Chuong5-KTQT-Phantichchiphi

Chuong5-KTQT-Phantichchiphi - CHUYEN E Phan tch bien ong...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 1 Phaân tích bieán ñoäng chi phí CHUYEÂN ÑEÀ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 2 ÑÒNH MÖÙC CHI PHÍ (Standard Costs)
Background image of page 2
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 3 Khaùi nieäm Ø Ñònh möùc chi phí laø söï öôùc tính caùc chi phí phaùt sinh treân moät ñôn vò hoaït ñoäng. Ø Ñaây laø thang ñieåm ñeå ño löôøng vieäc söû duïng chi phí trong thöïc teá. Ø Ñònh möùc thöôøng ñöôïc xaây döïng cho caùc chi phí saûn xuaát Ø Moãi loaïi chi phí ñeàu ñöôïc phaân chia thaønh 2 yeáu toá laø löôïng ñònh möùc vaø giaù ñònh möùc Ø Chi phí ñònh möùc = Löôïng ñònh möùc X Giaù ñònh möùc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 4 Ñònh möùc lyù töôûng (Ideal standards) Ø Ñònh möùc chæ coù theå ñaït ñöôïc trong nhöõng ñieàu kieän toát nhaát Ø Khoâng chaáp nhaän baát kyø moät sai hoûng naøo trong quaù trình saûn xuaát Ø Coâng nhaân laønh ngheà vaø coá gaéng toái ña trong 100% thôøi gian laøm vieäc Ø  Chæ söû duïng nhö muïc tieâu trong daøi haïn, khoâng so saùnh
Background image of page 4
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 5 Ñònh möùc thöïc teá (Practical standards) Ø Ñònh möùc “chaët cheõ nhöng coù theå ñaït ñöôïc” Ø Cho pheùp tính toaùn thôøi gian maùy ngöøng nghæ hôïp lyù trong quaù trình saûn xuaát. Ø Coâng nhaân coù tay ngheà trung bình vaø coù coá gaéng cao trong thôøi gian laøm vieäc hôïp lyù. Ø  So saùnh vôùi caùc chi phí thöïc teá khi phaân tích. Baát kyø söï sai leäch naøo so vôùi ñònh möùc naøy cuõng
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 6 Khaùc nhau giöõa ñònh möùc vaø döï toaùn Ø Ñònh möùc laø öôùc tính chi phí treân 1 ñôn vò saûn phaåm Ø Döï toaùn öôùc tính chi phí treân 1 toång soá saûn phaåm nhaát ñònh Ø Nhö vaäy coù theå xem ñònh möùc laø döï toaùn chi phí treân moät ñôn vò saûn phaåm
Background image of page 6
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 7 Lôïi ích cuûa vieäc laäp ñònh möùc Ø Kieåm soaùt ngoaïi leä: Vieäc söû duïng chi phí seõ chöa caàn söï quan taâm cuûa caùc nhaø quaûn lyù neáu noù chöa vöôït quaù ñònh möùc ñeà ra Ø Giuùp laäp döï toaùn deã daøng Ø Deã xaây döïng caùc phöông phaùp tính toaùn löông vaø thöôûng cho coâng nhaân thoâng qua vieäc thöïc hieän ñònh möùc Ø Duøng ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 8 Ñònh möùc cho chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp Ø Löôïng ñònh möùc (Q - Quantity): Soá löôïng nguyeân lieäu caàn thieát ñeå saûn xuaát ra moät saûn phaåm. Ø Ví duï ñeå saûn xuaát 1 saûn phaåm A Khoái löôïng tònh trong saûn phaåm 2.7kg Pheá lieäu cho pheùp 0.2kg Hao huït do pheá phaåm cho pheùp 0.1kg Löôïng NL ñònh möùc cho saûn phaåm A 3.0kg
Background image of page 8
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 9 Ñònh möùc cho chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp Ø Giaù ñònh möùc (P - Price): Giaù bình
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 58

Chuong5-KTQT-Phantichchiphi - CHUYEN E Phan tch bien ong...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online