Chuong7-BTKTQT-Raquyetdinhnganhan

Chuong7-BTKTQT-Raquyetdinhnganhan - Bai tap chng ra quyet...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi taäp chöông ra quyeát ñònh ngaén haïn Baøi taäp chöông SÖÛ DUÏNG THOÂNG TIN CHI PHÍ ÑEÅ RA QUYEÁT ÑÒNH NGAÉN HAÏN Baøi 1 Baùo caùo thu nhaäp trong thaùng 5 taïi coâng ty KH nhö sau: Coäng Phaân xöôûng A B C Doanh thu 1.000.000 500.000 320.000 180.000 Tröø bieán phí 574.300 338.000 166.000 70.300 Soá dö ñaûm phí 425.700 162.000 154.000 109.700 Tröø ñònh phí Löông 53.900 19.800 17.600 16.500 Tieän ích 6.200 2.600 2.000 1.600 Quaûng caùo rieâng 89.000 32.000 27.000 30.000 Quaûng caùo chung 25.000 12.500 8.000 4.500 Thueâ nhaø xöôûng 38.000 16.000 12.000 10.000 Khaáu hao taøi saûn taïi PX 36.000 12.000 15.000 9.000 Baûo hieåm 7.900 2.300 4.000 1.600 Chi phí quaûn lyù chung 54.000 18.000 18.000 18.000 Pboå Chi phí taïi PX phuï 81.000 27.000 27.000 27.000 Coäâng ñònh phí 391.000 142.200 130.600 118.200 Laõi roøng 34.700 19.800 23.400 (8.500) Yeâu caàu: 1. Tính toaùn vaø cho bieát yù nghóa caùc chæ tieâu sau ñaây: a. Tæ leä soá dö ñaûm phí cuûa töøng phaân xöôûng vaø chung cho coâng ty b. Ñoøn baåy kinh doanh cuûa töøng phaân xöôûng vaø chung cho coâng ty c. Doanh soá hoøa voán cuûa coâng ty. 2. Moät soá thoâng tin veà caùc phaân xöôûng nhö sau: a. Neáu PX C bò boû ñi thì chi phí tieän ích giaûm ñöôïc $700 haøng thaùng b. Caùc phaân xöôûng ñeàu ôû chung trong moät toøa nhaø ñöôïc thueâ vaø traû tieàn thueâ coá ñònh haøng naêm c. Chæ coù 1 nhaân vieân cuûa PX C laø oâng H (coù möùc löông haøng thaùng laø $1.000) ñaõ laøm vieäc nhieàu naêm taïi PX C seõ ñöôïc chuyeån sang phaân xöôûng khaùc, nhöõng ngöôøi khaùc seõ phaûi nghæ vieäc neáu C bò boû. d. Toaøn boä taøi saûn cuûa PX C seõ ñöôïc chuyeån sang caùc PX khaùc vaø 3/4 chi phí baûo hieåm cuûa PX C seõ giaûm ñöôïc neáu C bò boû e. Neáu C bò boû 1 coâng nhaân saûn xuaát phuï bò sa thaûi, Löông vaø caùc khoaûn phuï caáp khaùc cuûa anh ta laø $900/thaùng Haõy trình baøy tính toaùn ñeå quyeát ñònh neân boû phaân xöôûng C hay khoâng neáu: Prepared by Nguyen Bao Linh – University of Economics
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi taäp chöông ra quyeát ñònh ngaén haïn a. Khoâng coù döï kieán söû duïng maët baèng cuûa PX C. b. Döï kieán cho ñôn vò khaùc thueâ laïi phaàn maët baèng naøy vôùi giaù
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Chuong7-BTKTQT-Raquyetdinhnganhan - Bai tap chng ra quyet...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online