Chuong4-QuantriTaisanCO(Dautu)-28Jan

Chuong4-QuantriTaisanCO(Dautu)-28Jan - Chng 4 Qun tr ti sn...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 4 ươ Qu n tr tài s n Có (Nghi p v Đ u t ụ ầ ư ) 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
N i dung 1.T ng quan v nghi p v Đ u t ụ ầ ư 2. Đ u t vào gi y t có giá ư ấ ờ 3. Đ u t ch ng khoán ư 4. Repo 5. Kinh doanh ngu n v n 2
Background image of page 2
1. T ng quan v nghi p v Đ u t ụ ầ ư Bên c nh ho t đ ng cho vay, trung gian thanh toán, ạ ộ cung c p các d ch v tài chính, ngân hàng còn s d ng ngu n v n đ tìm ki m các lĩnh v c đ u t . ế ầ ư Các ngân hàng phân chia danh m c tài s n (1/5) đ đ u t . ầ ư Thông th ng Ngân hàng th ng đ u t vào ch ng ườ ườ ầ ư khoán (trái phi u, c phi u). ế ế Các công c đ u t s n có c a ngân hàng là các công ụ ầ ư ẵ c đ u t trên th tr ng ti n t , và công c đ u t ụ ầ ư ị ườ ề ệ ụ ầ ư trên th tr ng v n. ị ườ 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Đ u t vào gi y t có giá ầ ư ấ ờ Gi y t có giá bao g m: Th ng phi u (l nh ấ ờ ươ ế phi u, h i phi u); ế ế tín phi u; trái phi u; kỳ phi u; s ế ế ế ti t ki m ngân hàng; công trái…; ế Các ho t đ ng đ u t vào gi y t có giá: ư ấ ờ Mua bán GTCG Chi t kh u GTCG ế 4
Background image of page 4
2. Đ u t vào gi y t có giá ầ ư ấ ờ 2.1. Mua bán GTCG Ngân hàng s mua các GTCG c a khách hàng, và n m gi các GTCG này, đ n kỳ h n thanh toán, NH s bán ế l i cho t ch c phát hành, và thu ti n đã đ u t v . ư ề (Ho c t i 1 th i đi m nào đó, bán l i cho các t ch c ặ ớ tín d ng khác) Thông th ng, các NH s mua các công trái, ho c trái ườ phi u chính ph , trái phi u chính quy n đ a ph ng ế ế ươ qua vi c tham gia đ u giá 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Đ u t vào gi y t có giá ầ ư ấ ờ 2.2. Chi t kh u GTCG ế - Là nghi p v mua l i GTCG t ng i th h ng ườ ụ ưở tr c khi đ n h n thanh toán. ướ ế - Văn b n pháp lu t: QĐ 906/2002-NHNN ngày 26/8/2002 - Giá chi t kh u: St= Gt/(1+Ls* Tc/360) ế Gt: Giá tr c a GTCG khi đ n h n ị ủ ế Tc: Th i h n còn l i c a GTCG ạ ủ Ls: lãi su t chi t kh u (%) ế - Phí chi t kh u: = Gt * t l phí ế ỷ ệ - Giá tr còn l i = St – phí CK. 6
Background image of page 6
2. Đ u t vào gi y t có giá ầ ư ấ ờ 2.2. Chi t kh u GTCG ế Quy trình chi t kh u: ế 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chi t kh u th ng phi u ế ươ ế 8
Background image of page 8
3. Đ u t ch ng khoán ầ ư 3.1. Nh ng v n đ chung v đ u t ch ng khoán: ề ầ ư Ngân hàng s d ng nghi p v đ u t ch ng khoán ử ụ ụ ầ ư v a đ đa d ng hóa đ u t , v a đ gi m áp l c ầ ư ừ ể ả thu . ế Phòng đ u t ch ng khoán s s d ng các công c ầ ư ẽ ử ụ
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 35

Chuong4-QuantriTaisanCO(Dautu)-28Jan - Chng 4 Qun tr ti sn...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online