Chuong3-QuantriTaisanCO(Tindung)-V2.0

Chuong3-QuantriTaisanCO(Tindung)-V2.0 - Chng 3 Qun tr ti sn...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 3 ươ Qu n tr tài s n Có Nghi p v Tín d ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N i dung 1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM 2. Phân lo i tín d ng 3. Tín d ng ng n h n tài tr cho kinh doanh 4. Tín d ng trung-dài h n tài tr cho d án đ u t ư 5. Các d ng cho vay khác 5.1. Cho thuê tài chính 5.2. B o lãnh 5.3. Bao thanh toán 5.4. Cho vay khác 2
Background image of page 2
1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM 1.1. Quy đ nh chung v tín d ng (cho vay) 1.2. Quy trình tín d ng 1.3. Đ m b o tín d ng 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM 1.1. Quy đ nh chung v tín d ng (cho vay) a/ Khái ni m và ch c năng c a tín d ng. Tín d ng là quan h vay m n đ c bi u hi n d i ượ ượ ướ hình thái ti n t ho c hi n v t d a trên nguyên t c ng i đi vay ph i hoàn tr cho ng i cho vay c v n l n ườ ườ ả ố ẫ lãi sau m t th i gian nh t đ nh. Ch c năng: T p trung và phân ph i l i v n ti n t ố ạ ố Ho t đ ng tín d ng góp ph n quan tr ng trong vi c ti t ki m ti n m t và chi phí l u thông ế ư Tín d ng ph n ánh và ki m soát các ho t đ ng kinh t ế 4
Background image of page 4
1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM 1.1. Quy đ nh chung v tín d ng (cho vay) b/ C s pháp lý ơ ở Lu t các t ch c tín d ng Lu t dân s , lu t d t đai và các văn b n lu t khác… Các ngh đ nh h ng d n th c hi n Lu t TCTD. ị ị ướ Các quy t đ nh c a NHNN ế Quy ch , quy trình, và các văn b n liên quan do ế NHTM ban hành c/ Ph m vi áp d ng, g m: Bên cho vay: Là các t ch c tín d ng Bên đi vay: Là các th nhân, pháp nhân ho t đ ng kinh doanh theo lu t VN. 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM 1.1. Quy đ nh chung v tín d ng (cho vay) d/ Các tr ng h p TCTD không đ c cho vay. ườ ượ e/ Nguyên t c tín d ng: V n vay ph i s d ng đúng ả ử ụ ả ầ ủ ố f/ Đi u ki n vay v n: Đ năng l c; có kh năng tài chính đ m b o tr n ; có ph ng án KD kh thi & hi u ả ợ ươ qu ; s d ng v n vay h p pháp…. ả ử ụ g/ Th i h n cho vay ờ ạ h/ Lãi su t cho vay: i/ Gi i h n tín d ng: ớ ạ Là m c cho vay t i đa c a m t NH đ i v i m t khách hàng. ố ớ j/ H n m c tín d ng 6
Background image of page 6
1. T ng quan v Tín d ng và Cho vay t i NHTM
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 94

Chuong3-QuantriTaisanCO(Tindung)-V2.0 - Chng 3 Qun tr ti sn...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online