{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong3-BTKTQT-PhantichCVP

Chuong3-BTKTQT-PhantichCVP - BAI TAP PHAN TCH MOI QUAN HE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP PHAÂN TÍCH MOÁI QUAN HEÄ CHI PHÍ – SAÛN LÖÔÏNG – LÔÏI NHUAÄN (CVP RELATIONSHIP). Baøi 1 Coâng ty N chuyeân saûn xuaát boùng roå. Giaù moãi traùi boùng tieâu chuaån laø 25ñ. Hieän taïi, boùng ñöôïc saûn xuaát trong moät phaân xöôûng nhoû, chuû yeáu döïa vaøo nhaân coâng tröïc tieáp. Naêm tröôùc, coâng ty baùn ñöôïc 30.000 traùi boùng, keát quaû hoaït ñoäng nhö sau : Doanh thu (30.000 traùi boùng) .......................... 750.000ñ Tröø bieán phí ..................................................... 450.000 ñ Soá dö ñaûm phí .................................................. 300.000ñ Tröø ñònh phí ...................................................... 210.000 ñ Laõi ..................................................................... 90.000 ñ Yeâu caàu : 1. Tính toaùn : a. Tyû leä soá dö ñaûm phí vaø ñieåm hoaø voán b. Ñoøn baåy hoaït ñoäng cho möùc doanh thu naêm roài 2. Vì coù moät söï gia taêng veà ñôn giaù nhaân coâng neân coâng ty öôùc tính raèng, bieán phí naêm sau seõ taêng 3ñ cho moãi traùi boùng. Neáu ñieàu naøy xaûy ra vaø giaù moãi traùi boùng vaãn duy trì ôû möùc cuõ laø 25ñ, tyû leä soá dö ñaûm phí vaø ñieåm hoaø voán môùi laø bao nhieâu? 3. Döïa vaøo nhöõng soá lieäu ôû caâu 2, neáu nhöõng thay ñoåi veà bieán phí dieãn ra nhö öôùc tính thì bao nhieâu traùi boùng seõ ñöôïc baùn vaøo naêm sau ñeå thu ñöôïc moät khoaûn lôïi nhuaän 90.000ñ nhö naêm tröôùc. 4. Cuõng döïa vaøo nhöõng soá lieäu ôû caâu 2, giaùm ñoác nhìn nhaän raèng phaûi taêng giaù baùn leân. Neáu coâng ty muoán duy trì tyû leä soá dö ñaûm phí nhö naêm tröôùc thì naêm sau giaù baùn moät traùi boùng seõ laø bao nhieâu? 5. Döïa vaøo nhöõng soá lieäu goác. Coâng ty ñang baøn baïc veà vaán ñeà xaây döïng moät phaân xöôûng môùi töï ñoäng hoaù ñeå saûn xuaát boùng. Phaân xöôûng môùi naøy seõ laøm giaûm 40% bieán phí nhöng ñoàng thôøi noù cuõng laøm cho chi phí coá ñònh taêng gaáp ñoâi. Neáu phaân xöôûng môùi naøy ñöôïc xaây döïng, tyû leä soá dö ñaûm phí vaø ñieåm hoaø voán seõ laø bao nhieâu. 6. Döïa vaøo soá lieäu ôû caâu 5: a. Neáu phaân xöôûng môùi ñöôïc xaây döïng, bao nhieâu traùi boùng seõ ñöôïc baùn vaøo naêm sau ñeå thu ñöôïc moät khoaûn lôïi nhuaän nhö naêm tröôùc. b. Giaû ñònh raèng phaân xöôûng môùi ñöôïc xaây döïng vaø naêm sau coâng ty saûn xuaát vaø baùn 30.000 traùi boùng (nhö naêm tröôùc). Haõy laäp baùo caùo thu nhaäp vaø tính toaùn ñoøn baåy hoaït ñoäng. Giaûi thích taïi sao ñoä lôùn cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng maø baïn vöøa môùi tính ra laïi cao hôn so vôùi caâu 1? Baøi 2 Coâ H gaàn ñaây thaønh laäp coâng ty coå phaàn S chuyeân saûn xuaát caùc loaïi vôù thôøi trang. Coâ vöøa hoïc xong lôùp Keá toaùn quaûn trò vaø coâ tin raèng coù theå aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo coâng vieäc kinh doanh cuûa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
mình. Coâ ñaëc bieät chuù troïng ñeán aûnh höôûng cuûa moái quan heä CVP (Chi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}