Chuong4-BTKTQT-Hoachdinhloinhuan

Chuong4-BTKTQT-Hoachdinhloinhuan - BAI TAP HOACH NH NGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP HOAÏCH ÑÒNH NGAÂN SAÙCH (BUDGETING) Baøi 1 TIEÀN QUYÙ NAÊM 1 2 3 4 Soá dö ñaàu kyø 9 ? ? ? ? Thu töø khaùch haøng ? ? 125 ? 391 Coäng 85 ? ? ? ? Phaûi chi - - - - - Mua haøng 40 58 ? 32 ? Cphí hñoäng ? 42 54 ? 180 Mua thieát bò 10 8 8 ? 36 Traû coå töùc 2 2 2 2 ? Coäng chi ? 110 ? ? ? Thöøa (thieáu) -3 ? 30 ? ? Taøi trôï - - - - - Vay ? 20 - - ? Traû (voán + laõi) - - ? -7 ? Coäng taøi trôï ? ? ? ? ? soá dö cuoái kyø ? ? ? ? ? Bieát toång laõi vay trong naêm laø 4 ñôn vò vaø toàn quyõ toái thieåu laø 5, haõy boå sung nhöõng thoâng tin coøn thieáu treân baûng döï toaùn naøy. Baøi 2 Coâng ty S saûn xuaát vaø baùn moät loaïi saûn phaåm, coù cao ñieåm baùn haøng laø vaøo thaùng 5 haøng naêm. Keá hoaïch cuûa coâng ty veà doanh thu tieâu thuï trong quyù 2 nhö sau: T4 T5 T6 Coäng Doanh thu 300000 500000 200000 1000000 Theo kinh nghieäm, 20% doanh thu seõ ñöôïc thu tieàn ngay trong thaùng baùn haøng, 70% doanh thu seõ ñöôïc thu trong thaùng keá tieáp vaø 10% phaàn coøn laïi seõ ñöôïc thu trong thaùng sau ñoù nöõa. Doanh thu thaùng 2 laø 230.000, thaùng 3 laø 260.000 Yeâu caàu : 1. Laäp döï kieán thu tieàn töø khaùch haøng, chi tieát cho töøng thaùng, cho toång soá cuûa quyù 2 2. haõy tính soá dö cuûa taøi khoaûn phaûi thu vaøo 30/06. Baøi 3 Baïn ñang ñöôïc yeâu caàu laäp döï toaùn veà tieàn cuûa thaùng 12 cho coâng ty A. Caùc thoâng tin coù ñöôïc nhö sau: a) Soá dö cuûa tieàn vaøo 1/12 laø 40.000 b) Doanh thu caùc thaùng :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Doanh thu Thöïc teá Keá hoaïch T10 T11 T12 Thu tieàn 65.000 70.000 83.000 Baùn chòu 400.000 525.000 600.000 Doanh thu baùn chòu ñöôïc thu theo tyû leä nhö sau : 20% trong thaùng baùn haøng. 60% trong thaùng keá tieáp. 18% trong thaùng sau ñoù nöõa. 2% ñöôïc xem laø khoâng thu ñöôïc. c) Toång soá haøng döï kieán mua trong thaùng 12 laø 280.000. 30% trong soá naøy ñaõ ñöôïc traû ngay trong thaùng. Taøi khoaûn phaûi traû vaøo 30/11 coù soá dö laø 161.000, khoaûn naøy seõ phaûi thanh toaùn trong thaùng 12. d) Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù döï kieán laø 430.000 cho thaùng 12. Trong ñoù coù 50.000 laø chi phí khaáu hao. e) Moät thieát bò trò giaù 76.000 döï kieán mua trong thaùng 12. Coå töùc seõ traû trong thaùng laø 9.000. f) Soá dö toái thieåu cuûa tieàn laø 20.000. Neáu thieáu tieàn ñeå söû duïng, coâng ty coù theå vay ôû ngaân haøng. Yeâu caàu: 1) Laäp döï kieán thu tieàn baùn haøng cho thaùng 12. 2) Laäp döï kieán chi tieàn mua haøng cho thaùng 12.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Chuong4-BTKTQT-Hoachdinhloinhuan - BAI TAP HOACH NH NGAN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online