Bảng cân đối kế to&Atilde

Bảng cân đối kế to&Atilde

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng cân đ i k ế toán c a Eximbank trong 3 năm t năm 2007 đ n năm 2009 ế Năm Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 A. Tài s n I. Ti n m t,vàng b c, đá quí 6,838,617 4,455,588 1,850,102 II. Ti n g i t i NHNN ử ạ 2,115,265 3,438,735 825,202 III. Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho ử ạ vay các TCTD khác 6,976,109 9,491,316 4,746,967 IV. Ch ng khoán kinh doanh 98,824 - 7,580 1. Ch ng khoán kinh doanh 108,697 - 8,257 2. Tr : d phòng gi m giá ch ng khoán kinh ừ ự doanh (9,873) - (677) V. Các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác 4,122 53,236 - VI. Cho vay khách hàng 38,003,086 20,855,907 18,378,610 1. Cho vay khách hàng 38,381,855 21,232,198 18,452,151 2. Tr : d phòng r i ro tính d ng ừ ự (378,769) (376,291) (73,541) VII. Ch ng khoán đ u t ầ ư 8,401,391 7,518,367 6,076,844 1. Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán ầ ư ẵ 332,515 1,267,081 5,682,169 2. Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n ầ ư ữ ế 8,165,783 6,367,582 400,100 3. Tr : D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ư (96,907) (116,296) (5,425) VIII.Góp v n, đ u t dài h n ầ ư 766,468 765,151 690,538 1. Đ u t vào công ty liên k t ầ ư ế 145,350 143,700 62,700 2. Đ u t dài h n khác ầ ư 679,335 716,887 627,838 3. Tr : D phòng gi m giá đ u t dài h n ầ ư (58,217) (95,436) - IX. Tài s n c đ nh ố ị 937,558 716,157 530,138 1. Tài s n c đ nh h u hình ố ị 430,282 317,529 183,624 2. Tài s n c đ nh vô hình ố ị 507,276 398,628 346,514 X. Tài s n khác 1,306,916 953,364 604,443 T NG C NG TÀI S N 65,448,356 48,247,821 33,710,424 B. N PH I TR VÀ V N CH S H U Ủ Ở Ữ I. Các kho n n Chính Ph và Ngân hàng Nhà n c ướ 1,611,075 26,954 28,059 II. Ti n g i và vay t ch c tín d ng khác 2,527,654 1,565,108 1,214,024 1. Ti n g i thanh toán 54,907 63,114 125,954 2. Ti n g i có kỳ h n 1,901,580 1,350,679 1,088,070 3. Vay t các t ch c tín d ng khác
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 3

Bảng cân đối kế to&Atilde

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online