{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phan tich dong tien (1)

Phan tich dong tien (1) - University of Economics and...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
University of Economics and Finance HCM,12-2011 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Đ tài PHÂN TÍCH CÔNG TY COTEX - PHÂN TÍCH DÒNG TI N GVHD: Nguy n Th Uyên Uyên 1.Nguy n Thúy Quỳnh Anh 2.Nguy n Vi t Tr ng An ườ 3.Huỳnh Th Trúc Chi 5.Huỳnh Ng c Ph ng Quỳnh ươ 6. Lê Đình Nh t Thuyên PHÂN TÍCH DÒNG TI N CH TIÊU 2008 2009 2010 L U CHUY N TI N T Ư HĐKD L i nhu n tr c thu ướ ế VND 167,402,688,368 VND 265,240,524,387 VND 312,841,395,687 Kh u hao và kh u tr TSCĐ VND 9,939,592 VND 15,009,918,032 VND 29,444,485,644 Các kho n d phòng VND 3,571,792,450 VND 19,847,586,591 VND (729,441,300)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lãi chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n ư VND (2,631,341) VND - Lãi t ho t đ ng đ u t ư VND (35,606,947,830) VND (48,491,372,264) VND (85,404,176,102) Chi phí lãi vay VND 80,722,262 VND - L i nhu n t HĐKD tr c ướ thay đ i v n l u đ ng ư VND 145,385,216,389 VND 251,606,656,746 VND 256,152,263,929 (Tăng) gi m các kho n ph i thu VND 13,812,285,589 VND (168,748,070,437) VND (192,723,082,723) Tăng hàng t n kho VND (49,035,534,592) VND (118,274,659,504) VND (172,923,369,555) Tăng các kho n ph i tr VND 93,766,922,319 VND 371,485,557,695 VND 86,889,514,416 Tăng chi phí tr tr c ướ VND (12,121,681,597) VND (46,910,585,428) VND (124,021,446,441) Ti n lãi vay đã tr VND (80,722,262) VND - Thu TNDN đã n p ế VND (26,518,577,287) VND (17,679,188,178) VND (8,906,840,999) Ti n chi khác cho HĐKD VND (18,407,621,853) VND (18,152,545,107) VND (11,159,152,000) L u chuy n ti n thu n t ư HĐKD VND 146,800,286,706 VND 253,327,165,787 VND (246,992,113,373) L U CHUY N TI N T Ư HĐĐT L u chuy n ti n t HĐĐT ư Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSCĐ VND (44,187,691,105) VND (106,487,860,273) VND (168,897,424,907) Ti n thu t thanh lý TSCĐ và TSDH khác VND - VND - VND 318,181,818 Ti n chi cho vay, mua các công VND VND (99,406,747,899) VND (2,050,000,000)
Background image of page 2
c n (79,550,192,450) Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n Ti n chi đ u t góp v n vào đ n ư ơ v khác VND (20,402,400,000) VND (66,738,040,000) VND (17,382,500,000) Ti n thu h i đ u t góp v n vào ư đ n v khác ơ VND 367,530,000,000 Ti n thu lãi cho vay, c t c và ổ ứ l i nhu n đ c chia ượ VND 35,616,249,097 VND 35,433,783,359 VND 37,450,096,542 L u chuy n ti n thu n s ư d ng vào HĐĐT VND 108,524,034,458) VND (237,198,864,813) VND 216,968,353,453 L U CHUY N TI N T Ư HĐTT Ti
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}