom and the foundations of justice

28 NOVEMBER-freedom and the foundations of justice -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
J.RAWLS, selection from A Tjeory of Justice THE MAIN IDEA OF THE THEORY OF JUSTICE: Toplumda yaşadığımızdan dolayı, bazı kurallara uymak zorundayız. Kafamıza göre hareket edemeyiz. Justice’de fairness’de olduğu gibi eşitliğin bir doğal yeri vardır. Ve bu doğanın bir kanunu gibidir; kimse toplumdaki yerinin tam olarak ne olduğunu bilemez. Ve aynı şekilde kimse ekonomik durumunun ona verdiği güç, distribution of natural assets hakkında da bilgi sahibi değildir. Adil muamelenin yani justice’nin prensipleri, kuralları bir cehalet örtüsünün ardında seçiliyor. Bu hiçkimsenin ne faydalanıp ne de faydalanmadığını temin ediyor. The principles of justice Are the result of a fair aggreements or bargain. Barış insanlar tarafından alınan bir karardır. Bu kurallar insanlar tarafından oluşturulan karar mekanizmaları, enstütüler tarafından sağlanır, belirlenir. Ve insanlar o kararı aldıktan sonra bütün kararlarını barış üzerinden yürüttüler ve böylece insanlar arasında eşitlik sağlanmış olur. Public assetments of corresponding principle of justice. Barış prensibinin alınmasında kamusal antlaşma. Tüm insanlar kendi kendine ben anlaştım diyemez, bazı insanları seçeriz onlar adaletin sağlanması için bazı kurallar belirlerler. Daha sonra da yok bunları şu kararı aldı yok bunlar bunu yaptı yok bizi sıkıyorlar kısıtlıyorlar dememek lazım. Çünkü o karar bizim tarafımızdan alınmıştır. ADALET=EŞİTLİK Adalet insanlara bir yandan kısıtlama getiriyor. Bakıyoruz ki bizim kişisel avantajımıza ters düşen birşeyler var. Ama bakıyoruz toplum yararına olan kararlar bazen kişisel menfaatlere ters düşüyor. The original position and justification Justification yaaprken, bir şeyin doğru olup olmadığına kara verirken, bazı prensipleri göz önne alırız. Justification sorununda şu noktaya geldik: hangi principallar rasyoneldir, hangileri değildir? Bu da bizi “theory of rational choice” e götürür. “Principles of justice” belilrli şartlar altında seçilmelidir. Significant, realist ve herkesçe kabul edilmiş olan akla dayalı prensibler olmalıdır. Yoksa kimine mantıklı gelen diğerine gelmez ve bu böyle olmaz. Two Principles of justice
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
First: each person has an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both a) reasonably expected to be to everyone’s advantage b) attached to positions and offices open to all. Yazar burda iki tane aksiyom ortaya atıyor. Az önce bahsettiğimiz adaleti belirlemede kullanacağımız prensibler hakkında. Birincisi: herkes, eşit hakka sahiptir. Diğerlerine nasıl aynı şekilde bu özgürlük veriliyorsa.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

28 NOVEMBER-freedom and the foundations of justice -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online