{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong5-Quantridichvunganhang(28Jan)

Chuong5-Quantridichvunganhang(28Jan) - Chng 5 DCH V NGN HNG...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 5 ươ D CH V NGÂN HÀNG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ N I DUNG CHÍNH A. KHÁI NI M, PHÂN LO I 1. Khái ni m 2. Phân lo i B. N I DUNG CÁC D CH V 1. D ch v thanh toán 2. D ch v chuy n ti n 3. D ch v th và ngân hàng đi n t 4. Các d ch v khác
Background image of page 2
A. KHÁI NI M – PHÂN LO I 1. Khái ni m Quan đi m th nh t: các ho t đ ng sinh l i c a ngân hàng ngoài ho t đ ng cho vay thì đ c g i là ho t đ ng d ch v (các ho t đ ng ượ phi tín d ng). Quan đi m th hai: t t c các ho t đ ng kinh doanh c a m t ngân hàng đ u đ c coi là ho t ượ đ ng d ch v .(phù h p v i cách phân t các ngành c a n n kinh t : ngành ngân hàng thu c ế lĩnh v c d ch v ) Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A. KHÁI NI M – PHÂN LO I – Đ C ĐI M 2. Phân lo i (theo QĐ th 1) Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ TRAO Đ I TI N TRAO Đ I TI N D CH V Y THÁC D CH V Y THÁC THANH TOÁN THANH TOÁN TÀI TR CHO CHÍNH PH TÀI TR CHO CHÍNH PH TRUY N TH NG
Background image of page 4
A. KHÁI NI M – PHÂN LO I – Đ C ĐI M 2. Phân lo i (theo QĐ th 1) Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ T V N Ư TÀI CHÍNH T V N Ư TÀI CHÍNH D CH V NGÂN QU D CH V NGÂN QU MÔI GI I Đ U T CK Ư MÔI GI I Đ U T CK Ư B O HI M B O HI M HI N Đ I Đ U T Ư TÀI CHÍNH Đ U T Ư TÀI CHÍNH TH , NH ĐI N T TH , NH ĐI N T
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.1.1 Khái ni m Thanh toán (không dùng ti n m t) qua NH là d ch v trong đó NH th c hi n vi c trích t tài kho n ti n g i theo yêu c u c a ng i ườ có nghĩa v tr ti n (ho c chuy n ti n) đ chuy n vào tài kho n c a ng i th h ng ườ ưở B. N I DUNG CÁC D CH V 1. D ch v thanh toán 1.1 Thanh toán trong n c ướ Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ
Background image of page 6
1.1.2 Đi u ki n s d ng d ch v TT KDTM Khách hàng ph i m tài kho n ti n g i KKH Tài kho n đ s d đ thanh toán ư Các gi y t , ch ng t h p l ,… Ch ng 5 D CH V NGÂN HÀNG ươ B. N I DUNG CÁC D CH V 1. D ch v thanh toán 1.1 Thanh toán trong n c ướ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.1.3 Ý nghĩa th c hi n thanh toán qua ngân hàng ư H n ch l ng ti n m t trong l u thông, ti t ế ượ ư ế ki m chi phí trong vi c in n và s d ng ti n m t An toàn cho ng i s d ng ti n ườ Đ y m nh quá trình SX và trao đ i hàng hoá T o đi u ki n cho vi c ki
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}