1627-QCheCVay

1627-QCheCVay - NGN HNG NH NC VIT NAM -S: 1627/2001/Q-NHNN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NGÂN HÀNG NHÀ N C ƯỚ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ---------- --------------------------------- S : 1627 /2001/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ N C ƯỚ V vi c ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách hàng ề ệ ế ủ ổ ố ớ ---------------------------- TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ N C ƯỚ - Căn c Lu t Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam và Lu t Các t ch c ướ tín d ng ngày 12/12/1997; - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v ị ị ủ ề nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà n c c a B , c quan ướ ộ ơ ngang B ; - Theo đ ngh c a V tr ng V Chính sách ti n t , ị ủ ụ ưở ề ệ QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách ế ủ ổ ố ớ hàng kèm theo Quy t đ nh này. ế ị Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 02 năm 2002. ế ể ừ Nh ng quy đ nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách ế ủ ổ ố ớ hàng ban hành theo Quy t đ nh s 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 ế c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c trái v i Quy ch này h t hi u l c thi ướ ế ế ệ ự hành. Đi u 3. Các h p đ ng tín d ng đ c ký k t tr c ngày Quy t đ nh này ượ ế ướ ế ị có hi u l c nh ng ch a gi i ngân ho c gi i ngân ch a h t và các h p ư ư ư ế đ ng tín d ng đã cho vay còn d n đ n cu i ngày 31/01/2002, thì t ch c ư ợ ế tín d ng và khách hàng ti p t c th c hi n theo các tho thu n đã ký k t ế ế cho đ n khi tr h t n g c và lãi v n vay ho c tho thu n s a đ i, b ế ả ế ợ ố
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
sung h p đ ng tín d ng phù h p v i quy đ nh t i Quy ch cho vay c a t ế ủ ổ ch c tín d ng đ i v i khách hàng ban hành theo Quy t đ nh này. ố ớ ế ị Đi u 4. Th tr ng các đ n v thu c Ngân hàng Nhà n c, Giám đ c chi ủ ưở ơ ướ nhánh Ngân hàng Nhà n c t nh, thành ph tr c thu c Trung ng, H i ướ ỉ ố ự ươ đ ng qu n tr và T ng giám đ c (Giám đ c) t ch c tín d ng, khách hàng vay v n c a t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ủ ổ ế ị TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ N C ƯỚ N i nh n ơ - Nh Đi u 4, ư - Th t ng CP và ủ ướ PTT Nguy n T n Dũng (đ báo cáo), - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Chính ph , - Các B , c quan ngang B , ộ ơ - L u VP , V PC, V CSTT. ư Lê Đ c Thúy 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 16

1627-QCheCVay - NGN HNG NH NC VIT NAM -S: 1627/2001/Q-NHNN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online