Chuong7-KTQT-Quyetdinhnganhan

Chuong7-KTQT-Quyetdinhnganhan - Chuyen e S DUNG THONG TIN...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 1 SÖÛ DUÏNG THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP (RELEVANT INFORMATION) ÑEÅ RA CAÙC QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH Chuyeân ñeà by Nguyen Bao Linh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 2 Quyeát ñònh kinh doanh? § Ra quyeát ñònh laø chöùc naêng cô baûn cuûa caùc nhaø quaûn lyù. § Ra quyeát ñònh laø söï choïn löïa 1 trong soá nhöõng phöông aùn ñöôïc ñaët ra. § Neáu khoâng coù nhieàu phöông aùn ñeå choïn löïa thì khoâng theå ra quyeát ñònh
Background image of page 2
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 3 Muïc tieâu cuûa quyeát ñònh? § Thoâng thöôøng, muïc tieâu cuûa caùc quyeát ñònh laø gia taêng lôïi nhuaän. § Do ñoù caùc thoâng tin veà chi phí ñöôïc söû duïng moät caùch roäng raõi trong quaù trình ra quyeát ñònh § Tuy nhieân khoâng phaûi moïi chi phí coù lieân quan ñeán caùc phöông aùn ñeàu thích hôïp cho vieäc choïn löïa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 4 Chi phí thích hôïp § Chi phí thích hôïp cho caùc quyeát ñònh laø nhöõng chi phí toái thieåu coù theå aùp duïng cho moät quyeát ñònh cuï theå ( applicable to a particular decision ) § Chi phí thích hôïp laø nhöõng chi phí coù maët khaùc nhau trong caùc phöông aùn ñöôïc ñöa ra ñeå choïn löïa
Background image of page 4
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 5 Thích hôïp hay khoâng thích hôïp? § Noùi chung moïi chi phí coù lieân quan ñeán caùc phöông aùn ñeàu thích hôïp cho vieäc ra quyeát ñònh, tröø hai loaïi: § Chi phí aån ( Sunk costs ) § Chi phí khoâng cheânh leäch trong töông lai ( Future cost that do not differ between the alternatives )
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 6 Caùc nhaø quaûn lyù neân. .. § Phaân loaïi ñöôïc caùc chi phí thích hôïp vaø caùc chi phí khoâng thích hôïp. § Taäp hôïp caùc chi phí thích hôïïp § Tính toaùn vaø ra caùc quyeát ñònh kinh doanh treân nhöõng chi phí ñaõ choïn löïa
Background image of page 6
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 7 Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng chi phí thích hôïp § Giaûm thôøi gian vaø coâng söùc taäp hôïp caùc thoâng tin moät caùch ñaày ñuû § Ñôn giaûn hoùa quaù trình tính toaùn ñeå ra quyeát ñònh. § Haïn cheá nhöõng sai soùt maéc phaûi khi xöû lyù quaù nhieàu thoâng tin khoâng caàn thieát
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 8 Chi phí aån § Laø nhöõng chi phí ñaõ phaùt sinh trong quaù khöù vaø seõ khoâng traùnh ñöôïc trong caùc phöông aùn hieän taïi baát keå caùc nhaø quaûn lyù ra quyeát ñònh nhö theá naøo ñi nöõa. § Khaáu hao maùy moùc, thueâ nhaø traû tröôùc. .. Laø caùc chi phí aån
Background image of page 8
12/19/11 by Nguyen Bao Linh 9 Ví duï veà chi phí aån § Moät coâng ty ñang ñöùng tröôùc söï choïn löïa laø neân tieáp tuïc söû duïng maùy cuõ ñeå saûn xuaát hay neân baùn maùy cuõ vaø mua maùy môùi. § Maùy môùi coù giaù cao hôn, thôøi
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 60

Chuong7-KTQT-Quyetdinhnganhan - Chuyen e S DUNG THONG TIN...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online