Bill of Rights 1689 - Bill of Rights 1689 Bill of Rights...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bill of Rights 1689 Bill of Rights 1689 İngiliz Parlementosunun çıkardığı bir kanundur. Ayrıca İngiliz anayasal kanun tarihinin en eski yasalarından birini oluşturmakla beraber, bir uzlaşma ve parlamento kanunudur. Bununla beraber diğer bazı ulusların anayasal kanunlarının bir kısmındada yer alır Yeni Zelenda’da olduğu gibi. Farklı bir tasarı fakat uygulama yönünden benzer bir tasarı İskoçya’da da vardır. 1689 tarihli Bill of Rights tasarısı kurumsal monarşinin vatandaşı olan tüm kişilerin sahip olması gereken haklarını ifade etmektedir. Ayrıca bireyin kendini savunmak için silah taşımasının bir hak olduğunu ifade eder. Bununla birlikte Kral’ın aldığı kararlarda parlementonun rızasını alması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu açıdan, diğer birçok Bill of Rights tasarısından farkılıdır, hatta kimi maddeleri birebir benzer olan Amerikan Bill of Rights tasarısından da. Bunun sebebi de düzenlenmemiş ingiliz anayasal geleneklerinden ve de ingiliz Bill of Rights tasarısının bireylerin parlemento da temsilini sağlaması ve de bunun yanında bireye bir çok hakkın Magna Carta’da sağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. The Magna Charta 1215 Magna Charta ("Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum ("Büyük Özgürlükler Sözleşmesi") 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu. Vatandaşların özgürlüklerini belirlemekten çok, toplum güçleri arasında bir denge kuran Magna Carta, kralın sonsuz olan yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlamıştır. Magna Carta’nın 39. maddesinde yer alan, “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır” hükmü, vatandaşların hakları ve özgürlükleri açısından çok önemli kurallar getirmiş olup, hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesine neden olmuştur.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi Fransız devriminin temelini oluşturan belgelerden biridir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON Econ203 taught by Professor Majdabpadawnan during the Spring '11 term at University of Maribor.

Page1 / 8

Bill of Rights 1689 - Bill of Rights 1689 Bill of Rights...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online