{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Câu 1

Câu 1 - Cu 1 T l an ton vn ti thiu y l...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Câu 1: T l an toàn v n t i thi u: Đây là t l gi a v n t có và t ng tài s n “Có” r i ro – còn g i là h s CAR (Capital Adequacy Ratio) CAR = V n t có/ T ng tài s n “Có” r i ro Ý nghĩa: H s này là m t h s quan tr ng. Nó ph n nh đ c năng l c ệ ố ượ tài chính c a m t ngân hàng. Ch tiêu này đ c dùng đ xác đ nh đ c kh năng ượ ượ thanh toán các kho n n có th i h n c a ngân hàng và giúp ngân hàng đ i m t v i nh ng r i ro nh r i ro tín d ng, r i ro v n hành. C th h n, n u nh r i ro x y ư ủ ơ ế ư ủ ra đ i v i các khoàn m c trong “T ng tài s
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online