tysohoatdong

tysohoatdong - Nhm 2: T s hot ng S vng quay hng tn kho K...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhóm 2: T s ho t đ ng ỷ ố ạ ộ Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Đ c thù ngành 2010 S vòng quay hàng t n kho 12.453 7.524 7.74 3.462 Kỳ luân chuy n hàng t n kho 39 ngày 48 ngày 47 ngày 104 ngày S vòng quay kho n ph i thu 12.058 6.548 6.643 5.902 Kỳ thu ti n bình quân 30 ngày 55 ngày 54 ngày 61 ngày S vòng quay ti n m t 5.146 5.46 11.768 - Kỳ luân chuy n ti n m t 70 ngày 65 ngày 31 ngày - Hi u qu s d ng tài s n ng n ả ử ụ h n 2.454 1.737 2.656 1.31 Hi u qu s d ng tài s n c ả ử ụ đ nh 4.687 3.291 4.653 - Hi u qu s d ng t ng tài s n ả ử ụ 1.611 1.137 1.691 0.87 T năm 2008 đ n năm 2010, kỳ thu ti n bình quân c a công ty đã tăng g n g p đôi t 30 ngày ế lên 54 ngày. Tuy nhiên, kỳ thu ti n bình quân c a công ty là 54 ngày trong năm 2010 v n t ng ẫ ươ đ i th p h n m c trung bình ngành là 61 ngày. Đi u này cho th y, trong năm 2010, công ty ơ Coteccons đã qu n lý khá t t các kho n n trong đi u ki n kinh t di n bi n ph c t p và các ế ễ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 2

tysohoatdong - Nhm 2: T s hot ng S vng quay hng tn kho K...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online