Dap an Ke toan quan tri 45-last

Dap an Ke toan quan tri 45-last - BAI TAP CHUYEN E PHAN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP CHUYEÂN ÑEÀ PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ Baøi1 1. (y = 9x + 30.000) 2. Giaû söû trong quí I 2003 doanh nghieäp baùn 12.000 saûn phaåm vôùi ñôn giaù laø 100 ñoàng. Haõy laäp baùo caùo thu nhaäp döï kieán cho quí naøy theo kieåu soá dö ñaûm phí (contribution margin). Doanh thu (12.000x100) 1.200.000 Tröø bieán phí Giaù voán haøng baùn (12.000x35) 420.000 Hoa hoàng (1.200.000x6%) 72.000 Vaän chuyeån (V) (12.000x9) 108.000 Coäng bieán phí 600.000 Soá dö ñaûm phí 600.000 Tröø ñònh phí Quaûng caùo 210.000 Vaän chuyeån (F) 30.000 Löông quaûn lyù 145.000 Baûo hieåm 9.000 Khaáu hao 76.000 Coäng ñònh phí 470.000 Laõi 130.000 Baøi 2 1. Haõy tính chi phí baûo trì trong thaùng 7 Thaáp (Thaùng 5) Cao (Thaùng 7) Soá giôø maùy 60.000h 90.000h Loaïi chi phí 1. Chi phí tieän ích (V) 48.000 72.000 2. Löông quaûn lyù phaân xöôûng (F) 21.000 21.000 3. Chi phí baûo trì (M) 105.000 153.000 Coäng 174.000 246.000 2. Theo phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc tieåu haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính chi phí baûo trì theo soá giôø maùy. 153.000 = 90.000a + b 105.000 = 60.000a + b Nhö vaäy Y = 1,6X + 9.000 3. Xaùc ñònh coâng thöùc tính CPSX chung theo soá giôø maùy. 246.000 = 90.000a + b 174.000 = 60.000a + b Nhö vaäy Y = 2,4X + 30.000 4. Neáu trong 1 thaùng söû duïng 75.000 giôø/maùy thì öôùc tính chi phí baûo trì vaø CPSX chung laø bao nhieâu ? CP tieän ích Y = 0,8X Löông QLPX Y = 21.000 Baûo trì Y = 1,6X + 9.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CP SXC Y = 2,4X + 30.000 Baøi 3 1. Hoaøn taát baùo caùo Thaùng 7 Thaùng 8 Thaùng 9 Số löôïng sp baùn 4.000 4.500 5.000 Doanh thu 400.000 450.000 500.000 Giaù voán haøng baùn (V) 240.000 270.000 300.000 Laõi goäp 160.000 180.000 200.000 CP hoaït ñoäng Quaûng caùo 21.000 21.000 21.000 Vaän chuyeån 34.000 36.000 38.000 78.000 84.000 90.000 Khaáu hao 16.000 16.000 16.000 Baûo hieåm 5.000 5.000 5.000 Coäng 154.000 162.000 170.000 Laõi 6.000 18.000 30.000 2. Duøng nhöõng chöõ caùi V, F, M ñeå ñaùnh daáu phaân loaïi caùc chi phí. 3. Ñoái vôùi nhöõng chi phí hoãn hôïp haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính baèng phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc tieåu, a. Chi phí vaän chuyeån 38.000 = 5.000a + b 34.000 = 4.000a + b Töông ñöông A = 4 B = 18.000 Coâng thöùc Y = 4X + 18.000 b. Chi phí löông vaø hoa hoàng 90.000 = 5.000a + b 78.000 = 4.000a + b Töông ñöông A = 12 B = 30.000 Coâng thöùc Y = 12X + 30.000 Loaïi chi phí Coâng thöùc tính Giaù voán haøng baùn V Y = 60X Quaûng caùo F Y = 21.000 Vaän chuyeån M Y = 4X + 18.000 M Y = 12X + 30.000 Khaáu hao F Y= 16.000 Baûo hieåm F Y = 5.000 4. Nhö yeâu caàu caâu 3 nhöng duøng phöông phaùp bình phöông toái thieåu. So saùnh vôùi caâu 3 vaø nhaän xeùt.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

Dap an Ke toan quan tri 45-last - BAI TAP CHUYEN E PHAN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online