Chuong6-BTKTQT-Hoanvonvadinhgia

Chuong6-BTKTQT-Hoanvonvadinhgia - BAI TAP ANH GIA HOAN VON...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP ÑAÙNH GIAÙ HOAØN VOÁN VAØ ÑÒNH GIAÙ SAÛN PHAÅM Baøi 1 Moät soá thoâng tin choïn loïc veà hai boâ phaän cuûa coâng ty R nhö sau: Phía Ñoâng Phía Taây Doanh thu 4.000.000 7.000.000 Taøi saûn hoaït ñoâng bình quaân 2.000.000 2.000.000 Laõi hoaït ñoäng 360.000 420.000 Yeâu caàu: 1. Tính toaùn tæ leä hoaøn voán cho hai boä phaän, duøng coâng thöùc ROI 2. Theo baïn, boä phaän naøo ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn veà hieäu quaû hoaït ñoäng? Taïi sao? Baøi 2 Haõy boå sung nhöõng thoâng tin coøn thieáu trong baûng sau ñaây Boä phaän A B C Doanh thu ? 11.500.000 ? Laõi hoaït ñoäng ? 920.000 210.000 Taøi saûn hoaït ñoâng bình quaân 800.000 ? ? Tæ leä laõi treân doanh thu 4% ? 7% Soá voøng quay taøi saûn 5 ? ? Tæ leä hoaøn voán ñaàu tö (ROI) ? 20% 14% Baøi 3 Coâng ty H coù 2 boä phaän, A vaø B. Moät soá thoâng tin choïn loïc töø 2 boä phaän naøy nhö sau: A B Doanh thu 3.000.000 9.000.000 Laõi hoaït ñoäng 210.000 720.000 Taøi saûn hoaït ñoâng bình quaân 1.000.000 4.000.000 Yeâu caàu: 1. Tính ROI cho caû hai coâng ty, laáy 2 soá leû. 2. Giaû söû coâng ty duøng thu nhaäp thaëng dö (Residual income) ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä hoaït ñoäng vaø tæ leä hoaøn voán toái thieåu ñöôïc söû duïng laø 15%. Haüy tính thu nhaäp thaëng dö cho caû hai boä phaän. 3. Coù phaûi boä phaän B coù thu nhaäp thaëng dö cao hôn A laø moät bieåu hieän ñeå ñaùnh giaù boä phaän naøy ñöôïc quaûn lyù hoaït ñoäng toát hôn A? Giaûi thích. Baøi 4 Boä phaän Audio cuûa coâng ty Sako saûn xuaát moät loaïi loa ñöôïc duøng roäng raõi trong vieäc saûn xuaát caùc maùy nghe nhaïc. Thoâng tin veà loaïi loa naøy nhö sau: Giaù baùn treân thò tröôøng trung gian 60 Bieán phí ñôn vò saûn phaåm 42 Ñònh phí bình quaân moät saûn phaåm (döïa vaøo coâng suaát) 8 Coâng suaát (soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát haøng naêm) 25.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hi-Fi laø moät boä phaän khaùc cuûa coâng ty Sako. Boä phaän naøy söû duïng loaïi loa noùi treân ñeå saûn xuaát saûn phaåm chính cuûa noù. Nhu caàu haøng naêm ôû ñaây laø 5.000 loa. Boä phaän Hi-Fi nhaän ñöôïc baùo giaù veà loaïi loa töông ñöông laø 60 tröø ñi 5% chieát khaáu thöông maïi Yeâu caàu: 1. Giaû söû raèng boä phaän Audio baùn ñöôïc 20.000 loa haøng naêm cho khaùch haøng beân ngoaøi vaø 2 boä phaän naøy ñöôïc xem laø nhöõng trung taâm lôïi nhuaän ñoäc laäp thì giaù chuyeån nhöôïng theo baïn seõ laø bao nhieâu? Taïi sao? 2.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Chuong6-BTKTQT-Hoanvonvadinhgia - BAI TAP ANH GIA HOAN VON...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online