Đề cương môn học PTTC

Đề cương môn học PTTC

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ C NG MÔN H C (M U T-1) Ề ƯƠ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH H C KỲ I –NĂM 2010-2011 1. Mã s môn h c : 2. T ng s tín ch : 03 3. Đi u ki n tham d : Đã hoàn t t các môn: Ho ch đ nh ngân sách v n đ u t , Tài chính Doanh ầ ư nghi p, Đ u t tài chính. ầ ư 4. Gi ng viên: 4.1 Ph trách môn h c (Unit controller): Liên h : 4.2 Gi ng viên gi ng d y (Instructor): TS. Nguy n Th Uyên Uyên Liên h : 09.0304.3448 - Email: uyenuyentcdn@yahoo.com 4.3 Tr gi ng (Teaching Assistant): ợ ả TS. Nguy n Th Uyên Uyên Liên h : ĐTDĐ: 09.0304.3448 5. Gi i thi u môn h c: Là h c ph n b t bu c trong giai đo n 2 (giáo d c chuyên nghi p) b c c nhân ngành Kinh t Tài chính – Ngân hàng. ế 6. M c tiêu c a môn h c: Môn h c này cung c p nh ng ki n th c c s chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành Tài ế ơ ở chính doanh nghi p. Cung c p các ki n th c m i và hi n đ i nh t v phân tích tài chính, cung ế ấ ề c p nh ng công c h tr giúp phân tích, d báo, ch n đoán b nh tình cho doanh nghi p, đánh ụ ỗ ợ giá ti m năng, tri n v ng cũng nh ho ch đ nh chi n l c tài chính nh m t i đa hoá giá tr ư ế ượ doanh nghi p và t i đa hoá giá tr c đông. H c xong ị ổ môn h c này, sinh viên ph i n m đ c ượ nh ng ki n th c: ế M c tiêu c a phân tích tài chính. Đ c hi u các báo cáo tài chính. Các ph ng pháp ph bi n và quan tr ng dùng trong phân tích tài chính. ươ ổ ế Phân tích dòng ti n. Phân tích t su t sinh l i. Phân tích kh năng sinh l i. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đánh giá xu h ng, ti m năng, tri n v ng c a 1 doanh nghi p. ướ 7. Đ c ng chi ti t : ề ươ ế N I DUNG TH I L NG ƯỢ Ch ng 1 - T NG QUAN V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ươ 1. Khái ni m, ý nghĩa, s c n thi t c a phân tích tài chính ự ầ ế ủ 1.1.Khái ni m phân tích tài chính 1.2. Ý nghĩa và s c n thi t c a phân tích tài chính ự ầ ế ủ 2. Báo cáo tài chính - n n t ng c a phân tích tài chính ề ả 2.1.B ng cân đ i k toán ố ế 2.1.1. Nh ng thông tin tài chính nh n đ c t b ng cân đ i k toán ượ ừ ả ố ế 2.1.2. Cách s p x p các kho n m c trên b ng cân đ i k toán ế ố ế 2.1.3. Các khi m khuy t c a b ng cân đ i k toán nh h ng đ n tính ế ế ủ ế ưở ế chu n xác các thông tin nh n đ c trên b ng cân đ i - h ng x lý ượ ướ 2.2. Báo cáo thu nh p 2.2.1. Nh ng thông tin tài chính nh n đ c t báo cáo thu nh p ượ ừ 2.2.2. Cách tính toán các ch tiêu trên báo cáo thu nh p
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 9

Đề cương môn học PTTC

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online