Chuong3-KTQT-phantichCVP

Chuong3-KTQT-phantichCVP - PHAN TCH MOI LIEN HE CHI PH SAN...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHAÂN TÍCH MOÁI LIEÂN HEÄ CHI PHÍ – SAÛN LÖÔÏNG – LÔÏI NHUAÄN (C-V-P RELATIONSHIP) C ost V olume P rofit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
By Nguyen Bao Linh Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän Ø Soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï Ø Ñôn giaù baùn saûn phaåm Ø Bieán phí ñôn vò saûn phaåm Ø Toång soá ñònh phí trong kyø Ø Keát caáu haøng baùn
Background image of page 2
Keát caáu haøng baùn SP Doanh thu X ROS = Laõi A 3.000 X 10% = 300 B 2.000 X 6% = 120 Coän g 5.000 X 8,4% = 420 By Nguyen Bao Linh SP Doanh thu X ROS = Laõi A 1.000 X 10% = 100 B 4.000 X 6% = 240 Coän g 5.000 X 6,8% = 340
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
By Nguyen Bao Linh Nhöõng ñieàu caàn bieát
Background image of page 4
By Nguyen Bao Linh Ví duï veà coâng ty M Ø Baùo caùo thu nhaäp thaùng 8 cuûa coâng ty M nhö sau Toång soá Ñôn vò % Doanh thu (400sp) 100,000 250 100 Bieán phí 60,000 150 60 Soá dö ñaûm phí 40,000 100 40 Ñònh phí 35,000 - - EBIT 5,000 - - DOL APPL BEP
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
By Nguyen Bao Linh soá dö ñaûm phí Contribution margin Ø Coøn ñöôïc goïi laø laõi goùp, hieäu soá goäp, thu nhaäp tröôùc ñònh phí… Ø Laø phaàn coøn laïi sau khi laáy doanh thu trang traûi cho bieán phí. Ø soá dö ñaûm phí tröôùc tieân phaûi trang traûi ñònh phí, sau ñoù laø hình thaønh neân lôïi nhuaän Ø Neáu soá dö ñaûm phí khoâng ñuû trang traûi ñònh phí, doanh nghieäp seõ bò loã.
Background image of page 6
By Nguyen Bao Linh soá dö ñaûm phí (Contribution margin) Ø Khaûo saùt EBIT coâng ty M theo caùc möùc doanh thu khaùc nhau 1 sp 2 sp 350sp 351sp S 250 500 87,500 87,750 V 150 300 52,500 52,650 CM 100 200 35,000 35,100 F 35,000 35,000 35,000 35,000 EBIT (34,900 ) (34,800) 0 100 Khoâng Caàn Phaûi tính
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
By Nguyen Bao Linh Ø Haõy tính toaùn EBIT ôû möùc saûn löôïng 185 saûn phaåm, 520 saûn phaåm? soá dö ñaûm phí (Contribution margin) EBIT = soá dö ñaûm phí ñôn vò saûn phaåm Soá löôïng sp treân (döôùi) ñieåm hoøa voán X Ø Haõy tính soá löôïng saûn phaåm caàn baùn ñeå ñaït ñöôïc EBIT laø 18,500?
Background image of page 8
By Nguyen Bao Linh Tæ leä soá dö ñaûm phí (Contribution margin ratio) Ø Soá dö ñaûm phí coù theå bieåu thò baèng: Ø Toång soá tieàn – CM (40.000ñ) Ø Ñôn vò saûn phaåm – cm (100ñ/sp) Ø Tæ leä treân doanh thu – cm% (40% doanh thu) Ø Tæ leä soá dö ñaûm phí coù theå giuùp öôùc tính nhanh EBIT theo doanh thu
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
By Nguyen Bao Linh Tæ leä soá dö ñaûm phí (Contribution ratio) Ø Trong thaùng 9, öôùc tính doanh thu coù theå taêng theâm 20,000ñ so vôùi thaùng 8, haõy cho bieát EBIT seõ taêng theâm bao nhieâu ñoàng? Ø Doanh thu taêng 20,000 seõ laøm cho soá dö ñaûm phí taêng theâm 20,000 X 40% = 8,000. Do F khoâng taêng neân EBIT taêng 8,000
Background image of page 10
downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is $1.49 and the average variable expense per cup is $0.36. The average fixed expense per month is $1,300. 2,100 cups
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 78

Chuong3-KTQT-phantichCVP - PHAN TCH MOI LIEN HE CHI PH SAN...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online