{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

A COMMON LAW TRADITION - A COMMON LAW TRADITION THE ETHIC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A COMMON LAW TRADITION: THE ETHIC OF ADJUDICATION Birth and development Common law kavramının ilk goruldugu yer olarak İngiltere’yi örnek verebiliriz, bunun sebebi Normanların ingiltereyi ele gecirmsidir diyor. İngiltere’yi ele geciren normanlar, orda iktidarı eline alan her grubun yapacağı gibi, hem kendi ihtiyaçlarına, hem de yerel ihtiyaçlara karşılık verebilecek bir yasa yaptılar. Tabi bu yasanın uygulama kısmı da önemliydi. Mahkemelerde monarşik yonetimin başında olan kral jüri görevi icin kime guvenebilirdi? Modern king’in yönetim anlayışını, halkın değişik sınıflarına eşit şekilde ulaştırabilecek kişilerin priestler oldugu kanısına varıldı, cunku noble lara guvenilmezdi, yerel yöneticiler veya halkdan insanlar da küfür edebilirlerdi. Tabı mahkemelerin jüri dışında bir unsuru daha var ki, bunlar da hakimler. hakimler aslında yasaların uygulanmasında , King Chanceller Judge , olayının en alt basamagını oluşturuyorlardı. King butun olaylara bakamayacagı icin bazı yetkililer atıyor, judgelarda bu chancellor adındaki insanların yetki verdigi kişiler oluyorlardı. Bu zamanlarda Rönesansın başgöstermesi ile hukuki meslekler de ağırlık kazandı. Roma hukuku öğretiliyordu insanlara. ‘Non rational’ forms of proof (akla yatkın olmayan kanıt yolları diyebiliriz buna) artık reddediliyordu. Bu yıllarda, hukuksal kurumlarda islamic bir etki goruluyor ve bunun nedeni olarak da “Inns of court” denilen kurumlar gosteriliyor . Inn of court, İngiltere’de hukuk ögretimi yapılan okullarda (Cambridge ve Oxford) sadece Roma hukuku gosterilmesinden dolayı, insanların hukuku daha iyi ogrenmesi icin kurulmuş kurumlardır. (benim anladıgım kadarıyla bu Innler insanların gidip hukuku tartıştıgı bi ortam gibi, ve uzmanlaşmış kişiler burda dersler veriyor) Ve bu Inns of courtun kaynagı, Kudüs’de de bulunmuş olan Tapınak Şövalyelerine ve orda bulunan bazı camilere kadar dayanıyordu. Ayrıca Normanlar da İslami hukukun bu innlerde ogretilmesine karşı gelmiyorlardı. Common law, yasalarda belirlenmiş durumlara göre ilerleyen bi kurumdu. Ferman ya da genelge diyebilecegimiz bazı yapılarda, dava acılabilecek durumlar ve bu durumlarla ilgili izlenecek prosedürler anlatılıyordu. Daha sonraları hukuki yapıya eklenmiş olan Sheriff adındaki memur da bu writ adı verilen fermanlara uyarak işini yapıyordu. Sheriffin işi dava acacak olan kişinin durumunun hangi writ e uygun oldugunu gormek, incelemek ve buna gore de davanın acılıp acılmayacagına karar vermekti. Her davaya gore prosedur değişiyordu ve davanın ileri safhalarında davanın gidişatıını değiştiremiyordunuz. Ayrıca davacının durumu, eger belirlenmiş olan writlerin arasında degilse dava acılmıyordu. Bunun sebebi de : “ Where is no remedy, there is no wrong” (eger bir çözüm yoksa, yapılmış bir yanlış da yok demektir.) Dava sırasında da juri uyeleri davanın durumuyla ilgili bilgi sahibi oldugu icin, avukatlara dusen tek görev, ilgili writte yazılan hangi sonucu istediklerini
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tartışmaktı. Jüri üyelerinin başka meslekleri oldugundan ve de genelde okur
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

A COMMON LAW TRADITION - A COMMON LAW TRADITION THE ETHIC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online