{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong1-KTQT-Modau

Chuong1-KTQT-Modau - Chng 1 M AU by Nguyen Bao Linh 1 Nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 1 Chöông 1 MÔÛ ÑAÀU by Nguyen Bao Linh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 2 Nhöõng vaán ñeà chung Keá toaùn: laø ngheä thuaät cuûa vieäc phaân loaïi (classifying), ghi cheùp (recording), toång hôïp (summarising) caùc nghieäp vuï phaùt sinh taïi moät toå chöùc theo nhöõng caùch thöùc rieâng, vaø goùp phaàn lyù giaûi (interpreting) keát quaû cuûa nhöõng nghieäp vuï ñoù.
Background image of page 2
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 3 Nhöõng ñoái töôïng quan taâm ñeán thoâng tin keá toaùn 1. Caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp 2. Caùc nhaø ñaàu tö: Hieän taïi Töông lai 3. Caùc cô quan chöùc naêng 4. Nhaø cung caáp, khaùch haøng 5. Nhöõng ñoái töôïng khaùc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 4 Söï phaân chia cuûa keá toaùn Nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu khaùc nhau cuûa nhöõng ñoái töôïng söû duïng thoâng tin, keá toaùn chia laøm 2 boä phaän: Keá toaùn taøi chính Keá toaùn quaûn trò
Background image of page 4
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 5 Keá toaùn taøi chính (Financial accounting) chuû yeáu cung caáp thoâng tin cho nhöõng ñoái töôïng söû duïng thoâng tin ôû beân ngoaøi doanh nghieäp ñeå kieåm soaùt, ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Chuong1-KTQT-Modau - Chng 1 M AU by Nguyen Bao Linh 1 Nhng...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online