{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong6-KTQT-Hoanvonvadinhgia

Chuong6-KTQT-Hoanvonvadinhgia - Chuyen e ANH GIA HOAN VON...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 1 ÑAÙNH GIAÙ HOAØN VOÁN VAØ ÑÒNH GIAÙ SAÛN PHAÅM Chuyeân ñeà
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 2
Background image of page 2
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 3 Caùc höôùng toå chöùc quaûn lyù Ø Caùc doanh nghieäp coù theå toå chöùc theo hai höôùng Taäp trung (Centralization): quyeàn haønh seõ ñöôïc thaâu toùm bôûi moät hoaëc moät nhoùm caùc nhaø quaûn lyù caáp cao. Phaân quyeàn (Decentralization): Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm seõ ñöôïc phaân chia cho nhieàu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 4 Lôïi ích cuûa söï phaân quyeàn Ø Giaûm aùp löïc coâng vieäc cho caùc nhaø quaûn lyù caáp cao ñeå hoï taäp trung vaøo caùc keá hoaïch daøi haïn vaø phoái hôïp keát quaû cuûa caùc boä phaän Ø Naâng cao kyõ naêng quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù caáp döôùi vaø taïo cô hoäi thaêng tieán Ø Laøm taêng söï haøi loøng cuûa caùc nhaø quaûn lyù caáp döôùi nhôø ñoù laøm taêng noã löïc hoaït ñoäng Ø Caùc quyeát ñònh seõ chính xaùc hôn neáu ñöôïc ñöa ra ôû caáp phaùt sinh vaán ñeà, do ñoù phuø hôïp hôn ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù caáp döôùi
Background image of page 4
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 5 Caùc trung taâm traùch nhieäm (Responsibility Centers) Ø Trung taâm traùch nhieäm laø moïi phaïm vi trong moät toå chöùc quyeát ñònh vaø kieåm soaùt veà chi phí, lôïi nhuaän vaø voán ñaàu tö. Ø Trung taâm chi phí (Cost center) vaø trung taâm doanh thu (Revenue center): Laø caáp quaûn lyù chæ coù theå kieåm soaùt söï phaùt sinh chi phí hoaëc doanh thu. Ø Trung taâm lôïi nhuaän (Profit center): Caáp quaûn lyù coù theå kieåm soaùt ñöôïc caû doanh thu, chi phí vaø taát nhieân caû lôïi nhuaän. Ø Trung taâm ñaàu tö (Investment center):Caáp quaûn lyù coù theå kieåm
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 6 Toång coâng ty Coâng ty A Coâng ty B Coâng ty C Phaân xöôûng X Phaân xöôûng Y Cöõa haøng Z
Background image of page 6
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 7 Caùc tieâu thöùc duøng ñeå ñaùnh giaù caùc trung taâm Ø Trung taâm chi phí: Ñònh möùc chi phí, caùc bieán ñoäng (variance) giöõa chi phí thöïc teá vaø ñònh möùc. Ø Trung taâm lôïi nhuaän: Toång doanh thu, toång chi phí, toång lôïi nhuaän, tæ leä laõi treân doanh thu. Ø Trung taâm ñaàu tö: Khaû naêng taïo ra laõi treân voán ñaàu tö nhö tæ leä hoaøn voán ñaàu tö (ROI) hay thu nhaäp coøn laïi (RI).
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 8 Tæ leä hoaøn voán ñaàu tö (Return On Investment) Tieàn Voán chuû sôû höõu TSCÑ, CKhoaùn Taøi saûn khaùc Nôï Haøng hoaù TP Phaûi thu
Background image of page 8
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 9 Ø Höôùng thöù nhaát: taêng tæ leä laõi treân doanh thu Ø Höôùng thöù hai: taêng soá voøng quay voán Tæ leä hoaøn voán ñaàu tö (Return On Investment) ROS = Doanh thu Lôïi nhuaän 100% Turnover = Voán hoaït ñoäng bq Doanh thu
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Caùc bieän phaùp chuû yeáu Bieän phaùp ROS
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 74

Chuong6-KTQT-Hoanvonvadinhgia - Chuyen e ANH GIA HOAN VON...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online