{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bill of Rights 1689 - Bill of Rights 1689 Bill of Rights...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bill of Rights 1689 Bill of Rights 1689 İngiliz Parlementosunun çıkardığı bir kanundur. Ayrıca İngiliz anayasal kanun tarihinin en eski yasalarından birini oluşturmakla beraber, bir uzlaşma ve parlamento kanunudur. Bununla beraber diğer bazı ulusların anayasal kanunlarının bir kısmındada yer alır Yeni Zelenda’da olduğu gibi. Farklı bir tasarı fakat uygulama yönünden benzer bir tasarı İskoçya’da da vardır. 1689 tarihli Bill of Rights tasarısı kurumsal monarşinin vatandaşı olan tüm kişilerin sahip olması gereken haklarını ifade etmektedir. Ayrıca bireyin kendini savunmak için silah taşımasının bir hak olduğunu ifade eder. Bununla birlikte Kral’ın aldığı kararlarda parlementonun rızasını alması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu açıdan, diğer birçok Bill of Rights tasarısından farkılıdır, hatta kimi maddeleri birebir benzer olan Amerikan Bill of Rights tasarısından da. Bunun sebebi de düzenlenmemiş ingiliz anayasal geleneklerinden ve de ingiliz Bill of Rights tasarısının bireylerin parlemento da temsilini sağlaması ve de bunun yanında bireye bir çok hakkın Magna Carta’da sağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. The Magna Charta 1215 Magna Charta ("Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum ("Büyük Özgürlükler Sözleşmesi") 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu. Vatandaşların özgürlüklerini belirlemekten çok, toplum güçleri arasında bir denge kuran Magna Carta, kralın sonsuz olan yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlamıştır. Magna Carta’nın 39. maddesinde yer alan, “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır” hükmü, vatandaşların hakları ve özgürlükleri açısından çok önemli kurallar getirmiş olup, hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesine neden olmuştur.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi Fransız devriminin temelini oluşturan belgelerden biridir. 28 Ağustos 1789'da Fransız Devriminden sonra, Fransız Ulusal Meclisi tarafından, Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi kabul ve beyan olundu.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern