Chuong1PTTC

Chuong1PTTC - TNG QUAN V PHN TCH PHN TCH HOT NG KINH DOANH...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T NG QUAN V PHÂN TÍCH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH DOANH Phân tích ho t đ ng kinh doanh là m t ạ ộ ti n trình đánh giá các đ c đi m kinh t và ế ế r i ro c a công ty. Phân tích tài chính bao g m phân tích môi tr ng kinh doanh, các chi n l c c a ườ ế ượ công ty, năng l c và v th tài chính. ị ế
Background image of page 2
Phân tích báo cáo tài chính m t b ph n c a phân tích ho t đ ng kinh doanh. Phân tích ho t đ ng kinh doanh đánh giá các tri n v ng và r i ro c a công ty nh m m c đích đ a ra các quy t đ nh kinh doanh. ư ế Các quy t đ nh kinh doanh là gia tăng c phi u, giá ế ế tr các kho n n , đánh giá r i ro tín d ng, d báo thu nh p, ki m toán, đàm phán b i th ng, và các ườ quy t đ nh khác. ế Gi i thi u v phân tích ho t đ ng kinh doanh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi i thi u v phân tích ho t đ ng kinh doanh Đánh giá môi tr ng ườ kinh doanh và chi n ế l c kinh doanh c a ượ công ty. Các b c ướ phân tích Các b c ướ phân tích Ví d Ví d Phân tích báo cáo tài chính Ví d Ví d
Background image of page 4
Môi tr ng và chi n l c kinh ườ ế ượ doanh c a FPT Tăng tr ng doanh s ưở Luôn d n đ u trong ngành công nghê thông tin, ngày nay FPT không ng ng gia nh p vào ngành vi n thông đang còn m i m và có t c đ tăng tr ng cao c a VN ưở
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Môi tr ng và chi n l c kinh ườ ế ượ doanh c a FPT Ho t đ ng kinh doanh c a Công ty FPT t p trung ch y u trên ủ ế các lĩnh v c: - Thi t k , l p đ t, tích h p các h th ng thông tin ế ế ắ - Xu t kh u ph n m m - S n xu t, phát tri n ph n m m trong n c ướ - D ch v ERP - Đào t o chuyên gia công ngh thông tin - S n xu t, l p ráp máy tính th ng hi u Vi t nam ấ ắ ươ - Cung c p d ch v Internet - Phân ph i các s n ph m tin h c - Phân ph i các s n ph m vi n thông - D ch v truy n thông
Background image of page 6
Môi tr ng và chi n l c kinh ườ ế ượ doanh c a FPT C c u doanh thu các lĩnh v c (tri u đ ng) ơ ấ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Môi tr ng và chi n l c kinh ườ ế ượ doanh c a FPT H u ích nh ng ch a đ y đ cho quy t đ nh nên mua c phi u? Và giá? ư ư ế ế Nh m đáp ng nhu c u nhân l c trong lĩnh v c công ngh thông tin, FPT đã thành l p tr ng Đ i H c. Hi n ườ t i trình đ nhân l c v công ngh thông tin VN còn y u ế do ch ng trình đào t o c a các tr ng ch a đ t m ươ ườ ư ủ ầ ch không ph i ch a g ng k t lý thuy t và th c ti n. ư ế ế Nh m tr thành m t t p đoàn kinh t , FPT xâm nh p
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 75

Chuong1PTTC - TNG QUAN V PHN TCH PHN TCH HOT NG KINH DOANH...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online