Chuong2-BTKTQT-Phanloaichiphi

Chuong2-BTKTQT-Phanloaichiphi - Bai1 Cong ty M kinh doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi1 Coâng ty M kinh doanh moät loaïi saûn phaåm coù giaù baùn laø 100ñ vaø caùc chi phí ñöôïc tính theo coâng thöùc nhö sau : Chi phí Caùch tính Phaân loaïi Coâng thöùc Giaù voán haøng baùn 35 ñ/saûn phaåm Chi phí quaûng caùo 210.000/quí Hoa hoàng baùn haøng 6% doanh thu Chi phí vaän chuyeån ? Löông quaûn lyù 145.000/quí Chi phí baûo hieåm 9.000/quí Chi phí khaáu hao 76.000/quí Caùc thoâng tin veà chi phí vaän chuyeån ñöôïc taäp hôïp nhö sau : Quí Soá löôïng saûn phaåm baùn (1.000 saûn phaåm) Chi phí vaän chuyeån ($) 2007 I 10 119,000 II 16 175,000 III 18 190,000 IV 15 164,000 2008 I 11 130,000 II 17 185,000 III 20 210,000 IV 13 147,000 Yeâu caàu : 1. Duøng phöông phaùp bình phöông toái thieåu ñeå xaùc ñònh coâng thöùc tính chi phí vaän chuyeån theo soá löôïng saûn phaåm baùn. 2. Giaû söû trong quí I 2009 doanh nghieäp baùn 12.000 saûn phaåm. Haõy laäp baùo caùo thu nhaäp döï kieán cho quí naøy theo kieåu tröïc tieáp). Baøi 2 Coâng ty N theo doõi chi phí saûn xuaát chung theo soá giôø maùy trong caùc thaùng nhö sau : Thaùng Soá giôø maùy (1.000h) CP SX Chung 4 70 189.000 5 60 174.000 6 80 222.000 7 90 246.000 Phaân tích chi phí saûn xuaát chung trong thaùng 5 thì ngöôøi ta thaáy : 60.000h 90.000h Chi phí tieän ích (V) 48.000 72.000 Löông quaûn lyù phaân xöôûng (F) 21.000 21.000 Chi phí baûo trì (M) 105.000 153.000 Coäng 174.000 246.000 Yeâu caàu :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Haõy tính chi phí baûo trì trong thaùng 7 2. Theo phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc tieåu haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính chi phí baûo trì theo soá giôø maùy. 3.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 4

Chuong2-BTKTQT-Phanloaichiphi - Bai1 Cong ty M kinh doanh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online