Chuong2-QuantriTaisanNO(28Jan)

Chuong2-QuantriTaisanNO(28Jan) - Chng 2 1 NI DUNG 1.Tm quan...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Ch ng ươ 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.T m quan tr ng c a các ngu n v n c a NHTM 2. Qu n tr v n ch s h u (v n t có) ị ố ủ ở ữ 2.2. Cơ cấu của VTC 2.3. Gia tăng VTC và Các tỷ lệ đảm bảo an toàn VTC 3. Quản trị vốn huy động 3.1. Huy động tiền gửi thanh toán 3.2. Ti n g i có kỳ h n 3.3. Ti n g i ti t ki m ử ế 3.4. Phát hành ch ng ch ti n g i (gi y t có giá) ỉ ề ấ ờ 4. Qu n tr v n khác ị ố 4.1. Nguồn vốn đi vay 4.2. Ngu n v n ti p nh n ế 4.3. Ngu n v n khác 2 N I DUNG
Background image of page 2
1.T m quan tr ng c a các ngu n v n c a NHTM 1.1. Vai trò c a ngu n v n Vai trò huy đ ng v n đ ng trên góc đ ngân hàng th ng ươ m i : Là ho t đ ng ch y u c a ngân hàng th ng m i. ủ ế ươ Huy đ ng v n t t còn là ti n đ thúc đ y ngân hàng th ng m i ươ phát tri n đ c các s n ph m, d ch v khác. ượ Là ho t đ ng đ ngân hàng gia tăng thu nh p, c i ti n c c u ế ơ ấ thu nh p c a ngân hàng th ng m i. Vì hi n nay 90% thu nh p ươ c a ngân hàng th ng m i là t ho t đ ng tín d ng, là r i ro cao ươ đ i v i ngân hàng th ng m i. ố ớ ươ Vai trò huy đ ng v n đ ng trên góc đ khách hàng: Giúp khách hàng ti t ki m. ế Khách hàng có th l a ch n đ c hình th c ti n g i phù h p. ể ự ượ Giúp khách hàng tăng nhu nh p qua vi c tr lãi c a Ngân hàng. Khách hàng có nhi u c h i ti p xúc v i các d ch v NH, h ng ơ ộ ế ưở nh ng ti n ích trong thanh toán, an toàn tài s n, an toàn thanh toán, t c đ thanh toán nhanh h n. Ngoài ra khách hàng còn có ơ th đ c b o hi m s ti n g i c a mình. ể ượ ố ề ử ủ 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.T m quan tr ng c a các ngu n v n c a NHTM 1.1. Vai trò c a ngu n v n Vai trò huy đ ng v n đ i v i n n kinh t : ố ớ ề ế Đi u ti t l ng ti n t l u thông trong n n kinh t , giúp n đ nh ế ượ ệ ư ế th tr ng ti n t , ki m soát đ c l m phát. ị ườ ượ ạ Huy đ ng v n giúp tăng v n đ phát tri n n n kinh t . ế Giúp phát tri n th tr ng tài chính, ví d nh kỳ phi u, trái phi u ị ườ ư ế ế tr thành hàng hóa trên th tr ng ch ng khoán. ị ườ 4
Background image of page 4
1.T m quan tr ng c a các ngu n v n c a NHTM 1.2. Nguyên t c trong huy đ ng v n Tuân th pháp lu t trong ho t đ ng huy đ ng v n Không đ c che gi u các kho n ti n b t th
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Chuong2-QuantriTaisanNO(28Jan) - Chng 2 1 NI DUNG 1.Tm quan...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online